Thứ Hai, tháng 10 19, 2015

Việc người thì sáng Việc mình thì quáng !

"Có đôi khi, cùng là một việc, chúng ta có thể an ủi được người khác, nhưng lại không thể thuyết phục nổi bản thân"