Like Facebook, G+, chia sẻ liên kết bên thanh phải cho blogspot, Web

Chia sẻ liên kết là 1 điều cần thiết trên mỗi Blog và Website. Với những thủ thuật Blogspot của itviet360 các bạn có nhiều lựa chọn cho chia sẻ liên kết, Like qua FB, G+ link cho mình...
- Bài viết này itviet360 chia sẻ thủ thuật button Like Facebook, G+, share liên kết bên thanh phải cho blogspot, Web


Hướng dẫn thủ thuật trên blogspot. Đối với Website các bạn cũng chỉ cần thêm tương tự.
1. Vào bảng điều khiển Blogger -> Bố cục (Layout) -> Thêm tiện ích (HTML/Javascript)
2. Dán code dưới đây vào tiện ích vừa thêm

<style>
/* Fixed Positioned AddThis Toolbox */
.sharing_box_itviet360 {
position: fixed;
top: 38%;
right: 0;
border: 0px solid #00EE00;
padding: 3px 3px 1px;
-moz-border-radius: 4px;
-webkit-border-radius: 0px;
border-radius: 0px;
background: #F0FFFF;
width: 55px;
min-height: 290px;
}
.sharing_box_itviet360 .item {
width: 50px;
margin: 5px 0 5px 0;
}
.twitter_float iframe
{
width:45px!important;
}
</style>
<!-- SHARING BOX Fixed-Positioned Toolbox -->
<div class='sharing_box_itviet360'>
<div style='text-align:center; margin-top:5px'>


</div>
<!-- TWITTER -->
<div class='item twitter_float' style='margin-left:0px'>
<a class='twitter-share-button' data-count='vertical' data-lang='en' href='https://twitter.com/share'>Tweet</a>
</div>

<!-- FACEBOOK -->
<div class='item' style='margin-left:0px'>
<div class='fb-like' data-font='verdana' data-layout='box_count' data-send='false' data-show-faces='true' data-width='44'></div>
<div id='fb-root'></div>
</div>
<!-- G+ -->
<div class='item' style='margin-left:0px'>
<!-- Place this tag where you want the +1 button to render -->
<g:plusone size='tall'></g:plusone>
</div>
<!-- OTHERSHARE -->
<div class='item' style='margin-left:0px'>
<!-- AddThis Button BEGIN -->
<div class='addthis_toolbox addthis_default_style '>
<a class='addthis_counter'></a>
</div>
<!-- AddThis Button END -->
</div>
</div>
<!-- FAST SHARING SCRIPT -->
<!-- TWITTER SCRIPT -->
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<!-- G+ SCRIPT -->
<!-- Place this render call where appropriate -->
<script type='text/javascript'>gapi.plusone.go();</script>
<!-- STUMBLEUPON SCRIPT -->
<!-- Place this snippet wherever appropriate -->
<script type='text/javascript'> 
(function() { 
var li = document.createElement('script'); li.type = 'text/javascript'; li.async = true; 
li.src = 'https://platform.stumbleupon.com/1/widgets.js'; 
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(li, s); 
})(); 
</script>
<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-4f660fb932fd0f15"></script>

Trong đó các giá trị bôi vàng là giá trị các bạn thay đổi theo ý muốn. TOP là giá trị cao thấp của cả khung chia sẻ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét