[Visual Basic] Covert Youtube Video To Mp3


Hôm nay tình cơ nghe được một bài hát khá hay trên youtube. Nhưng máy lại mới cài lại nên đã lở xóa cái "Covert Video.." củ đi nên đành lúc lọi trên mạng xem có trang website nào covert video youtube mà không cần tải về hay không :D.
Ai ngờ lại có ^^ quá vui nên làm luôn cái ứng dụng "Covert Video Youtube to mp3" luôn. Bạn nào cần thì có code đó nhé ^^ chứ ứng dụng chưa phát hành nhé ^^

FULL CODE
Public Class Form1
 
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    WebBrowser1.Document.GetElementById("youtube-url").SetAttribute("value", TextBox1.Text)
  End Sub
 
  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    WebBrowser1.Document.GetElementById("submit").InvokeMember("click")
  End Sub
 
  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
    Try
 
      Dim dl_link As HtmlElement = WebBrowser1.Document.GetElementById("dl_link")
      Dim link As HtmlElementCollection = dl_link.GetElementsByTagName("a")
      Dim url As String = link(0).GetAttribute("href")
      System.Diagnostics.Process.Start(url)
 
    Catch ex As Exception
      MsgBox(ex.Message)
    End Try
  End Sub
 
  Private Sub WebBrowser1_Navigated(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.WebBrowserNavigatedEventArgs) Handles WebBrowser1.Navigated
    Button1.Enabled = True
    Button2.Enabled = True
    Button3.Enabled = True
    Label2.Visible = False
  End Sub
 
  Private Sub WebBrowser1_Navigating(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.WebBrowserNavigatingEventArgs) Handles WebBrowser1.Navigating
    Button1.Enabled = False
    Button2.Enabled = False
    Button3.Enabled = False
    Label2.Visible = True
  End Sub
End Class

3 nhận xét:

 1. [img]https://4.bp.blogspot.com/-JSl0H-i39zE/Vxc0NpFjFaI/AAAAAAAAJVY/jryjl-lH2JgcAJwwRlXKNWgJjVrqi8p4wCLcB/s640/big_pic7.png[/img]

  Trả lờiXóa
 2. [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=Nt2qgY31ziE]

  Trả lờiXóa
 3. [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=sC9O8GaDuXg]

  Trả lờiXóa