tháng 9 20, 2016

Visual Basic - Screen Capturing Program Tutorial - VB.net


Đây là ứng dụng do mình phát triển nhé các bạn ^^. Cũng vì rảnh quá nên ngồi máy mò code ai ngờ lại viết được ra ứng dụng này ^^ code hoàn toàn đơn giản các bạn nhé ^^! Mình xin chia sẽ source luôn cho bạn nào cần nhé :D.

Public Class Form1
  Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
    Dim bounds As Rectangle
    Dim screenshot As System.Drawing.Bitmap
    Dim graph As Graphics
    bounds = Screen.PrimaryScreen.Bounds
    screenshot = New System.Drawing.Bitmap(bounds.Width, bounds.Height, System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format32bppArgb)
    graph = Graphics.FromImage(screenshot)
    graph.CopyFromScreen(bounds.X, bounds.Y, 0, 0, bounds.Size, CopyPixelOperation.SourceCopy)
    PictureBox1.Image = screenshot
    Timer1.Enabled = False
    Me.Opacity = 100
  End Sub

  Private Sub ToolStripStatusLabel1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ToolStripStatusLabel1.Click
    Me.Opacity = 0
    Timer1.Enabled = True
  End Sub

  Private Sub ToolStripStatusLabel2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ToolStripStatusLabel2.Click
    Dim savefiledialog1 As New SaveFileDialog
    Try
      savefiledialog1.Title = "Save File"
      savefiledialog1.FileName = "Save As..."
      savefiledialog1.Filter = "JPEG |*.jpeg"
      If savefiledialog1.ShowDialog() = DialogResult.OK Then PictureBox1.Image.Save(savefiledialog1.FileName, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp)
    Catch ex As Exception
      'Do Nothing
    End Try
  End Sub
End Class

Còn dưới dây là video mình test nhé :)


Link Download App


Anh em nào muốn lấy source thì để lại email mình send cho nhé :)

2 blogger-facebook

Hiện tại ứng dụng này e để đâu đó rồi c ạ :s tìm k ra e lưu trử ở host nào ;-(

+ Không đăng bình luận có nội dung khiêu dâm,18+
+ Không đăng bình luận có liên quan đến chính trị, nhà nước.
+ Không đăng bình luận có nội dung phản động, kích động chiến tranh, thù địch.
+ Không đăng bình luận có nội dung phản cảm, bêu rếu, nói xấu.
+ Không đăng bình luận có nội dung tục tiểu, bậy bạ hay thậm chí "vô học".
+ Không đăng bình luận có liên kết spam, dẫn đến những trang có nội dung xấu.
+ Được đăng bình luận có mang tính đóng góp, xây dựng bài viết / blog.
+ Được đăng bình luận có liên quan đến nội dung bài viết.
Có thể góp ý, hay báo lỗi bài viết (thiếu ý, sai chính tả hay thiếu hình ảnh minh họa).
+ Có thể yêu cầu thêm bài viết về thủ thuật, các thứ,... nếu được Admin sẽ xem xét và đáp ứng yêu cầu của bạn.
EmoticonEmoticon