Auto Post Group Facebook 2015


Tính năng mới:
+ Bạn có thể tùy chỉnh group nào muốn post và group nào không?
Cài đặt:
+ Firefox mới nhất.
+ iMacros mới nhất.

Video Hướng dẫn :


var contents = null, images = null, groups = null;
var codedefault1="TAB CLOSEALLOTHERS\n SET !EXTRACT_TEST_POPUP NO\n SET !TIMEOUT_PAGE 10\n SET !ERRORIGNORE YES\n SET !TIMEOUT_STEP 0.1\n";
var codedefault2="SET !EXTRACT_TEST_POPUP NO\n SET !TIMEOUT_PAGE 10\n SET !ERRORIGNORE YES\n SET !TIMEOUT_STEP 0.1\n";
var console    = (Components.utils.import("resource://gre/modules/devtools/Console.jsm", {})).console; 
var wm       = Components.classes["@mozilla.org/appshell/window-mediator;1"].getService(Components.interfaces.nsIWindowMediator);
var window     = wm.getMostRecentWindow("navigator:browser");
function random(a,b){var c= b-a; return Math.floor((Math.random()*c)+a);}
function playPost(groups,contents,images){
 for(key in groups){
 if(typeof(groups[key].href)!="undefined"){
  if(key==0) code="TAB OPEN\n TAB T=2\n";
  else code="";
  code+="URL GOTO="+groups[key].href+"\n";
  if(images.length==0){
  code+="TAG POS=1 TYPE=TEXTAREA ATTR=ID:* CONTENT="+contents[random(0,contents.length-1)].value.replace(/ /g, "<sp>").replace(/\n/g, "<br>")+"\n";
  code+="TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT ATTR=NAME:view_post\n";
  code+="WAIT SECONDS="+random(10,35)+"\n";
  }else{
  code+="TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT ATTR=name:lgc_view_photo\n";
  for(key2 in images){
   if(!isNaN(key2)){
   code+="TAG POS=1 TYPE=INPUT:FILE ATTR=NAME:file"+(parseInt(key2)+parseInt(1))+" CONTENT="+images[key2].getAttribute('data').replace(/ /g, "<sp>")+"\n";
   }
  }
  code+="TAG POS=1 TYPE=TEXTAREA ATTR=ID:* CONTENT="+contents[random(0,contents.length-1)].value.replace(/ /g, "<sp>").replace(/\n/g, "<br>")+"\n";
  code+="TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT ATTR=NAME:photo_upload\n";
  code+="TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT ATTR=NAME:done\n";
  code+="WAIT SECONDS="+random(20,50)+"\n";
  }
  iimPlayCode(codedefault2+code);
 } 
 }
}

function getParents(el) {
  var parents = [];
 var p = el.parentNode;
 while (p !== null) {
    var o = p;
    parents.push(o);
    p = o.parentNode;
  }
  return parents;
}
iimPlayCode(codedefault1+"URL GOTO=https://m.facebook.com/groups/?seemore&refid=27\n ");
window.document.querySelectorAll(".bi")[0].innerHTML='<div class="contentap"><div class="ctap"><textarea style="width:98%" placeholder="Content" class="ap"></textarea></div></div>   <div class="btcta" style="float:right;"><button class="act">add content</button><button class="rmct">Remove Content</button></div>     <div class="imgap"><input style="width:98%" type="file" class="upfbgr" data="" > <br><input style="width:98%" type="file" class="upfbgr" data="" > <br><input style="width:98%" type="file" class="upfbgr" data="" > <br></div>   <br>     <div class="btcta" style="float:right;"><button class="editgroup">Edit Group</button><button class="run">RunPost</button></div>'
window.document.querySelectorAll('.rmct')[0].addEventListener("click", function(){
 window.document.querySelectorAll('.ctap')[window.document.querySelectorAll('.ctap').length-1].remove();
});

window.document.querySelectorAll('.act')[0].addEventListener("click", function(){
 if(window.document.querySelectorAll('.ctap').length<3){
 window.document.querySelectorAll('.contentap')[0].innerHTML = window.document.querySelectorAll('.contentap')[0].innerHTML + '<div class="ctap"><textarea style="width:98%" placeholder="Content" class="ap"></textarea></div></div>';
 }
});
for(i in window.document.querySelectorAll('input[type="file"]') ) 
 if(!isNaN(i)) 
 window.document.querySelectorAll('input[type="file"]')[i].addEventListener("change", function(){this.setAttribute('data',this.value);});

var edit=0; 
window.document.querySelectorAll('.editgroup')[0].addEventListener("click", function(){
 if(edit==0){
 for(i in window.document.querySelectorAll("ul")[0].querySelectorAll(".u") ){
  if(!isNaN(i)){
  window.document.querySelectorAll("ul")[0].querySelectorAll(".u")[i].innerHTML = window.document.querySelectorAll("ul")[0].querySelectorAll(".u")[i].innerHTML +' <button class="rmgr"> Delete</button> ';
  window.document.querySelectorAll("ul")[0].querySelectorAll(".u button")[i].addEventListener("click", function(){
   getParents(this)[4].remove();
  });
  } 
 } 
 edit=1; 
 }
});
window.document.querySelectorAll('.run')[0].addEventListener("click", function(){
 contents = window.document.querySelectorAll(".ap");
 if(contents[0].value!=""){
 images = window.document.querySelectorAll(".upfbgr:not([data=\"\"])");
 groups = window.document.querySelectorAll("ul")[0].querySelectorAll("a[href^=\"/groups/\"]");
 playPost(groups,contents,images);
 }else{
 contents[0].style.border="1px solid #C82828";
 }
 
});
iimPlay('CODE:WAIT SECONDS=9999');


Nếu các bạn làm đủ các bước trên mà không chạy thì làm theo cách sau nhé:
Copy cái nội dung Script dùng notpad hoặc gì đó save thành file .js save nó vào folder của iMacros rồi run là được. Muốn chạy chậm thì sửa cái đoạn random time wait nhé "WAIT SECONDS"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét