Visual Basic - Screen Capturing Program Tutorial - VB.net


Đây là ứng dụng do mình phát triển nhé các bạn ^^. Cũng vì rảnh quá nên ngồi máy mò code ai ngờ lại viết được ra ứng dụng này ^^ code hoàn toàn đơn giản các bạn nhé ^^! Mình xin chia sẽ source luôn cho bạn nào cần nhé :D.

Public Class Form1
  Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
    Dim bounds As Rectangle
    Dim screenshot As System.Drawing.Bitmap
    Dim graph As Graphics
    bounds = Screen.PrimaryScreen.Bounds
    screenshot = New System.Drawing.Bitmap(bounds.Width, bounds.Height, System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format32bppArgb)
    graph = Graphics.FromImage(screenshot)
    graph.CopyFromScreen(bounds.X, bounds.Y, 0, 0, bounds.Size, CopyPixelOperation.SourceCopy)
    PictureBox1.Image = screenshot
    Timer1.Enabled = False
    Me.Opacity = 100
  End Sub

  Private Sub ToolStripStatusLabel1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ToolStripStatusLabel1.Click
    Me.Opacity = 0
    Timer1.Enabled = True
  End Sub

  Private Sub ToolStripStatusLabel2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ToolStripStatusLabel2.Click
    Dim savefiledialog1 As New SaveFileDialog
    Try
      savefiledialog1.Title = "Save File"
      savefiledialog1.FileName = "Save As..."
      savefiledialog1.Filter = "JPEG |*.jpeg"
      If savefiledialog1.ShowDialog() = DialogResult.OK Then PictureBox1.Image.Save(savefiledialog1.FileName, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp)
    Catch ex As Exception
      'Do Nothing
    End Try
  End Sub
End Class

Còn dưới dây là video mình test nhé :)


Link Download App


Anh em nào muốn lấy source thì để lại email mình send cho nhé :)