Tăng Tốc Độ Tải Trang Cho Blogspot Của BạnVào Mẫu -> Chỉnh sửa HTML thêm đoạn code bên dưới vào trước thẻ </body>

<script type='text/javascript'> //<![CDATA[ (function(a) { a.fn.lazyload=function(b){var c={threshold: 0,failurelimit:0,event:"scroll",effect:"show",container:window;};if(b) { a.extend(c,b);}var d=this;if("scroll"==c.event) { a(c.container).bind("scroll",function(b){var e=0;d.each(function(){if(a.abovethetop(this,c)||a.leftofbegin(this,c)){}else if(!a.belowthefold(this,c)&&!a.rightoffold(this,c)) { a(this).trigger("appear");}else { if(e++>c.failurelimit){return false;}}});var f=a.grep(d,function(a) { return!a.loaded;});d=a(f);})}this.each(function() {var b=this;if(undefined==a(b).attr("original")){a(b).attr("original",a(b).attr("src"));}if("scroll"!=c.event||undefined==a(b).attr("src")||c.placeholder==a(b).attr("src")||a.abovethetop(b,c)||a.leftofbegin(b,c)||a.belowthefold(b,c)||a.rightoffold(b,c)) {if(c.placeholder){a(b).attr("src",c.placeholder);}else {a(b).removeAttr("src");}b.loaded=false;}else {b.loaded=true;}a(b).one("appear",function() {if(!this.loaded){a("<img />").bind("load",function(){a(b).hide().attr("src",a(b).attr("original"))[c.effect](c.effectspeed);b.loaded=true;}).attr("src",a(b).attr("original"));}});if("scroll"!=c.event) {a(b).bind(c.event,function(c){if(!b.loaded){a(b).trigger("appear");}})}});a(c.container).trigger(c.event);return this;};a.belowthefold=function(b,c) {if(c.container===undefined||c.container===window){var d=a(window).height()+a(window).scrollTop();}else {var d=a(c.container).offset().top+a(c.container).height();}return d<=a(b).offset().top-c.threshold;};a.rightoffold=function(b,c) {if(c.container===undefined||c.container===window){var d=a(window).width()+a(window).scrollLeft();}else {var d=a(c.container).offset().left+a(c.container).width();}return d<=a(b).offset().left-c.threshold;};a.abovethetop=function(b,c) {if(c.container===undefined||c.container===window){var d=a(window).scrollTop();}else {var d=a(c.container).offset().top;}return d>=a(b).offset().top+c.threshold+a(b).height();};a.leftofbegin=function(b,c) {if(c.container===undefined||c.container===window){var d=a(window).scrollLeft();}else {var d=a(c.container).offset().left;}return d>=a(b).offset().left+c.threshold+a(b).width();};a.extend(a.expr[":"], {"below-the-fold":"$.belowthefold(a, {threshold : 0, container: window})","above-the-fold": "!$.belowthefold(a, {threshold : 0, container: window})","right-of-fold":"$.rightoffold(a, {threshold : 0, container: window})","left-of-fold":"!$.rightoffold(a, {threshold : 0, container: window})";})})(jQuery);$(function() {$("img").lazyload({placeholder: "http://i22.servimg.com/u/f22/15/42/72/40/grey10.gif",effect:"fadeIn",threshold:"-50";})}) //]]> </script>


Đây là hình ảnh mình thử kiểm tra tộc độ load của blog mình ^^ và nó cũng khá chậm nên mọi người lưu ý dùm mình nhé ^^
Và bên dưới là link thử kiểm tra nhé ^^2 nhận xét:

  1. có chứng minh gì ko bác :D đã thử ko cảm thấy nhanh hơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng đang đặt đây :) Và cũng như bạn cũng cảm thấy ko có gì nhanh đáng kể cả ^^ hehe. Nhưng mình đặt lên vậy khi nào kiếm site check load thử xem như thế nào bạn ạh ^^

      Xóa