Thứ Hai, tháng 10 19, 2015

Silent ...!


"Đôi khi chúng ta tránh làm người mình yêu tổn thương theo cách khiến họ tổn thương nhất. Đó là im lặng."