Code PopUp Nhận Bài Đăng Mới Nhất Quá Email


Hôm này mình xin hướng dẫn các bạn đoạn code "POPUP" nhận bài đăng mới nhất qua "EMAIL" mà mình mới tìm trên mạng ^^ nó cũng khá đẹp và lại nhẹ nữa ai cần thì lấy về sữ dụng nhé ^^. Đối với một số bạn nhác tìm những thủ thuật mới hay những code mới thì có thể xem qua những bài mình viết nhé ^^ nếu hay thì nhớ "FOLLOW" mình nhé hehe


Còn bên dưới là đoạn code
<!-- nhan email bang popup -->
<style>
#sub-box {display:none;background:rgba(0,0,0,0.9);width:100%;height:100%;position:fixed;top:0;left:0;z-index:99999;}
#boxclose {width:100%;height:100%;-webkit-transform:translateZ(0);}
#boxview {background:#fff;border:8px solid #fff;width:600px;position:absolute;top:33%;left:28%;}
#closebox {float:right;cursor:pointer;position:absolute;right:-1px;top:-2px;}
#closebox:before {font-family: FontAwesome;content:"\f00d";padding:5px 8px;background:#fff;color:#2c3e50;font-weight:normal;font-size:14px;}
#boxlink,#boxlink a.visited,#boxlink a,#boxlink a:hover {color:#aaaaaa;font-size:9px;text-decoration:none;text-align:center;padding:5px;}
#subscribe-box {width:600px;background-color:#2c3e50;height:250px;}
#subscribe-box p {font-family:'Roboto Condensed';font-size:18px;color:#fff;line-height:20px;padding:10px 20px 0 20px;margin:0;}
#subscribe-box .emailfield {padding:0px 20px 10px;}
#subscribe-box .emailfield input {background:#f9f9f9;color:#bbb;padding:10px;margin-top:50px;font-size:13px;font-family:'Roboto Condensed';width:46%;border:0;transition:all 0.4s ease-in-out;}
#subscribe-box .emailfield input:focus {background:#fff;outline:none;color:#888;}
#subscribe-box .emailfield .submitbutton {background:#f70000;color:#fff;text-transform:uppercase;font-weight:normal;font-size: 16px;border:none;outline:none;width:100%;cursor:pointer;border-radius:3px;transition:all 0.4s ease-in-out;}
#subscribe-box .emailfield .submitbutton:active {outline:none;border:none;background:#fff;color:#e25734;}
#subscribe-box .emailfield .submitbutton:hover{background:#fff;color:#444;}
</style>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
jQuery.cookie=function(key,value,options){if(arguments.length>1&&String(value)!=="[object Object]"){options=jQuery.extend({},options);if(value===null||value===undefined){options.expires=-1;}
if(typeof options.expires==='number'){var days=options.expires,t=options.expires=new Date();t.setDate(t.getDate()+days);}
value=String(value);return(document.cookie=[encodeURIComponent(key),'=',options.raw?value:encodeURIComponent(value),options.expires?'; expires='+options.expires.toUTCString():'',options.path?'; path='+options.path:'',options.domain?'; domain='+options.domain:'',options.secure?'; secure':''].join(''));}
options=value||{};var result,decode=options.raw?function(s){return s;}:decodeURIComponent;return(result=new RegExp('(?:^|; )'+encodeURIComponent(key)+'=([^;]*)').exec(document.cookie))?decode(result[1]):null;};
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
jQuery(document).ready(function($){if($.cookie('popup_facebook_box')!='yes'){$('#sub-box').delay(2500).fadeIn('fast');$('#closebox, #boxclose').click(function(){$('#sub-box').stop().fadeOut('fast');});}});
</script>
<div id='sub-box'>
<div id='boxclose'>
</div>
<div id='boxview'>
<div id='closebox'>
</div>
<div id='subscribe-box'>
<center><p><i class='fa fa-envelope-o'></i> ĐĂNG KÝ NHẬN TIN QUA EMAIL</p></center>
<div class='emailfield'>
<form action='http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=bomkhungblogger' method='post' onsubmit='window.open(&#39;http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=bomkhungblogger, &#39;popupwindow&#39;, &#39;scrollbars=yes,width=550,height=520&#39;);return true' target='popupwindow'>
<input name='name' onblur='if (this.value == "") {this.value = "Your Name";}' onfocus='if (this.value == "bomkhungblogger") {this.value = "";}' type='text' value='Your Name'/>
<input name='email' onblur='if (this.value == "") {this.value = "Your Email";}' onfocus='if (this.value == "Your Email") {this.value = "";}' type='text' value='Your Email'/>
<input name='uri' type='hidden' value='bomkhungblogger'/>
<input name='loc' type='hidden' value='en_US'/>
<input class='submitbutton' type='submit' value='Subscribe Now'/>
</form>
</div></div>
</div>
</div>

Lưu ý luôn là các bạn nhớ thay đỗi nhưng phần mình bôi đỏ trong đoạn code nhé ^^


ĐĂNG KÝ NHẬN TIN QUA EMAIL

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét