Chat Log FTP cho hosting !

Như các ứng dụng trước đây là ứng dụng mình đã viết tứ rất lâu và cất trên host :D giờ lục lại thì có nên làm ứng dụng cho các bạn test thử luôn :v Các bạn ghé vào trang
http://chat.bomkhung.net

Để thử xem ứng dụng của mình sữ dụng như thế nào có tốt không nhé ^^!

Và đây là đoạn clip mình test thử ứng dụng này trên WIN7 !!!Hướng dẫn !
Đầu tiên các bạn cần thêm vào 1 button và 1 textbox và 1 progressbar và cuối cùng thêm đoạn code bên dưới vào
Public Class Form2

  Private Sub Form2_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    WebBrowser1.Navigate("http://appdesktop88.esy.es/chat.txt")

  End Sub
  Private Sub WebBrowser1_ProgressChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.WebBrowserProgressChangedEventArgs)
    ProgressBar1.Maximum = e.MaximumProgress
    If e.CurrentProgress > ProgressBar1.Maximum Then
      ProgressBar1.Value = ProgressBar1.Maximum
    ElseIf e.CurrentProgress < ProgressBar1.Minimum Then
      ProgressBar1.Value = ProgressBar1.Minimum
    Else
      ProgressBar1.Value = e.CurrentProgress
    End If
  End Sub

  Private Sub ReloadToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ReloadToolStripMenuItem.Click
    WebBrowser1.Navigate("http://appdesktop88.esy.es/chat.txt")
  End Sub

  Private Sub HomePageToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles HomePageToolStripMenuItem.Click
    WebBrowser1.Navigate("http://appdesktop88.esy.es/chat.txt")
  End Sub

  Private Sub WebBrowser1_DocumentCompleted(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.WebBrowserDocumentCompletedEventArgs) Handles WebBrowser1.DocumentCompleted

  End Sub
End Class

Chúc các bạn thành công :)

5 nhận xét: