Chương I : Quy Định Chung Về An Toàn ĐiệnĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
 1. Công ty mẹ - Tập đoàn điện lực Việt Nam
 2. Các đơn vị trực thuộc Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam
 3. Các Công Ty con do Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ
Điều 3. Giải thích các từ ngữ và các từ viết tắt

 1. EVN Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam
 2. Người lãnh đạo công việc Là người lãnh đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện
 3. Người chỉ huy trực tiếp Là người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc
 4. Người cấp phiếu công tác là người của đơn vị trực tiếp quản lý vận hành các thiết bị điện, đường dây dẫn điện
 5. Người cho phép là người thực hiện việc cho phép đơn vị công tác vào làm việc ở tại hiện trường (nơi hoặc vị trí làm việc)
 6. Người giám sat an toàn điện là người có nhiều kiến thức về an toàn diện được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác
 7. Người cảnh giới là người được chỉ định và thực hiện việc theo dõi và cảnh báo an toàn liên quan đến nơi làm việc đối với cộng đồng
 8. Đơn vị công tác là đơn vị thực hiện công việc sữa chữa thí nghiệm xây lắp..v.v Mỗi đơn vị công tác phải có ít nhất 02 người. Trong đó có 01 người chỉ huy trực tiếp chịu trách nhiệm chung
 9. Đơn vị làm công việc là đơn vị có quyền và trách nhiệm cử ra đơn vị công tác để thực hiện công việc sữa chữa, thí nghiệm xây lắp.v.v
 10. Đơn vị quản lý vấn hành là đơn vị trực tiếp thực hiện công việc quản lý, vận hành các thiết bị điện, đường dây dẫn điện
 11. Nhân viên đơn vị công tác là người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công
 12. Làm việc có điện là công việc làm ở thiết bị mang điện có sữ dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng
 13. Làm việc có cắt điện hoàn toàn là làm việc ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà đã được cắt điện từ mọi phía
 14. Làm việc có cắt điện một phần là công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phong bên cạnh có điện vẫn mở cữa
 15. Phương pháo bảo vệ cá nhân là trang bị mà người của đơn vị công tác phải sữ dụng đề phòng ngừa tai nạn cho chính mình
 16. Xe chuyên dùng là loại xe được trang bị phương tiện để sữ dụng cho mục đích riêng biệt
 17. Cắt điện là cách ly phần đang mang điện khỏi nguồn điện
 18. Trạm cách điện khí ( Gas insulated substation  - GIS ) là trạm thu gọn đặt trong buồng kim loại được nối đất, cách điện các thiết bị điện chính của trạm bằng chất khí nén (Không phải là không khí)
 19. Điện hạ áp là điện áp dưới 1000V
 20. Điện cao áp là điện áp từ 1000V trở lên
Điều 4. Những quy định chung để đảm bảo an toàn điện 
Điều 5. Trách nhiệm đảm bảo an toàn của các cấp quản lý và người lao động
Related Posts