How to VB.NET BinaryWriter


Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn viết đoạn code sao lưu dữ liệu mình viết 1 cách nhanh nhất, và phiên bản này đang ở chế độ "OFFLINE" nhé mọi người, mình chưa có thời gian rảnh nên chưa phát triển nó lên "ONLINE" được ^^

Bên dưới là FULL CODE cho mọi người ...

Imports System.IO
Public Class Form1
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim writeStream As FileStream
    Try
      writeStream = New FileStream("c:\bomevn.txt", FileMode.Create)
      Dim writeBinay As New BinaryWriter(writeStream)
      writeBinay.Write(TextBox1.Text)
      writeBinay.Close()
    Catch ex As Exception
      MsgBox(ex.ToString)
    End Try
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    Process.Start("c:\bomevn.txt")
  End Sub
End Class

Nhìn sơ bộ qua đoạn code chắc mọi người cũng biết thêm gì vào ứng dụng để phát triển ứng dụng rồi chứ, đối với đoạn code bên trên mình thêm : 1 TEXTBOX + 2 BUTTON thế là ok và có thể tùy biến cho một số CODER khác rồi ^^

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét