Tài liệu Java cho Web/Android

Techtalk xin giới thiệu đến bạn đọc bộ tài liệu tiếng Anh Java cho Web/Android. Bộ tài liệu 7 cuốn bao gồm:

  1. Learn Java for Android Development – Java 8 and Android 5 Edition
  2. Learn Java for Web Development
  3. Beginning Java 8 Fundamentals
  4. Java 8 Recipes
  5. Java I_O, NIO and NIO.2
  6. Java Design Patterns
  7. Pro Java 8 ProgrammingMật Khẩu Mặc Định Để Tải Template Hoặc Apps Nếu Có :
hungcoder.com Hoặc Smile92@

Related Posts

Comments