Thanh cuộn vô hạn từ Jquery cho Blogger


Thanh cuộn vô hạn (Infinite Scrolling) đề cập đến khả năng tiếp tục tải các nội dung mới trên trang web mà không phải làm mới nó sự xuất hiện của các bài viết là vô tận khi bạn kéo thanh cuộn xuống phía dưới chân blog. Tiện ích này được sử dụng nhiều trong các trang web lớn như Google, Facebook và Twitter và khá thành công tại đó. Lợi ích lớn nhất là tiếp xúc với nhiều nội dung và duyệt web nhanh hơn. Namkna sẽ hướng dẫn ccs bạn làm thế nào để tích hợp nó vào blog Blogger của bạn bằng cách sử dụng Ajax Infinite Scroll jQuery plugin

» Tính năng
1. Tải nhanh hơn
2. Hiển thị nội dung tăng lên nhiều lần so với dạng truyền thống,
3. Trực quan hơn với độc giả xem bằng các thiết bị cảm ứng.
4. Thích hợp nhất cho blog sử dụng nhiều hình ảnh nặng
5. Danh mục chính được đơn giản hóa
6. Cam kết sử dụng cao hơn

» Thêm Infinite Scrolling với JQuery vào blog.

1. Đăng nhập vào blog.
2. Vào bố cục.
3. Chọn Thêm tiện ích => Tạo một tiện ích HTML/Javarscipts và chọn một trong 2 code bên dưới dán vào:

<span style="color: red;">¤ Style 1</span></b>: Hiển thị trên trang chủ, trang nhãn, trang lưu trữ và cả trang bài viết (các bài trước nó sẽ được nạp đầy đủ);
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.1/jquery.min.js"></script><script type="text/javascript">
//<![CDATA[
(function($){'use strict';Date.now=Date.now||function(){return+new Date()};$.ias=function(g){var h=$.extend({},$.ias.defaults,g);var i=new $.ias.util();var j=new $.ias.paging(h.scrollContainer);var k=(h.history?new $.ias.history():false);var l=this;function init(){var d;j.onChangePage(function(a,b,c){if(k){k.setPage(a,c)}h.onPageChange.call(this,a,c,b)});reset();if(k&&k.havePage()){stop_scroll();d=k.getPage();i.forceScrollTop(function(){var a;if(d>1){paginateToPage(d);a=get_scroll_threshold(true);$('html, body').scrollTop(a)}else{reset()}})}return l}init();function reset(){hide_pagination();h.scrollContainer.scroll(scroll_handler)}function scroll_handler(){var a,scrThreshold;a=i.getCurrentScrollOffset(h.scrollContainer);scrThreshold=get_scroll_threshold();if(a>=scrThreshold){if(get_current_page()>=h.triggerPageThreshold){stop_scroll();show_trigger(function(){paginate(a)})}else{paginate(a)}}}function stop_scroll(){h.scrollContainer.unbind('scroll',scroll_handler)}function hide_pagination(){$(h.pagination).hide()}function get_scroll_threshold(a){var b,threshold;b=$(h.container).find(h.item).last();if(b.size()===0){return 0}threshold=b.offset().top+b.height();if(!a){threshold+=h.thresholdMargin}return threshold}function paginate(d,e){var f;f=$(h.next).attr('href');if(!f){if(h.noneleft){$(h.container).find(h.item).last().after(h.noneleft)}return stop_scroll()}if(h.beforePageChange&&$.isFunction(h.beforePageChange)){if(h.beforePageChange(d,f)===false){return}}j.pushPages(d,f);stop_scroll();show_loader();loadItems(f,function(a,b){var c=h.onLoadItems.call(this,b),curLastItem;if(c!==false){$(b).hide();curLastItem=$(h.container).find(h.item).last();curLastItem.after(b);$(b).fadeIn()}f=$(h.next,a).attr('href');$(h.pagination).replaceWith($(h.pagination,a));remove_loader();hide_pagination();if(f){reset()}else{stop_scroll()}h.onRenderComplete.call(this,b);if(e){e.call(this)}})}function loadItems(b,c,d){var e=[],container,startTime=Date.now(),diffTime,self;d=d||h.loaderDelay;$.get(b,null,function(a){container=$(h.container,a).eq(0);if(0===container.length){container=$(a).filter(h.container).eq(0)}if(container){container.find(h.item).each(function(){e.push(this)})}if(c){self=this;diffTime=Date.now()-startTime;if(diffTime<d){setTimeout(function(){c.call(self,a,e)},d-diffTime)}else{c.call(self,a,e)}}},'html')}function paginateToPage(a){var b=get_scroll_threshold(true);if(b>0){paginate(b,function(){stop_scroll();if((j.getCurPageNum(b)+1)<a){paginateToPage(a);$('html,body').animate({'scrollTop':b},400,'swing')}else{$('html,body').animate({'scrollTop':b},1000,'swing');reset()}})}}function get_current_page(){var a=i.getCurrentScrollOffset(h.scrollContainer);return j.getCurPageNum(a)}function get_loader(){var a=$('.ias_loader');if(a.size()===0){a=$('<div class="ias_loader">
'+h.loader+'</div>
');a.hide()}return a}function show_loader(){var a=get_loader(),el;if(h.customLoaderProc!==false){h.customLoaderProc(a)}else{el=$(h.container).find(h.item).last();el.after(a);a.fadeIn()}}function remove_loader(){var a=get_loader();a.remove()}function get_trigger(a){var b=$('.ias_trigger');if(b.size()===0){b=$('<div class="ias_trigger">
<a href="#">'+h.trigger+'</a></div>
');b.hide()}$('a',b).off('click').on('click',function(){remove_trigger();a.call();return false});return b}function show_trigger(a){var b=get_trigger(a),el;el=$(h.container).find(h.item).last();el.after(b);b.fadeIn()}function remove_trigger(){var a=get_trigger();a.remove()}};$.ias.defaults={container:'.blog-posts',scrollContainer:$(window),item:'.post-outer',pagination:'#blog-pager',next:'#blog-pager-older-link a',loader:'<img src="http://3.bp.blogspot.com/-t0qcgfGMHnI/UX5xxHxVqiI/AAAAAAAAJ0g/mp4jKOgiRBY/s1600/loading-namkna-blogspot-com-scolling.gif"/>',loaderDelay:600,triggerPageThreshold:8,trigger:'Load more Posts',thresholdMargin:-500,history:true,onPageChange:function(){},beforePageChange:function(){},onLoadItems:function(){},onRenderComplete:function(){ FB.XFBML.parse(); gapi.plusone.go(); twttr.widgets.load(); _gaq.push(['_trackPageview']); },customLoaderProc:false};$.ias.util=function(){var c=false;var d=false;var e=this;function init(){$(window).load(function(){c=true})}init();this.forceScrollTop=function(a){$('html,body').scrollTop(0);if(!d){if(!c){setTimeout(function(){e.forceScrollTop(a)},1)}else{a.call();d=true}}};this.getCurrentScrollOffset=function(a){var b,wndHeight;if(a.get(0)===window){b=a.scrollTop()}else{b=a.offset().top}wndHeight=a.height();return b+wndHeight}};$.ias.paging=function(){var c=[[0,document.location.toString()]];var d=function(){};var e=1;var f=new $.ias.util();function init(){$(window).scroll(scroll_handler)}init();function scroll_handler(){var a,curPageNum,curPagebreak,scrOffset,urlPage;a=f.getCurrentScrollOffset($(window));curPageNum=getCurPageNum(a);curPagebreak=getCurPagebreak(a);if(e!==curPageNum){scrOffset=curPagebreak[0];urlPage=curPagebreak[1];d.call({},curPageNum,scrOffset,urlPage)}e=curPageNum}function getCurPageNum(a){for(var i=(c.length-1);i>0;i--){if(a>c[i][0]){return i+1}}return 1}this.getCurPageNum=function(a){a=a||f.getCurrentScrollOffset($(window));return getCurPageNum(a)};function getCurPagebreak(a){for(var i=(c.length-1);i>=0;i--){if(a>c[i][0]){return c[i]}}return null}this.onChangePage=function(a){d=a};this.pushPages=function(a,b){c.push([a,b])}};$.ias.history=function(){var e=false;var f=false;function init(){f=!!(window.history&&history.pushState&&history.replaceState);f=false}init();this.setPage=function(a,b){this.updateState({page:a},'',b)};this.havePage=function(){return(this.getState()!==false)};this.getPage=function(){var a;if(this.havePage()){a=this.getState();return a.page}return 1};this.getState=function(){var a,stateObj,pageNum;if(f){stateObj=history.state;if(stateObj&&stateObj.ias){return stateObj.ias}}else{a=(window.location.hash.substring(0,7)==='#/page/');if(a){pageNum=parseInt(window.location.hash.replace('#/page/',''),10);return{page:pageNum}}}return false};this.updateState=function(a,b,c){if(e){this.replaceState(a,b,c)}else{this.pushState(a,b,c)}};this.pushState=function(a,b,c){var d;if(f){history.pushState({ias:a},b,c)}else{d=(a.page>0?'#/page/'+a.page:'');window.location.hash=d}e=true};this.replaceState=function(a,b,c){if(f){history.replaceState({ias:a},b,c)}else{this.pushState(a,b,c)}}}})(jQuery);
//]]>
</script><script>jQuery.ias();</script>
<a alt="Blogger Templates" href="http://bomkhung.info/">Blogger Templates and Widgets</a>

¤ Style 2: Chỉ Trang chủ, trang nhãn và lưu trữ trang (Nó sẽ không làm việc trong các trang viết ).

» Một số lời khuyên và mẹo nhỏ!
- Nút +1, Tweet và nút Like sẽ được nạp sau khi tất cả các yêu cầu AJAX tải xong, vì vậy nếu blog của bạn có các nút chia sẻ xã hội bên dưới mỗi bài viết thì không cần phải lo lắng về chúng không hiển thị.

- Khi bài viết mới được tải dưới một bài (Nếu bạn chọn style 1), thì Threaded trong bài viết vừa được nạp sẽ không làm việc

- Để thay thế hình ảnh tải, chỉ cần tìm kiếm ảnh có đuôi .Gif trong mã và thay thế thành URL hình ảnh khác

- Để thay đổi số lần tải trước khi người dùng được yêu cầu tải trang nhiều hơn, tìm kiếmtriggerPageThreshold:8 và thay thế các số 8 ở phía trước, nếu như bạn thiết lập giá trị là 4thì plugin sẽ tải các nội dung mới bốn lần trước khi nó yêu cầu bạn xem bạn muốn xem nội dung nhiều hơn hay không

- onRenderComplete:function() chức năng được sử dụng để nói với các plugin phải làm gì sau khi trang đã được nạp thành công, Ở đây namkna đã thêm một đoạn mã để nói với Google Analytics là một trang mới được tải để GA sẽ ghi nhận mọi yêu cầu AJAX như một trang mới thăm

- loaderDelay:600 là thời gian chờ đợi trước khi nội dung mới được tải thêm (đoan vị tính là phần nghìn giây).

- Để biết thông tin về tất cả các tùy chọn có sẵn trong plugin này hãy xem tại đây IAS Options

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét