When you love ?


When you love someone and you love them with your heart, it never disappears when you’re apart.
And when you love someone and you’ve done all you can do, you set them free. And if that love was true, when you love someone, it will all come back to you.

Translate
Khi bạn yêu một ai đó và bạn yêu họ bằng cả trái tim của bạn, nó không bao giờ biến mất khi bạn phải chia xa.
Và khi bạn yêu một ai đó và bạn đã thực hiện tất cả các bạn có thể làm, hãy để họ ra. Và nếu tình yêu đó là chân thật thì bạn yêu một ai đó, bạn sẽ trở về với bạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét