[VB.NET] Hướng dẫn lập trình ứng dụng chat facebook messager


Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn viết ứng dụng chat facebook, Facebook messager bằng ngôn ngữ vb.net.

Nhiều lúc các bạn không muốn vào trang web facebook để đọc thông tin, mà chỉ muốn tán gẫu thôi.

Mình hướng dẫn các bạn viết ứng dụng chat Facebook để desktop chát cho ngầu :))

Để viết được ứng dụng này, cũng rất đơn giản, các bạn chỉ cần sử dụng một công cụ Web Browser. Và trỏ url về địa chỉ https://vi-vn.messenger.com/.

Vậy là xong.

Giao diện ứng dụng chat Facebook:


Source code ứng dụng:

Imports System.Net

Public Class Form1


#Region "LOADING FORM / KIỂM TRA KẾT NỐI INTERNET"
Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
Try
My.Computer.Network.Ping("www.Google.com")
Catch
MsgBox("Kiểm tra kết nối internet của bạn." & vbNewLine & "Thông báo", MsgBoxStyle.Critical, "Error")
End
End Try
End Sub
#End Region


#Region "PANEL MOVING"

Dim drag As Boolean
Dim mousex As Integer
Dim mousey As Integer

Private Sub Panel1_MouseDown(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles Panel1.MouseDown
drag = True
mousex = Windows.Forms.Cursor.Position.X - Me.Left
mousey = Windows.Forms.Cursor.Position.Y - Me.Top
End Sub
Private Sub Panel1_MouseMove(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles Panel1.MouseMove
If drag Then
Me.Top = Windows.Forms.Cursor.Position.Y - mousey
Me.Left = Windows.Forms.Cursor.Position.X - mousex
End If

End Sub
Private Sub Panel1_MouseUp(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles Panel1.MouseUp
drag = False
End Sub
#End RegionPrivate Sub Label1_MouseDown(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles Label1.MouseDown
drag = True 'Sets the variable drag to true.
mousex = Windows.Forms.Cursor.Position.X - Me.Left 'Sets variable mousex
mousey = Windows.Forms.Cursor.Position.Y - Me.Top 'Sets variable mousey
End Sub
Private Sub Label1_MouseMove(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles Label1.MouseMove
If drag Then
Me.Top = Windows.Forms.Cursor.Position.Y - mousey
Me.Left = Windows.Forms.Cursor.Position.X - mousex
End If
End Sub
Private Sub Label1_MouseUp(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles Label1.MouseUp
drag = False
End SubPrivate Sub Button1_Paint(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles Button1.Paint
Dim Btn = DirectCast(sender, Button)
Using P As New Pen(Me.BackColor)
e.Graphics.DrawRectangle(P, 1, 1, Btn.Width - 3, Btn.Height - 3)
End Using
Button1.FlatAppearance.BorderSize = 0
End Sub

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
End
End Sub

Private Sub Button2_Paint(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles Button2.Paint
Dim Btn = DirectCast(sender, Button)
Using P As New Pen(Me.BackColor)
e.Graphics.DrawRectangle(P, 1, 1, Btn.Width - 3, Btn.Height - 3)
End Using
Button2.FlatAppearance.BorderSize = 0
End Sub
Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
Me.WindowState = FormWindowState.Minimized
End Sub
Private Sub MinimizeToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles MinimizeToolStripMenuItem.Click
Me.WindowState = FormWindowState.Minimized
End Sub

End Class

Video Demo Của Tác Giả :Chúc các bạn thành công. Mọi câu hỏi thắc mắc đến bài viết xin truy cập http://hoidap.laptrinhvb.net để được support.

Related Posts