Công cụ hổ trợ mã hóa,giải mã URL,BASE64,HEX


Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn viết một đoạn code mã hóa và giải mã URL,BASE64 hay là HEX rất tiện lợi cho nhưng bạn nào muốn che dấu code hay những điều bí ẩn nào đó ^^.

Bên dưới là FULL đoạn CODEE cho bạn nào cần nhé :D

<h2>
Công cụ hỗ trợ mã hóa và giải mã URL, Base64, Hex</h2>
<div class="post-body">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://1.bp.blogspot.com/-jNGfrXzH9Lk/UqV-HvEX-bI/AAAAAAAAAqY/kHmqLCdRJ1w/s1600/how-to-encode-decode-any-text-html-or-javascript-code-300x300.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://1.bp.blogspot.com/-jNGfrXzH9Lk/UqV-HvEX-bI/AAAAAAAAAqY/kHmqLCdRJ1w/s400/how-to-encode-decode-any-text-html-or-javascript-code-300x300.png" /></a></div>
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a>

<script language="javascript" type="text/javascript">
<!--
function urlDecode(str){
str=str.replace(new RegExp('\\+','g'),' ');
return unescape(str);
}
function urlEncode(str){
str=escape(str);
str=str.replace(new RegExp('\\+','g'),'%2B');
return str.replace(new RegExp('%20','g'),'+');
}

var END_OF_INPUT = -1;

var base64Chars = new Array(
'A','B','C','D','E','F','G','H',
'I','J','K','L','M','N','O','P',
'Q','R','S','T','U','V','W','X',
'Y','Z','a','b','c','d','e','f',
'g','h','i','j','k','l','m','n',
'o','p','q','r','s','t','u','v',
'w','x','y','z','0','1','2','3',
'4','5','6','7','8','9','+','/'
);

var reverseBase64Chars = new Array();
for (var i=0; i < base64Chars.length; i++){
reverseBase64Chars[base64Chars[i]] = i;
}

var base64Str;
var base64Count;
function setBase64Str(str){
base64Str = str;
base64Count = 0;
}
function readBase64(){
if (!base64Str) return END_OF_INPUT;
if (base64Count >= base64Str.length) return END_OF_INPUT;
var c = base64Str.charCodeAt(base64Count) & 0xff;
base64Count++;
return c;
}
function encodeBase64(str){
setBase64Str(str);
var result = '';
var inBuffer = new Array(3);
var lineCount = 0;
var done = false;
while (!done && (inBuffer[0] = readBase64()) != END_OF_INPUT){
inBuffer[1] = readBase64();
inBuffer[2] = readBase64();
result += (base64Chars[ inBuffer[0] >> 2 ]);
if (inBuffer[1] != END_OF_INPUT){
result += (base64Chars [(( inBuffer[0] << 4 ) & 0x30) | (inBuffer[1] >> 4) ]);
if (inBuffer[2] != END_OF_INPUT){
result += (base64Chars [((inBuffer[1] << 2) & 0x3c) | (inBuffer[2] >> 6) ]);
result += (base64Chars [inBuffer[2] & 0x3F]);
} else {
result += (base64Chars [((inBuffer[1] << 2) & 0x3c)]);
result += ('=');
done = true;
}
} else {
result += (base64Chars [(( inBuffer[0] << 4 ) & 0x30)]);
result += ('=');
result += ('=');
done = true;
}
lineCount += 4;
if (lineCount >= 76){
result += ('\n');
lineCount = 0;
}
}
return result;
}
function readReverseBase64(){
if (!base64Str) return END_OF_INPUT;
while (true){
if (base64Count >= base64Str.length) return END_OF_INPUT;
var nextCharacter = base64Str.charAt(base64Count);
base64Count++;
if (reverseBase64Chars[nextCharacter]){
return reverseBase64Chars[nextCharacter];
}
if (nextCharacter == 'A') return 0;
}
return END_OF_INPUT;
}

function ntos(n){
n=n.toString(16);
if (n.length == 1) n="0"+n;
n="%"+n;
return unescape(n);
}

function decodeBase64(str){
setBase64Str(str);
var result = "";
var inBuffer = new Array(4);
var done = false;
while (!done && (inBuffer[0] = readReverseBase64()) != END_OF_INPUT
&& (inBuffer[1] = readReverseBase64()) != END_OF_INPUT){
inBuffer[2] = readReverseBase64();
inBuffer[3] = readReverseBase64();
result += ntos((((inBuffer[0] << 2) & 0xff)| inBuffer[1] >> 4));
if (inBuffer[2] != END_OF_INPUT){
result += ntos((((inBuffer[1] << 4) & 0xff)| inBuffer[2] >> 2));
if (inBuffer[3] != END_OF_INPUT){
result += ntos((((inBuffer[2] << 6) & 0xff) | inBuffer[3]));
} else {
done = true;
}
} else {
done = true;
}
}
return result;
}

var digitArray = new Array('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','a','b','c','d','e','f');
function toHex(n){
var result = ''
var start = true;
for (var i=32; i>0;){
i-=4;
var digit = (n>>i) & 0xf;
if (!start || digit != 0){
start = false;
result += digitArray[digit];
}
}
return (result==''?'0':result);
}

function pad(str, len, pad){
var result = str;
for (var i=str.length; i<len; i++){
result = pad + result;
}
return result;
}

function encodeHex(str){
var result = "";
for (var i=0; i<str.length; i++){
result += pad(toHex(str.charCodeAt(i)&0xff),2,'0');
}
return result;
}

var hexv = {
"00":0,"01":1,"02":2,"03":3,"04":4,"05":5,"06":6,"07":7,"08":8,"09":9,"0A":10,"0B":11,"0C":12,"0D":13,"0E":14,"0F":15,
"10":16,"11":17,"12":18,"13":19,"14":20,"15":21,"16":22,"17":23,"18":24,"19":25,"1A":26,"1B":27,"1C":28,"1D":29,"1E":30,"1F":31,
"20":32,"21":33,"22":34,"23":35,"24":36,"25":37,"26":38,"27":39,"28":40,"29":41,"2A":42,"2B":43,"2C":44,"2D":45,"2E":46,"2F":47,
"30":48,"31":49,"32":50,"33":51,"34":52,"35":53,"36":54,"37":55,"38":56,"39":57,"3A":58,"3B":59,"3C":60,"3D":61,"3E":62,"3F":63,
"40":64,"41":65,"42":66,"43":67,"44":68,"45":69,"46":70,"47":71,"48":72,"49":73,"4A":74,"4B":75,"4C":76,"4D":77,"4E":78,"4F":79,
"50":80,"51":81,"52":82,"53":83,"54":84,"55":85,"56":86,"57":87,"58":88,"59":89,"5A":90,"5B":91,"5C":92,"5D":93,"5E":94,"5F":95,
"60":96,"61":97,"62":98,"63":99,"64":100,"65":101,"66":102,"67":103,"68":104,"69":105,"6A":106,"6B":107,"6C":108,"6D":109,"6E":110,"6F":111,
"70":112,"71":113,"72":114,"73":115,"74":116,"75":117,"76":118,"77":119,"78":120,"79":121,"7A":122,"7B":123,"7C":124,"7D":125,"7E":126,"7F":127,
"80":128,"81":129,"82":130,"83":131,"84":132,"85":133,"86":134,"87":135,"88":136,"89":137,"8A":138,"8B":139,"8C":140,"8D":141,"8E":142,"8F":143,
"90":144,"91":145,"92":146,"93":147,"94":148,"95":149,"96":150,"97":151,"98":152,"99":153,"9A":154,"9B":155,"9C":156,"9D":157,"9E":158,"9F":159,
"A0":160,"A1":161,"A2":162,"A3":163,"A4":164,"A5":165,"A6":166,"A7":167,"A8":168,"A9":169,"AA":170,"AB":171,"AC":172,"AD":173,"AE":174,"AF":175,
"B0":176,"B1":177,"B2":178,"B3":179,"B4":180,"B5":181,"B6":182,"B7":183,"B8":184,"B9":185,"BA":186,"BB":187,"BC":188,"BD":189,"BE":190,"BF":191,
"C0":192,"C1":193,"C2":194,"C3":195,"C4":196,"C5":197,"C6":198,"C7":199,"C8":200,"C9":201,"CA":202,"CB":203,"CC":204,"CD":205,"CE":206,"CF":207,
"D0":208,"D1":209,"D2":210,"D3":211,"D4":212,"D5":213,"D6":214,"D7":215,"D8":216,"D9":217,"DA":218,"DB":219,"DC":220,"DD":221,"DE":222,"DF":223,
"E0":224,"E1":225,"E2":226,"E3":227,"E4":228,"E5":229,"E6":230,"E7":231,"E8":232,"E9":233,"EA":234,"EB":235,"EC":236,"ED":237,"EE":238,"EF":239,
"F0":240,"F1":241,"F2":242,"F3":243,"F4":244,"F5":245,"F6":246,"F7":247,"F8":248,"F9":249,"FA":250,"FB":251,"FC":252,"FD":253,"FE":254,"FF":255
};

function decodeHex(str){
str = str.toUpperCase().replace(new RegExp("s/[^0-9A-Z]//g"));
var result = "";
var nextchar = "";
for (var i=0; i<str.length; i++){
nextchar += str.charAt(i);
if (nextchar.length == 2){
result += ntos(hexv[nextchar]);
nextchar = "";
}
}
return result;

}
//</script></div>
--&gt;


<body>
<form name="code" onsubmit="return false()">

<textarea cols="100" decode="" encode="" enter="" here.="" name="text" onfocus="if (this.value==" or="" rows="5" style="height: 55%; width: 100%;" text="" this.value="" to="">Nhập chuỗi ký tự hoặc văn bản cần mã hóa vào đây...</textarea>

<center>
<table>
<tr><td align="center">
<input onclick="document.code.text.value=urlEncode(document.code.text.value);" type="button" value="Mã hóa" />
</td><td align="center">
URL
</td><td align="center">
<input onclick="document.code.text.value=urlDecode(document.code.text.value);" type="button" value="Giải mã" />

</td></tr>
<tr><td align="center">
<input onclick="document.code.text.value=encodeBase64(document.code.text.value);" type="button" value="Mã hóa" />
</td><td align="center">
Base 64
</td><td align="center">

<input onclick="document.code.text.value=decodeBase64(document.code.text.value);" type="button" value="Giải mã" />

</td></tr>
<tr><td align="center">
<input onclick="document.code.text.value=encodeHex(document.code.text.value);" type="button" value="Mã hóa" />

</td><td align="center">
Hex
</td><td align="center">
<input onclick="document.code.text.value=decodeHex(document.code.text.value);" type="button" value="Giải mã" />

</td></tr>
<tr><td align="center">
</td><td align="center">
<input type="reset" value="Clear" />
</td><td align="center">
</td></tr>
</table>
</center>
</form>
</body>

<style>
.comments {display:none;}
</style>

Còn đây là demo ^^

DEMO

Chúc các bạn thành công :D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét