VB.NET - Code Posted PasteBin !

Chào các bạn hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn biết một ứng dụng mới của mình :D, đó là posted PASTEBIN một trang cất giử dữ liệu của các HACKER và các CODER khá tốt hiện nay :P


Nhìn sơ hình ảnh trên các bạn cũng đã biết làm gì rồi chứ (đối với các coder) :D đó là thêm "2 TEXTBOX và 1 BUTTON " và điều còn lại là trang trí cho đẹp ứng dụng của các bạn thôi :D.


Còn bên dưới là FULL CODE cho mọi người nhé :D

Imports System.Collections.Specialized
Imports System.Net
Imports System.Text
Public Class Form1

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    Dim webclient As New Net.WebClient
    ToolStripStatusLabel4.Text = webclient.DownloadString("http://bomkhung.info/version-rss.txt")
    TextBox3.Text = webclient.DownloadString("http://bomkhung.info/ban-quyen.txt")
    Timer1.Enabled = webclient.DownloadString("http://bomkhung.info/time.txt")
    ToolStripStatusLabel2.Text = TimeOfDay.TimeOfDay.ToString
    Label1.Text = " Cảm Ơn Các Bạn Đã Sữ Dụng Ứng Dụng Của Bờm Khùng Blogger"
    Process.Start("http://www.bomkhung.info")
  End Sub
  Public Class Paste
    Dim _devkey As String
    Dim _username As String
    Dim _userpassword As String
    Dim _PasteCode As String
    Dim _PasteName As String
    Dim _Syntax As String
    Dim _ExpireDate As String
    Dim _PasteExposure As Integer
    Dim ukey As String
    Sub New(ByVal Key As String, ByVal username As String, ByVal password As String, ByVal PasteCode As String, _
        ByVal PasteName As String, ByVal PasteExposure As Integer, ByVal SyntaxHighlighting As String, _
        ByVal ExpireDate As String)
      _devkey = Key
      _username = username
      _userpassword = password
      _PasteCode = PasteCode
      _PasteName = PasteName
      _PasteExposure = PasteExposure
      _Syntax = SyntaxHighlighting
      _ExpireDate = ExpireDate
    End Sub

    Public Function Start() As String
      Dim chiavi As New NameValueCollection()
      chiavi.Add("api_dev_key", _devkey)
      chiavi.Add("api_user_name", _username)
      chiavi.Add("api_user_password", _userpassword)

      Dim wClient As New WebClient()
      Dim risposta As String = Encoding.UTF8.GetString(wClient.UploadValues("http://pastebin.com/api/api_login.php", chiavi))

      If risposta.ToLower.Contains("bad api request") Then
        MessageBox.Show("Login failed!", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
        Return "ERROR"
      Else
        ukey = risposta
        Try
          Dim output As String = MakePaste() 'Restituisce una stringa
          Process.Start(output)
          Return "SUCCESS"
        Catch Ex As Exception
          MessageBox.Show("Exception: " & Ex.Message, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
          Return "ERROR"
        End Try
      End If
    End Function

    Public Function MakePaste() As String
      If ukey = "" Then Return "ERROR"

      Dim chiavi As New NameValueCollection()
      chiavi.Add("api_dev_key", _devkey)
      chiavi.Add("api_user_key", ukey)
      chiavi.Add("api_option", "paste")
      chiavi.Add("api_paste_code", _PasteCode)
      chiavi.Add("api_paste_name", _PasteName)
      chiavi.Add("api_paste_format", _Syntax)
      chiavi.Add("api_paste_private", _PasteExposure)
      chiavi.Add("api_paste_expire_date", "N")

      Dim wc As New WebClient()
      Dim Risultato As String = ""
      Dim Risposta As String = Encoding.UTF8.GetString(wc.UploadValues( _
                               "http://pastebin.com/api/api_post.php", chiavi))

      If Risposta.ToLower.Contains("Sai Thông Tin API") Then
        ' Key non valida
      Else
        Risultato = Risposta
      End If
      Return Risultato
    End Function


  End Class

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim Maker As New Paste("API Key", "User", "Password", TextBox1.Text, _
                   TextBox2.Text, 1, "Text", "N")
    ' Parameter ExpireDate> N= Never // 1M= 1 Month // 10M= 10 Minutes e così via, etc...
    ' Parameter PasteExposure> 0= Public // 1= Unlisted // 2= Private
    ToolStripStatusLabel1.Text = "Login BOMKHUNG92 Successfull |"
    GroupBox1.Text = TextBox2.Text
    Maker.Start()
  End Sub

  Private Sub mainForm_Resize(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Resize
    If Me.WindowState = FormWindowState.Minimized Then
      NotifyIcon1.Visible = True
      Me.Visible = False
    End If
  End Sub

  Private Sub NotifyIcon1_MouseDoubleClick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles NotifyIcon1.MouseDoubleClick
    If e.Button = Windows.Forms.MouseButtons.Left Then
      Me.Visible = True
      NotifyIcon1.BalloonTipText = "Bạn Đã Ẩn Ứng Dụng Xuống Dưới!"
      If Me.WindowState = FormWindowState.Minimized Then
        Me.WindowState = FormWindowState.Normal
      End If
      NotifyIcon1.Visible = False
    End If
  End Sub


  Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
    ' chử trên textbox chạy
    Dim c1, c2 As String
    c1 = TextBox3.Text.Substring(TextBox3.Text.Length - 1, 1)
    c2 = TextBox3.Text.Substring(0, TextBox3.Text.Length - 1)
    TextBox3.Text = c1 & c2
  End Sub
End Class

Nhược điểm của đoạn code trên là mình chưa tìm ra cách tạo ra list nhưng code trong đó như "PHP,HTML"C#..." nên các bạn thông cảm cho mình nhé !

DOWNLOAD

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét