Check IP Adressbar PC

Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn phần mềm check IP Adressbar của PC. Ứng dụng hoàn toàn FREE không có thu phí và nếu các bạn sợ VIRUS thì có thể check virus thoải mái nhé :)


Và dưới đây là video mình check thử và hướng dẫn các bạn cách nhé ^^ "Hoàn toàn đơn giản các bạn nhé ^^"Full đoạn code cho ai cần nhé ^^
Public Class Form1

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    Dim webclient As New Net.WebClient
    TextBox1.Text = webclient.DownloadString("http://kiemtraip.com/raw.php")
    MessageBox.Show("Cảm Ơn Các Bạn Đã Sữ Dụng Ứng Dụng Của Tôi", "Thông Báo")
  End Sub

  Private Sub CopyToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CopyToolStripMenuItem.Click
    My.Computer.Clipboard.SetText(TextBox1.Text)
  End Sub

  Private Sub AboutToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles AboutToolStripMenuItem.Click
    MessageBox.Show("+ Ứng Dụng Được Phát Triển Bởi Bờm Khùng Blogger" & vbCrLf & "+ Cảm Ơn Các Bạn Đã Sữ Dụng Ứng Dụng Của Tôi" & vbCrLf & "+ Mong Các Bạn Thường Xuyên Ghé Blog " & vbCrLf & "+ Để Nhận Thêm Nhiều Ứng Dụng Nhé")
    Process.Start("http://www.bomkhung.info")
  End Sub


  Private Sub FreshIPToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles FreshIPToolStripMenuItem.Click
    Dim webclient As New Net.WebClient
    TextBox1.Text = webclient.DownloadString("http://kiemtraip.com/raw.php")
    MessageBox.Show("Fresh IP Successfull", "Thông Báo")
  End Sub
End Class

Hình ảnh của PC đã được Change IPVà bên dưới là link down cho ai cần nhé ^^


Chúc các bạn thành công ^^

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét