[VB.NET] Ứng Dụng Tạo Radom Number ( Tham Khảo Tạo Ứng Dụng Đánh Số Đề )


Hôm nay mình xin giới thiệu cho mọi người một ứng dụng mới mình mới phát triển :D Đó là ứng dụng "RADOM NUMBER" cho mọi người :v, qua ứng dụng này mọi người có thể thêm đoạn code tạo "ID" để người dùng đăng ký và phát triển cho ứng dụng có bản quyền tốt hơn, hoặc ứng dụng tạo số ngẫu nhiên để anh em đánh số "ĐỀ" :D:D


Nhìn sơ qua thì ứng dụng này rất đơn giản cho các bạn "CODER", ở ứng dụng này mình đã thêm tự động thời gian để số xuất hiện nhé :D, mọi người chỉ có việc thêm khoảng thời gian để ứng dụng tự động load thôi :D


FULL CODE

Imports System.Windows.Forms
Imports System.IO

Public Class Form1

  Private textDialog As SaveFileDialog
  Public Sub New()
    InitializeComponent()
    textDialog = New SaveFileDialog()

    textDialog.Filter = "Text Files | *.txt"
    textDialog.DefaultExt = "txt"
  End Sub

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

    Dim sTemp As String = String.Empty
    sTemp = Trim(InputBox("Nhập Thời Gian Bạn Muốn Reload", "Add"))
    If Not sTemp = String.Empty Then Timer1.Interval = sTemp
    Timer1.Start()
    Process.Start("http://bomkhung.blogspot.com")
    Button1.Enabled = False
    Button2.Enabled = True
    'If listLinks.Items.Count > 0 Then btnMain.Enabled = True Else btnMain.Enabled = False
  End Sub
  Private Sub SaveToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles SaveToolStripMenuItem.Click
    Dim SetSave As SaveFileDialog = New SaveFileDialog
    Dim i As Integer
    SetSave.Title = "SAVE"
    SetSave.FileName = "File Name"
    SetSave.Filter = "(*.txt)|*.txt"
    If SetSave.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      Dim s As New IO.StreamWriter(SetSave.FileName, True)
      For i = 0 To ListBox1.Items.Count - 1
        s.WriteLine(ListBox1.Items.Item(i))
      Next
      s.Close()
    End If

  End Sub

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    
    Button2.Enabled = False

  End Sub

  Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
    Try
      Dim number As Integer
      Randomize()
      ' The program will generate a number from 0 to 50
      number = Int(Rnd() * 99) + 0
      TextBox1.Text = "Radom Number => : " & number
      ListBox1.Items.Add("Bạn Đã Tạo Số :" & vbCr & number & vbCr & ": Có Thể Tham Khảo Đánh Số ĐỀ ^^")
    Catch ex As Exception
      Me.Text = "Không Thể Radom..."
    End Try
  End Sub

  Private Sub Timer2_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer2.Tick
    ToolStripStatusLabel2.Text = TimeOfDay.TimeOfDay.ToString
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    Timer1.Stop()
    Button1.Enabled = True
    Button2.Enabled = False
  End Sub

  Private Sub SetTimersToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles SetTimersToolStripMenuItem.Click
    Dim sTemp As String = String.Empty
    sTemp = Trim(InputBox("Nhập Thời Gian Bạn Muốn Reload", "Add"))
    If Not sTemp = String.Empty Then Timer1.Interval = sTemp
  End Sub

  Private Sub mainForm_Resize(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
    If Me.WindowState = FormWindowState.Minimized Then
      NotifyIcon1.Visible = True
      Me.Visible = False
    End If
  End Sub

  Private Sub NotifyIcon1_MouseDoubleClick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles NotifyIcon1.MouseDoubleClick
    If e.Button = Windows.Forms.MouseButtons.Left Then
      Me.Visible = True
      If Me.WindowState = FormWindowState.Minimized Then
        Me.WindowState = FormWindowState.Normal
      End If
      NotifyIcon1.Visible = False
    End If
  End Sub
End Class

Bên trên là "FULL CODE" cho những "CODER" khác phát triển tiếp để cho ứng dụng hoàn thiện hơn nhé :)

FULL VIDEO


Bạn nào muốn test thử ứng dụng thì DOWNLOAD nhé :)

Pass Giải Nén :
bomkhung.info 


Related Posts