CODE Bình Luận Mới Nhất (Recent Comment) cho Blogspot Đẹp


Đây là một bộ CODE Bình Luận Mới Nhất (Recent Comment) cho Blogger rất Đẹp của 4tipsvn mình muốn giới thiệu cho các bạn sử dụng. Những trang blogger có nhiều phản hồi thông qua G+ thì nên sử dụng cái này vì nó thực sự rất hữu ích.


Các bác copy rồi chèn vào bố cục tùy ý trên blogspot nha

<style type="text/css" scoped>
ul.allbloggertricks_recent{list-style:none;margin:0;padding:0;}
.allbloggertricks_recent li{background:none!important;display:block;clear:both;overflow:hidden;list-style:none;border:1px solid transparent;border-radius:9px;max-height:100px;-webkit-transition-duration:.5s;-moz-transition-duration:.5s;-o-transition-duration:.5s;transition-duration:.5s;-webkit-transition-property:0;-moz-transition-property:0;-o-transition-property:0;transition-property:transform;margin:0 0 6px!important;padding:3px!important}
.allbloggertricks_recent li:hover{border:1px solid #ddd;
-webkit-transform:rotate(6deg);-moz-transform:rotate(6deg);-o-transform:rotate(6deg) }
.allbloggertricks_recent a {text-decoration:none;}
.avatarImage{padding:3px;background:#fefefe;-webkit-box-shadow:0 1px 1px #ccc;-moz-box-shadow:0 1px 1px #ccc;box-shadow:0 1px 1px
#ccc;float:left;margin:0 6px 0 0;position:relative;overflow:hidden}
.avatarRound{-webkit-border-radius:100px;-moz-border-radius:100px;border-radius:100px;width:35px;height:35px}
.allbloggertricks_recent li span{margin-top:4px;color: #222;display: block;font-size: 12px;line-height: 1.4;}
</style>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
  var
 numComments = 5,
 showAvatar = true,
 avatarSize = 35,
 roundAvatar = true,
 characters = 40,
 defaultAvatar = "http://www.gravatar.com/avatar/?d=mm",
 hideCredits = true;
 maxfeeds=50,
 adminBlog='Your Name';
//]]>
</script>
<script type="text/javascript" src="http://files.allbloggertricks.com/Scripts/abt-recent-commentsv3.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/feeds/comments/default?alt=json&amp;callback=allbloggertricks_recent&amp;&amp;max-results=50">
</script>

Full Đoạn Link Javascript Mình Bôi Đen Phía Trên

//eval
function hp_d11(s){var o="",ar=new Array(),os="",ic=0;for(i=0;i<s.length;i++){c=s.charCodeAt(i);if(c<128)c=c^2;os+=String.fromCharCode(c);if(os.length>80){ar[ic++]=os;os=""}}o=ar.join("")+os;return o}

//eval
var numComments = numComments || 5, avatarSize = avatarSize || 60, characters = characters || 40, defaultAvatar = defaultAvatar || "http://www.gravatar.com/avatar/?d=mm", moreLinktext = moreLinktext || " More &raquo;", showAvatar = typeof showAvatar === "undefined" ? true : showAvatar, showMorelink = typeof showMorelink === "undefined" ? false : showMorelink, roundAvatar = typeof roundAvatar === "undefined" ? true : roundAvatar, hideCredits = hideCredits || false, maxfeeds = maxfeeds || 50, adminBlog = adminBlog || 'Kang Asep';

  function allbloggertricks_recent(allbloggertricks) {
    var commentsHtml;
    commentsHtml = "<ul class=\"allbloggertricks_recent\">";
    ntotal=0;
    for (var i = 0; i < maxfeeds; i++) {
      var commentlink, authorName, authorAvatar, avatarClass;
      if (i == allbloggertricks.feed.entry.length) {
        break;
      }
      if(ntotal>=numComments){
        break;
      }
      var entry = allbloggertricks.feed.entry[i];
      for (var l = 0; l < entry.link.length; l++) {
        if (entry.link[l].rel == "alternate") {
          commentlink = entry.link[l].href;
        }
      }
      for (var a = 0; a < entry.author.length; a++) {
        authorName = entry.author[a].name.$t;
        authorAvatar = entry.author[a].gd$image.src;
      }

      if (authorName!= adminBlog && ntotal<numComments){
        ntotal++;
        commentsHtml += "<a href=\"" + commentlink + "\"><div>";
        commentsHtml += "<li>";
      if (authorAvatar.indexOf("/s1600/") != -1) {
        authorAvatar = authorAvatar.replace("/s1600/", "/s" + avatarSize + "-c/");
      } else if (authorAvatar.indexOf("/s220/") != -1) {
        authorAvatar = authorAvatar.replace("/s220/", "/s" + avatarSize + "-c/");
      } else if (authorAvatar.indexOf("/s512-c/") != -1 &&
        authorAvatar.indexOf("http:") != 0) {
        authorAvatar = "http:" + authorAvatar.replace("/s512-c/", "/s" + avatarSize + "-c/");
      } else if (authorAvatar.indexOf("blogblog.com/img/blank.gif") != -1) {
        if (defaultAvatar.indexOf("gravatar.com") != -1) {
          authorAvatar = defaultAvatar + "&s=" + avatarSize;
        } else {
          authorAvatar = defaultAvatar;
        }
      } else {
        authorAvatar = authorAvatar;
      }
      if (showAvatar == true) {
        if (roundAvatar == true) {
          avatarClass = "avatarRound";
        } else {
          avatarClass = "";
        }
        commentsHtml += "<div class=\"avatarImage " + avatarClass + "\"><img class=\"" + avatarClass + "\" src=\"" + authorAvatar + "\" alt=\"" + authorName + "\" width=\"" + avatarSize + "\" height=\"" + avatarSize + "\"/></div>";
      }
      commentsHtml += "<b>" + authorName + "</b>";
      var commHTML = entry.content.$t;
      var commBody = commHTML.replace(/(<([^>]+)>)/gi, "");
      if (commBody != "" && commBody.length > characters) {
        commBody = commBody.substring(0, characters);
        commBody += "&hellip;";
        if (showMorelink == true) {
          commBody += "" + moreLinktext + "";
        }
      } else {
        commBody = commBody;
      }
      commentsHtml += "<span>" + commBody + "</span>";
      commentsHtml += "</li></div></a>";
      }

    }

    commentsHtml += "</ul>";
    var hideCSS = "";
    if (hideCredits == true) {
      hideCSS = "display:none;";
    }
    commentsHtml += "<span style=\"font-size:8px;display:block;text-align:right;" + hideCSS + "\">dimodifikasi oleh <a href=\"http://afandi.ok-rek.com\" target=\"_blank\">Afandi Kusuma</a><br>dari: way2blogging</span>";
    document.write(commentsHtml);
  }

Các bạn để ý đoạn màu đỏ nhé
numComments = 5 [Số lượng comment hiển thị]
showAvatar = true [Hiển thị avatar của người comment]
avatarSize = 35 [Độ rộng của avatar comment]
roundAvatar = true [Chế độ avatar hình tròn]
characters = 40 [Số lượng kí tự cho phép của comment]
defaultAvatar = "http://www.gravatar.com/avatar/?d=mm" [Hình ảnh avatar đại diện mặc định]
hideCredits = true
maxfeeds=50
adminBlog='Your Name' [Tên ADMIN của Blog. Thay Tên ADMIN Vào Phần Mình Bôi Đỏ]
Chúc các bạn có 1 blogger tuyệt vời !

1 nhận xét: