Code spam YAHOO + FACEBOOK


Đây là hình ảnh ứng dụng ^^. Ứng dụng xài rất ok các bạn nhé không lỗi nhé và điều đặc biệt là mình không cài virus vào nhé vì làm thế nếu bị phát hiện sẽ mất uy tính của một CODER như mình ^^

Còn đây là VIDEO mình làm hướng dẫn cho các bạn :D


Full code cho ai cần :)
Imports System.Net
Public Class Form1

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Timer1.Start()

  End Sub

  Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
    SendKeys.Send(TextBox1.Text)
    SendKeys.Send("{ENTER}")
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    Timer1.Stop()
  End Sub

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    MessageBox.Show("Cảm ơn các bạn đã sữ dụng Auto Spam Yahoo + Facebook", "Thông Báo")
    Process.Start("http://www.bomkhung.info")
  End Sub
End Class

Đoạn code hoàn toàn đơn giản phải không các bạn ^^

Còn đây là link Yahoo để các bạn có thể test thử nhé

Còn bên dưới là link download cho các bạn test thử app :)