21 tháng 5 2016

[Visual Basic] Full code active adf.ly for Form .Net


Hiện tại HungCoder.Com đang cập nhật ứng dụng vì hiện tại ứng dụng này chương trình này không còn có thể thực hiện được như vậy nữa vì ADF.LY đã cập nhật lại giao diện và thay đổi một số cấu trúc link làm chương trình không thể PyPass được link gốc nữa.MY PROJECT GET ADF.LY

Public Class active_adf
Dim id As String = "3246570" /Change ID for adf.ly
Dim newForm As Boolean = True


Private Sub active_adf_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Dim link As String = "http://adf.ly/" & id & "/dl.dropboxusercontent.com/u/114501587/active-code.html" 
WebBrowser1.Location = New Point(0, 0)
WebBrowser1.Dock = DockStyle.Fill
WebBrowser1.ScriptErrorsSuppressed = True
WebBrowser1.Navigate(link)
End Sub
Private Sub WebBrowser1_DocumentCompleted(ByVal sender As Object, ByVal e As WebBrowserDocumentCompletedEventArgs) Handles WebBrowser1.DocumentCompleted
If WebBrowser1.DocumentText = "true" Then
If newForm = True Then
Form1.Show()
Me.Close()
Else
WebBrowser1.Visible = False
End If

End If
End Sub
End Class

Xin lỗi các bạn hiện tại ứng dụng chưa được phát hành vì một số lí do kỉ thuật !

Rated 4.3/5 based on 9 votes

1 nhận xét: