App Chương Trình CMD Cho Quán Nét

Hôm nay mình xin mạn phép giới thiệu cho các bạn sữ dụng ứng dụng CMD do chính mình lập trình ^^~, nó cũng tương tự như CMD của máy tính thôi, nhưng mà ở quán nét thì không mở được CMD mà có nhiều cách khác, nên hôm nay mình mạn phép làm luôn ứng dụng cho anh em sữ dụng ngay và luôn nhé ^^


Bên trên là hình ảnh của ứng dụng nhé mọi người. Còn bên dưới là Full đoạn Code mình sữ dụng cho những bạn lập trình viên test

Imports System.IO
Public Class Form1
  Private psi As ProcessStartInfo
  Private cmd As Process
  Private Delegate Sub InvokeWithString(ByVal text As String)
  Public Sub runCMD()
    Try
      cmd.Kill()
    Catch ex As Exception
    End Try
    rtbResult.Clear()
    If txtCmd.Text.Contains("") Then
      psi = New ProcessStartInfo(txtCmd.Text.Split(" ")(0), txtCmd.Text.Split(" ")(1))
    Else
      psi = New ProcessStartInfo(txtCmd.Text$)
    End If
    '  Dim systemencoding As System.Text.Encoding
    System.Text.Encoding.GetEncoding(Globalization.CultureInfo.CurrentUICulture.TextInfo.OEMCodePage)
    With psi
      .UseShellExecute = False
      .RedirectStandardError = True
      .RedirectStandardOutput = True
      .RedirectStandardInput = True
      .CreateNoWindow = True
      '  .StandardOutputEncoding = systemencoding
      ' .StandardErrorEncoding = systemencoding
    End With


    cmd = New Process With {.StartInfo = psi, .EnableRaisingEvents = True}
    AddHandler cmd.ErrorDataReceived, AddressOf Async_Data_Received
    AddHandler cmd.OutputDataReceived, AddressOf Async_Data_Received
    cmd.Start()
    cmd.BeginOutputReadLine()
    cmd.BeginErrorReadLine()

  End Sub
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    runCMD()
  End Sub
  Private Sub Async_Data_Received(ByVal sender As Object, ByVal e As DataReceivedEventArgs)
    Me.Invoke(New InvokeWithString(AddressOf Sync_Output), e.Data)
  End Sub
  Private Sub Sync_Output(ByVal text As String)
    rtbResult.AppendText(text & Environment.NewLine)
    rtbResult.ScrollToCaret()
  End Sub

  Private Sub CMDToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    ' Input.text = ""
  End Sub

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    MessageBox.Show("Cảm Ơn Các Bạn Đã Sữ Dụng Ứng Dụng Của Bờm Khùng" & vbCrLf & "Bờm Khùng Blogger Luôn Cung Cấp Những Ứng Dụng Free Cho Mọi Người" & vbCrLf & "Và Không Đính Kèm Virus Nhé Mọi Người ", "Thông Báo")
    Label1.Text = DateTime.Now.ToString


  End Sub

  Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
   
  End Sub
End Class

Còn đây là VIDEO DEMO cho mọi ngườiCòn đây là hình ảnh mình test ứng dụng CMD của mình với mã khác :P


Nó chạy y như CMD trên máy tính vậy. Chúc các bạn thành công...

Full đoạn code đã có ở trên và bạn nào muốn DOWNLOAD SOURCE thì DOWNLOAD tại đây.

Comment tại đây để nhận PASS giải nén chương trình


3 nhận xét:

 1. Mọi người nếu cần thì có thể comment để mình send pass giải nén cho nhé. ^^

  Trả lờiXóa
 2. Trả lời
  1. Làm phiền bạn để lại email m send pass cho nhé :)

   Xóa