VB.Net - Facebook Posted Used My Token


Hôm nay lại một ngày rảnh rổi quá, nên mình mạn phép làm ứng dụng posted facebook được viết vằng "VISUAL BASIC" và sữ dụng "TOKEN" của "FACEBOOK". Ứng dụng hoàn toàn đơn giản không cầu kì các bạn nhé ^^ ai cần thì để lại email mình send Project cho nhé ^^

FULL CODE

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim post As New System.Net.WebClient
    post.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8
    post.UploadString("https://graph.facebook.com/me/feed?method=POST&message=" + TextBox1.Text + Nothing, "&access_token=" + TextBox2.Text)
    MessageBox.Show("Bạn Chưa Điền Token Facebook", "Thông Báo")
  End Sub

VIDEO HƯỚNG DẪN


Chúc các bạn thành công !