Hướng dẫn viết ứng dụng " TASKBAR MANAGER"


Hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn viết một ứng dụng hiển thỉ "TASK MANAGER" để phục vụ cho các bạn ngoài quán NET, vì ngoài quán nét luôn chặn "TASK MANAGER". Ngoài việc truy cập được "TASK MANAGER" thì các bạn có thể kiểm tra xem máy tính của các bạn có cài gì độc hại hay không ;)


FULL CODE
Public Class Form1
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Try
      Dim Xcel() As Process = Process.GetProcessesByName("EXCEL")
      For Each Process As Process In Xcel
        Process.Kill()
      Next
    Catch ex As Exception
    End Try
  End Sub
  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    Try
      For Each TaskManager As Process In Process.GetProcesses
        ListBox1.Items.Add(TaskManager.ProcessName)
        ListBox2.Items.Add(TaskManager.Id)
      Next
    Catch ex As Exception
      MessageBox.Show("Không Thể Hiển Thị Process Manager", "Thông Báo")
    End Try
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    Try
      Process.GetProcessById(ListBox2.Text).Kill()
    Catch ex As Exception

    End Try
  End Sub

  Private Sub ListBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ListBox1.SelectedIndexChanged
    ListBox2.SelectedIndex = ListBox1.SelectedIndex
  End Sub
End Class

VIDEO DEMO


Ai cần đến thì để lại email mình send cho nhé ! Tránh tình trạng bị lạm dụng và phát tán VIRUS !
Chúc các bạn thành công !;)
Nếu các bạn copy bài viết này vui lòng ghi rỏ nguồn nhé :)

2 nhận xét: