VB.NET - Full Code Auto View Link Groups Facebook


Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một ứng dụng mới của mình.
Ứng dụng này chưa hoàn thành hoàn toàn nhé mọi người.
Và nó có Nhược điểm là:
không GET được hoàn toàn những GROUPS mà bạn đã vào nhé.
Mình cũng chưa phát triển chế độ AUTO POST lên GROUPS mà nó GET ra được nhé.


Nhưng mình hứa với các bạn MARKETING ONLINE thì mình sẽ sớm phát triển tiếp chương trình này để có chế độ AUTO POST luôn nhé. Và cũng qua đây luôn là phiên bản đó sẽ không phải FREE nữa nhé. Mà sẽ có thu phí bản quyền của ứng dụng đó nhé. :D

FULL CODE
Public Class Form1
  Private x As Integer
  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    WebBrowser1.Navigate("http://m.facebook.com")
  End Sub

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim Page As HtmlElementCollection = WebBrowser1.Document.GetElementsByTagName("a")
    ListBox1.Items.Clear()
    For Each Element As HtmlElement In Page
      If Element.GetAttribute("href").Contains("/groups") Then
        ListBox1.Items.Add(Element.GetAttribute("href").ToString())
      End If
    Next
    Timer1.Start()

  End Sub

  Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick

    x = x + 1
    If x > ListBox1.Items.Count Then
      Timer1.Stop()
    Else
      ListBox1.SelectedIndex = x - 1
      WebBrowser1.Navigate(ListBox1.Items(x - 1).ToString)
    End If

  End Sub

  

  Private Sub SETTIMESToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles SETTIMESToolStripMenuItem.Click
    Timer1.Interval = TextBox1.Text
    MessageBox.Show("Bạn Đã Thay Đổi Timer " & Timer1.Interval & "Thành Công")
  End Sub
End Class


DOWNLOAD DEMO

Vui Lòng Để Lại Nguồn Khi Copy Bài Viết Từ Blog Này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét