Save Data Program Offline


Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn ứng dụng ghi dữ liệu nhưng "NOTEPAD" và được lưu lại dưới dạng .txt

Đây là một ứng dụng được mình viết lâu rồi :). Hôm nay kiểm tra lại host lại thấy nên viết bài share cho mọi người luôn :) ^^ Ai cần thì thêm vào ứng dụng nhé :) Code của ứng dụng này hoàn toàn đơn giản không khó các bạn nhé :D

Imports System.IO
Public Class Form1

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Try
      Dim writeFile As System.IO.TextWriter = New _
      StreamWriter("c:\" & TextBox2.Text & ".txt")
      writeFile.WriteLine(TextBox1.Text)
      writeFile.Flush()
      writeFile.Close()
      writeFile = Nothing
      ListBox1.Items.Add(TextBox2.Text)

    Catch ex As IOException
      MsgBox(ex.ToString)

    End Try
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    Process.Start("c:\" & TextBox2.Text & ".txt")
  End Sub

  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click

    TextBox1.Text = Nothing
    TextBox2.Text = Nothing
  End Sub

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    MessageBox.Show("ĐÂY LÀ PHIÊN BẢN OFFLINE NHÉ MỌI NGƯỜI")
  End Sub
End Class
Video Hướng DẫnĐây là Full đoạn code cho các bạn !
Và các bạn cũng lưu ý luôn ứng dụng này chưa có thể lưu được ở DESKTOP nhé mà nó sẽ được lưu mặc định ở ổ đĩa C

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét