HOT !!!Hiện Tại HungCoder.Com Đang Phát Hành Trang Chat Miễn Phí Cho Mọi Người Giao Đỗi Thông Tin Với Nhau.Click Here

Thứ Năm, tháng 11 09, 2017

[VB.NET] Playing Music Mp3


Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một ứng dụng mới của mình :). Nói là mới chứ mã nguồn của ứng dụng này được share rất nhiều trên mạng :) và chủ yếu là mình edit lại như thế nào cho tiên với mục đích cá nhân thôi :P.
Hướng dẫn sơ bộ cho những bạn mới vào nghề.

Để thêm được "WINDOWN MEDIA PLAYER" thì các bạn click chuột phải vào bảng công cụ "TOOLBOX" và chọn "CHOOSE ITEMS"


Khi các bạn làm xong các bước trên thì việc còn lại các bạn chỉ còn tìm "WINDOW MEDIA PLAYER" nữa thôi :P


Bên dưới là đoạn code mình phát triển thêm :D

Public Class Form1
  Private Sub OpenFileToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles OpenFileToolStripMenuItem.Click    Const DATA_FILE_EXTENSION As String = ".mp3"
    Dim dlgFileDialog As New OpenFileDialog
    With dlgFileDialog
      .Filter = DATA_FILE_EXTENSION & _
      " files (*" & DATA_FILE_EXTENSION & "|*" & DATA_FILE_EXTENSION
      .FilterIndex = 1
      .RestoreDirectory = True
      If .ShowDialog() = DialogResult.OK Then
        'Play the sound file
        Me.AxWindowsMediaPlayer1.URL = dlgFileDialog.FileName
      End If

    End With
  End Sub

  Private Sub TestToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TestToolStripMenuItem.Click
    ' OpenFileDialog1.FileName = ""
    'OpenFileDialog1.Multiselect = True
    'OpenFileDialog1.ShowDialog()

    '    ListBox1.Items.AddRange(OpenFileDialog1.FileNames)

  End Sub
  'Đoạn code bên dưới là mình phát triển thêm để add music hàng loạt nhé :D
  Private Sub PlayToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PlayToolStripMenuItem.Click
    ''play selected item inside the listbox
    '  AxWindowsMediaPlayer1.URL = ListBox1.SelectedItem
    '  AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.play()
  End Sub
  Private Sub AxWindowsMediaPlayer1_PlayStateChange(ByVal sender As Object, ByVal e As AxWMPLib._WMPOCXEvents_PlayStateChangeEvent) Handles AxWindowsMediaPlayer1.PlayStateChange
    'when music stopped move to next item from the listbox and autoplay
    '  If AxWindowsMediaPlayer1.playState = WMPLib.WMPPlayState.wmppsStopped Then
    'If ListBox1.SelectedIndex < ListBox1.Items.Count - 1 Then
    'ListBox1.SelectedIndex = ListBox1.SelectedIndex + 1

    '    End If

    'End If
  End Sub
  Private Sub ListBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
  End Sub
End Class

Sơ lượt nó là như thế :D

VIDEO DEMO:
Bạn nào chưa hiển lắm thì có thể Download Source bên dưới để tìm hiểu rỏ nhé :)

2 nhận xét

 1. Cái ứng dụng này phát triển đầy ra chứ có mới mẻ gì đâu mà phát triển nữa nhỉ, trên mạng có nhiều ứng dụng get link mp3 online để play còn nghe được nữa chứ @.@ phát triển thêm gì cho mệt nhĩ. Mà đa phần người dùng toàn ONLINE để nghe chứ có bao nhiêu ng tải về máy để nghe nữa đếu đâu =))). Tôi chỉ kết cái ứng dụng get link tải tailieu.vn của ông ý mà đếu biết ông có dùng site nào làm vệ tinh để get hay là 100% ứng dụng thôi :)))

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. haha. Vâng thưa bạn mình chỉ rảnh rổi sinh nông nỗi thôi nhé, chứ đéo phải phát triển để phát hành cho mọi người dùng nhé :))))

   Còn cái ứng dụng get link tailieu.vn đó là 100% viết nhé, ko có site vệ tinh get và ứng dụng đưa ra link đâu nhé :) mà hiện tại ko còn get được nữa nhé. vì tailieu.vn thay đổi cấu trúc link rồi nhé :)

   Xóa


Top