VB6 - Auto Login Zing Me


Đây là bài mình viết cũng đã lâu rồi :D ai biết về cái này rồi thì thông cảm cho mình nhé. Giờ mình post lại bài này cho cần đến chế độ này ^^!

With WebBrowser1
.Navigate "http://login.me.zing.vn/"
Do While .Busy
DoEvents
Loop
.Document.GetElementById("u").InnerText = "Ten Dang Nhap"
.Document.GetElementById("pp").InnerText = "Mat Khau"

For Each ww In .Document.All
If ww.GetAttribute("name") = "bntlogin" Then ww.Click
Next
End With

Done! Chúc các bạn thành công ^^

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét