Cách ghi, đọc, xóa file trong VB.NET


Hôm nay sau một hồi tìm kiếm trên mạng thì mình đã đã tạo ra được một ứng dụng lưu trử thông tin dữ liệu rất tốt cho các coder hiện này, cần lưu trử link thủ thuật hay gì đó mà không sợ mất :). Bên dười là full đoạn code cho bạn nào cần nhé :)

Imports System.IO

Public Class Form1
  Private Const FileName As String = "QuanLyLink"

  Private _QLINK As New ArrayList
  Private Function GhiFile(ByVal filename As String) As Boolean
    Dim sw As StreamWriter = New StreamWriter(filename, True)
    Try
      sw.WriteLine(txtNam.Text + vbTab + TextBox2.Text)

    Catch ex As Exception
      Return False
    Finally
      sw.Close()
    End Try
    Return True

  End Function

  Private Function DocFile(ByVal filename As String) As Boolean

    Try
      Dim sr As StreamReader = New StreamReader(filename)
      _QLINK.Clear()
      While Not sr.EndOfStream
        _QLINK.Add(sr.ReadLine)
      End While
      sr.Close()
    Catch ex As Exception
      Return False
    End Try
    Return True
  End Function

  Private Function Editdata() As Boolean
    
    Try
      Dim index As Integer = DataGridView1.CurrentRow.Index

      DataGridView1.Rows(index).Cells("txtNam").Value = txtNam.Text
      DataGridView1.Rows(index).Cells("TextBox2").Value = TextBox2.Text
    Catch ex As Exception
      Return False
    End Try
    Return True
  End Function

  Private Function GhiFile(ByVal filename As String, ByVal dg As DataGridView) As Boolean
    Dim sw As StreamWriter = New StreamWriter(filename, False)
    Try
      'lệnh ghi 
      sw.WriteLine(txtNam.Text + vbTab + TextBox2.Text)

    Catch ex As Exception
      Return False
    Finally
      sw.Close()
    End Try
    Return True

  End Function

  Private Sub LoadDataOnGird()
    If DocFile(FileName) Then
      DataGridView1.Rows.Clear()
      For i As Integer = 0 To _QLINK.Count - 1
        DataGridView1.Rows.Add(_QLINK(i).ToString.Split(vbTab))

      Next
    End If
  End Sub

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    If GhiFile(FileName) Then
      ' MessageBox.Show("Thêm Thành Công", "Thông Báo")
      ToolStripStatusLabel2.Text = " Add SuccessFull"
      LoadDataOnGird()
    End If
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    If DataGridView1.Rows.Count > 0 Then
      DataGridView1.Rows.RemoveAt(DataGridView1.CurrentRow.Index)
      GhiFile(FileName, DataGridView1)
      ToolStripStatusLabel2.Text = "Delete SuccessFull"
    Else

    End If
  End Sub

  Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
    ToolStripStatusLabel3.Text = TimeOfDay.TimeOfDay.ToString
  End Sub

  Private Sub ReloadToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ReloadToolStripMenuItem.Click
    MessageBox.Show("Đang Cập Nhật...", "Info")
  End Sub

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    LoadDataOnGird()
  End Sub
End Class

Nhìn sơ qua đoạn code trên các bạn sẽ không hiểu lắm ;) Nhưng mà những người trong nghề thì lại rất đơn giản :)

VIDEO DEMO:Các bạn có thể tải về để TEST thử :)


Pass Giải Nén:
bomkhung.info

Các bạn nhớ ghi nguồn khi copy bài từ blog này nhé :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét