Hướng dẫn làm bản hack game flash bằng VB.Net
Chơi game có thể để giải trí nhưng hack game cũng để biết trình độ mình ra sao :3 :))
Hôm nay mình xin hướng dẫn các tự tạo cho mình một bản hack. Để phục vụ cho mục đích cá nhân :D

Mình chọn game Kingdom Crush vì mình thấy game này chơi khá hay. hihi


Các bạn lưu ý. Nhìn vào số tiền là 265
để lấy được thông số của nó. Chúng ta dùng Cheat Engine


Tiếp đó chúng ta vào game mua gì đó để tiền nó giảm xuống. Chúng ta bắt đầu scan tiếp để có được giá trị cuối cùng


Vậy là ta đã có Địa chỉ của tiền trong game


bây giờ đến VB.Net nhé :)
Full code ReadWritingMemory.vb copy toàn bộ code bên dươi và lưu lại với tên như bên.

Module ReadWritingMemory
Private Declare Function OpenProcess Lib "kernel32" (ByVal dwDesiredAccess As Integer, ByVal bInheritHandle As Integer, ByVal dwProcessId As Integer) As Integer

Private Declare Function WriteProcessMemory1 Lib "kernel32" Alias "WriteProcessMemory" (ByVal hProcess As Integer, ByVal lpBaseAddress As Integer, ByRef lpBuffer As Integer, ByVal nSize As Integer, ByRef lpNumberOfBytesWritten As Integer) As Integer
Private Declare Function WriteProcessMemory2 Lib "kernel32" Alias "WriteProcessMemory" (ByVal hProcess As Integer, ByVal lpBaseAddress As Integer, ByRef lpBuffer As Single, ByVal nSize As Integer, ByRef lpNumberOfBytesWritten As Integer) As Single
Private Declare Function WriteProcessMemory3 Lib "kernel32" Alias "WriteProcessMemory" (ByVal hProcess As Integer, ByVal lpBaseAddress As Integer, ByRef lpBuffer As Long, ByVal nSize As Integer, ByRef lpNumberOfBytesWritten As Integer) As Long

Private Declare Function ReadProcessMemory1 Lib "kernel32" Alias "ReadProcessMemory" (ByVal hProcess As Integer, ByVal lpBaseAddress As Integer, ByRef lpBuffer As Integer, ByVal nSize As Integer, ByRef lpNumberOfBytesWritten As Integer) As Integer
Private Declare Function ReadProcessMemory2 Lib "kernel32" Alias "ReadProcessMemory" (ByVal hProcess As Integer, ByVal lpBaseAddress As Integer, ByRef lpBuffer As Single, ByVal nSize As Integer, ByRef lpNumberOfBytesWritten As Integer) As Single
Private Declare Function ReadProcessMemory3 Lib "kernel32" Alias "ReadProcessMemory" (ByVal hProcess As Integer, ByVal lpBaseAddress As Integer, ByRef lpBuffer As Long, ByVal nSize As Integer, ByRef lpNumberOfBytesWritten As Integer) As Long

Const PROCESS_ALL_ACCESS = &H1F0FF

Public Function WriteDMAInteger(ByVal Process As String, ByVal Address As Integer, ByVal Offsets As Integer(), ByVal Value As Integer, ByVal Level As Integer, Optional ByVal nsize As Integer = 4) As Boolean
Try
Dim lvl As Integer = Address
For i As Integer = 1 To Level
lvl = ReadInteger(Process, lvl, nsize) + Offsets(i - 1)
Next
WriteInteger(Process, lvl, Value, nsize)
Return True
Catch ex As Exception
Return False
End Try
End Function

Public Function ReadDMAInteger(ByVal Process As String, ByVal Address As Integer, ByVal Offsets As Integer(), ByVal Level As Integer, Optional ByVal nsize As Integer = 4) As Integer
Try
Dim lvl As Integer = Address
For i As Integer = 1 To Level
lvl = ReadInteger(Process, lvl, nsize) + Offsets(i - 1)
Next
Dim vBuffer As Integer
vBuffer = ReadInteger(Process, lvl, nsize)
Return vBuffer
Catch ex As Exception

End Try
End Function

Public Function WriteDMAFloat(ByVal Process As String, ByVal Address As Integer, ByVal Offsets As Integer(), ByVal Value As Single, ByVal Level As Integer, Optional ByVal nsize As Integer = 4) As Boolean
Try
Dim lvl As Integer = Address
For i As Integer = 1 To Level
lvl = ReadFloat(Process, lvl, nsize) + Offsets(i - 1)
Next
WriteFloat(Process, lvl, Value, nsize)
Return True
Catch ex As Exception
Return False
End Try
End Function

Public Function ReadDMAFloat(ByVal Process As String, ByVal Address As Integer, ByVal Offsets As Integer(), ByVal Level As Integer, Optional ByVal nsize As Integer = 4) As Single
Try
Dim lvl As Integer = Address
For i As Integer = 1 To Level
lvl = ReadFloat(Process, lvl, nsize) + Offsets(i - 1)
Next
Dim vBuffer As Single
vBuffer = ReadFloat(Process, lvl, nsize)
Return vBuffer
Catch ex As Exception

End Try
End Function

Public Function WriteDMALong(ByVal Process As String, ByVal Address As Integer, ByVal Offsets As Integer(), ByVal Value As Long, ByVal Level As Integer, Optional ByVal nsize As Integer = 4) As Boolean
Try
Dim lvl As Integer = Address
For i As Integer = 1 To Level
lvl = ReadLong(Process, lvl, nsize) + Offsets(i - 1)
Next
WriteLong(Process, lvl, Value, nsize)
Return True
Catch ex As Exception
Return False
End Try
End Function

Public Function ReadDMALong(ByVal Process As String, ByVal Address As Integer, ByVal Offsets As Integer(), ByVal Level As Integer, Optional ByVal nsize As Integer = 4) As Long
Try
Dim lvl As Integer = Address
For i As Integer = 1 To Level
lvl = ReadLong(Process, lvl, nsize) + Offsets(i - 1)
Next
Dim vBuffer As Long
vBuffer = ReadLong(Process, lvl, nsize)
Return vBuffer
Catch ex As Exception

End Try
End Function

Public Sub WriteNOPs(ByVal ProcessName As String, ByVal Address As Long, ByVal NOPNum As Integer)
Dim C As Integer
Dim B As Integer
If ProcessName.EndsWith(".exe") Then
ProcessName = ProcessName.Replace(".exe", "")
End If
Dim MyP As Process() = Process.GetProcessesByName(ProcessName)
If MyP.Length = 0 Then
MessageBox.Show(ProcessName & " isn't open!")
Exit Sub
End If
Dim hProcess As IntPtr = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, 0, MyP(0).Id)
If hProcess = IntPtr.Zero Then
MessageBox.Show("Failed to open " & ProcessName & "!")
Exit Sub
End If

B = 0
For C = 1 To NOPNum
Call WriteProcessMemory1(hProcess, Address + B, &H90, 1, 0&)
B = B + 1
Next C
End Sub

Public Sub WriteXBytes(ByVal ProcessName As String, ByVal Address As Long, ByVal Value As String)
If ProcessName.EndsWith(".exe") Then
ProcessName = ProcessName.Replace(".exe", "")
End If
Dim MyP As Process() = Process.GetProcessesByName(ProcessName)
If MyP.Length = 0 Then
MessageBox.Show(ProcessName & " isn't open!")
Exit Sub
End If
Dim hProcess As IntPtr = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, 0, MyP(0).Id)
If hProcess = IntPtr.Zero Then
MessageBox.Show("Failed to open " & ProcessName & "!")
Exit Sub
End If

Dim C As Integer
Dim B As Integer
Dim D As Integer
Dim V As Byte

B = 0
D = 1
For C = 1 To Math.Round((Len(Value) / 2))
V = Val("&H" & Mid$(Value, D, 2))
Call WriteProcessMemory1(hProcess, Address + B, V, 1, 0&)
B = B + 1
D = D + 2
Next C

End Sub

Public Sub WriteInteger(ByVal ProcessName As String, ByVal Address As Integer, ByVal Value As Integer, Optional ByVal nsize As Integer = 4)
If ProcessName.EndsWith(".exe") Then
ProcessName = ProcessName.Replace(".exe", "")
End If
Dim MyP As Process() = Process.GetProcessesByName(ProcessName)
If MyP.Length = 0 Then
MessageBox.Show(ProcessName & " isn't open!")
Exit Sub
End If
Dim hProcess As IntPtr = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, 0, MyP(0).Id)
If hProcess = IntPtr.Zero Then
MessageBox.Show("Failed to open " & ProcessName & "!")
Exit Sub
End If

Dim hAddress, vBuffer As Integer
hAddress = Address
vBuffer = Value
WriteProcessMemory1(hProcess, hAddress, CInt(vBuffer), nsize, 0)
End Sub

Public Sub WriteFloat(ByVal ProcessName As String, ByVal Address As Integer, ByVal Value As Single, Optional ByVal nsize As Integer = 4)
If ProcessName.EndsWith(".exe") Then
ProcessName = ProcessName.Replace(".exe", "")
End If
Dim MyP As Process() = Process.GetProcessesByName(ProcessName)
If MyP.Length = 0 Then
MessageBox.Show(ProcessName & " isn't open!")
Exit Sub
End If
Dim hProcess As IntPtr = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, 0, MyP(0).Id)
If hProcess = IntPtr.Zero Then
MessageBox.Show("Failed to open " & ProcessName & "!")
Exit Sub
End If

Dim hAddress As Integer
Dim vBuffer As Single

hAddress = Address
vBuffer = Value
WriteProcessMemory2(hProcess, hAddress, vBuffer, nsize, 0)
End Sub

Public Sub WriteLong(ByVal ProcessName As String, ByVal Address As Integer, ByVal Value As Long, Optional ByVal nsize As Integer = 4)
If ProcessName.EndsWith(".exe") Then
ProcessName = ProcessName.Replace(".exe", "")
End If
Dim MyP As Process() = Process.GetProcessesByName(ProcessName)
If MyP.Length = 0 Then
MessageBox.Show(ProcessName & " isn't open!")
Exit Sub
End If
Dim hProcess As IntPtr = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, 0, MyP(0).Id)
If hProcess = IntPtr.Zero Then
MessageBox.Show("Failed to open " & ProcessName & "!")
Exit Sub
End If

Dim hAddress As Integer
Dim vBuffer As Long

hAddress = Address
vBuffer = Value
WriteProcessMemory3(hProcess, hAddress, vBuffer, nsize, 0)
End Sub

Public Function ReadInteger(ByVal ProcessName As String, ByVal Address As Integer, Optional ByVal nsize As Integer = 4) As Integer
If ProcessName.EndsWith(".exe") Then
ProcessName = ProcessName.Replace(".exe", "")
End If
Dim MyP As Process() = Process.GetProcessesByName(ProcessName)
If MyP.Length = 0 Then
MessageBox.Show(ProcessName & " isn't open!")
Exit Function
End If
Dim hProcess As IntPtr = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, 0, MyP(0).Id)
If hProcess = IntPtr.Zero Then
MessageBox.Show("Failed to open " & ProcessName & "!")
Exit Function
End If

Dim hAddress, vBuffer As Integer
hAddress = Address
ReadProcessMemory1(hProcess, hAddress, vBuffer, nsize, 0)
Return vBuffer
End Function

Public Function ReadFloat(ByVal ProcessName As String, ByVal Address As Integer, Optional ByVal nsize As Integer = 4) As Single
If ProcessName.EndsWith(".exe") Then
ProcessName = ProcessName.Replace(".exe", "")
End If
Dim MyP As Process() = Process.GetProcessesByName(ProcessName)
If MyP.Length = 0 Then
MessageBox.Show(ProcessName & " isn't open!")
Exit Function
End If
Dim hProcess As IntPtr = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, 0, MyP(0).Id)
If hProcess = IntPtr.Zero Then
MessageBox.Show("Failed to open " & ProcessName & "!")
Exit Function
End If

Dim hAddress As Integer
Dim vBuffer As Single

hAddress = Address
ReadProcessMemory2(hProcess, hAddress, vBuffer, nsize, 0)
Return vBuffer
End Function

Public Function ReadLong(ByVal ProcessName As String, ByVal Address As Integer, Optional ByVal nsize As Integer = 4) As Long
If ProcessName.EndsWith(".exe") Then
ProcessName = ProcessName.Replace(".exe", "")
End If
Dim MyP As Process() = Process.GetProcessesByName(ProcessName)
If MyP.Length = 0 Then
MessageBox.Show(ProcessName & " isn't open!")
Exit Function
End If
Dim hProcess As IntPtr = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, 0, MyP(0).Id)
If hProcess = IntPtr.Zero Then
MessageBox.Show("Failed to open " & ProcessName & "!")
Exit Function
End If

Dim hAddress As Integer
Dim vBuffer As Long

hAddress = Address
ReadProcessMemory3(hProcess, hAddress, vBuffer, nsize, 0)
Return vBuffer
End Function

End Module

Các bạn add file đó vào Vb.Net nhé
Theo hướng dẫn : Project -> Add Existing Items Hoặc có thể Ctrl + D
Sau khi đã xog các bạn thêm vào Form 1 textbox và 1 button

Dim money As String = TextBox1.Text
WriteInteger("process", &H address, money)

Vậy là xog. các bạn đã tự tạo cho riêng mình một bản Hack rồi đấy :#

3 nhận xét:

 1. Huong dan minh lam ban hack game khac duoc khong admin

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đc bạn ạ :D. chủ yếu là check dữ liệu của game thôi. còn lại dùng y code nhưng trên.

   Xóa
 2. Cung hay day :D de a test thu xem sao

  Trả lờiXóa