[VB.Net] How to direct link Mediafire.Com


Lưu ý : Đây là code VB.Net ( Mình dùng VB2010)


Như hình bên trên bạn thêm : 2 Textbox, 1 Button, 1 Label

Bước 1: Các bạn phải import 2 lệnh này vào

Imports System.Net
Imports System.IO

Bước 2: Tiếp đó các bạn thêm đoạn code sau vào

Function GetLink(ByVal MediafireURL As String) As String
If MediafireURL.StartsWith("www") Then MediafireURL = "http:\\" & MediafireURL
Dim Req As HttpWebRequest = DirectCast(WebRequest.Create(MediafireURL), HttpWebRequest)
Req.UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10"
Req.Method = "GET"
Req.AllowAutoRedirect = False
Dim Response As HttpWebResponse = Req.GetResponse
Dim S As New StreamReader(Response.GetResponseStream)
Dim Pageresult As String = S.ReadToEnd
If Pageresult.Contains("kNO") Then
Return WebUtility.HtmlDecode(ParseBetween(Pageresult, "kNO = """, """", "kNO = """.Length))
Else
Return "Not Found"
End If
End Function

Public Function ParseBetween(ByVal Html As String, ByVal Before As String, ByVal After As String, ByVal Offset As Integer) As String
If String.IsNullOrEmpty(Html) Then Return String.Empty
If Html.Contains(Before) Then
Dim Result As String = Html.Substring(Html.IndexOf(Before) + Offset)
If Result.Contains(After) AndAlso Not String.IsNullOrEmpty(After) Then Result = Result.Substring(0, Result.IndexOf(After))
Return Result
Else
Return String.Empty
End If
End Function

Đây là đoạn fuction để getlink từ mediafire.com cũng khá khó hiểu cho một số bạn
.
Bước 3: Các bạn kick vào button và thêm đoạn code sau

TextBox1.Text = GetLink(MfInLinkTb.Text)

Đây là đoạn code để gọi và đưa ra link cho bạn

Hiện tại ứng dụng mình chưa viết ra nhéMật Khẩu Mặc Định Để Tải Template Hoặc Apps Nếu Có :
hungcoder.com Hoặc Smile92@

Related Posts

Comments