TẠO WIDGET ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG BÁO QUA EMAIL DẠNG POP-UP ĐẸP CHO BLOGGER/BLOGSPOT


Để sử dụng tiện ích này tính ra thì cũng đơn giản thôi. OK! Bắt tay vào công việc nào, làm theo mình nhé!
BƯỚC 1: Chèn đoạn Code dưới đây vào trước thẻ đóng ]]></b:skin>
#sub-box {display:none;background:rgba(0,0,0,0.9);width:100%;height:100%;position:fixed;top:0;left:0;z-index:99999;}
#boxclose {width:100%;height:100%;-webkit-transform:translateZ(0);}
#boxview {background:#fff;border:8px solid #fff;width:600px;position:absolute;top:33%;left:28%;}
#closebox {float:right;cursor:pointer;position:absolute;right:-1px;top:-2px;}
#closebox:before {font-family: FontAwesome;content:"\f00d";padding:5px 8px;background:#fff;color:#2c3e50;font-weight:normal;font-size:14px;}
#boxlink,#boxlink a.visited,#boxlink a,#boxlink a:hover {color:#aaaaaa;font-size:9px;text-decoration:none;text-align:center;padding:5px;}
#subscribe-box {width:600px;background-color:#2c3e50;}
#subscribe-box p {font-family:'Roboto Condensed';font-size:18px;color:#fff;line-height:20px;padding:10px 20px 0 20px;margin:0;}
#subscribe-box .emailfield {padding:0px 20px 10px;}
#subscribe-box .emailfield input {background:#f9f9f9;color:#bbb;padding:10px;margin-top:10px;font-size:13px;font-family:'Roboto Condensed';width:46%;border:0;transition:all 0.4s ease-in-out;}
#subscribe-box .emailfield input:focus {background:#fff;outline:none;color:#888;}
#subscribe-box .emailfield .submitbutton {background:#444;color:#fff;text-transform:uppercase;font-weight:normal;font-size: 16px;border:none;outline:none;width:100%;cursor:pointer;border-radius:3px;transition:all 0.4s ease-in-out;}
#subscribe-box .emailfield .submitbutton:active {outline:none;border:none;background:#fff;color:#e25734;}
#subscribe-box .emailfield .submitbutton:hover{background:#fff;color:#444;}

* Ở đây các bạn có thể thay đổi màu của Background, màu của viền, độ rộng,...

BƯỚC 2: Chèn thêm đoạn Code dưới đây vào trước thẻ đóng </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
jQuery.cookie=function(key,value,options){if(arguments.length>1&&String(value)!=="[object Object]"){options=jQuery.extend({},options);if(value===null||value===undefined){options.expires=-1;}
if(typeof options.expires==='number'){var days=options.expires,t=options.expires=new Date();t.setDate(t.getDate()+days);}
value=String(value);return(document.cookie=[encodeURIComponent(key),'=',options.raw?value:encodeURIComponent(value),options.expires?'; expires='+options.expires.toUTCString():'',options.path?'; path='+options.path:'',options.domain?'; domain='+options.domain:'',options.secure?'; secure':''].join(''));}
options=value||{};var result,decode=options.raw?function(s){return s;}:decodeURIComponent;return(result=new RegExp('(?:^|; )'+encodeURIComponent(key)+'=([^;]*)').exec(document.cookie))?decode(result[1]):null;};
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
jQuery(document).ready(function($){if($.cookie('popup_facebook_box')!='yes'){$('#sub-box').delay(2500).fadeIn('fast');$('#closebox, #boxclose').click(function(){$('#sub-box').stop().fadeOut('fast');});}});
</script>
<div id='sub-box'>
<div id='boxclose'>
</div>
<div id='boxview'>
<div id='closebox'>
</div>
<div id='subscribe-box'>
<center><p><i class='fa fa-envelope-o'></i> ĐĂNG KÝ NHẬN TIN QUA EMAIL</p></center>
<div class='emailfield'>
<form action='http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=YOUR-USER-NAME' method='post' onsubmit='window.open(&#39;http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=YOUR-USER-NAME, &#39;popupwindow&#39;, &#39;scrollbars=yes,width=550,height=520&#39;);return true' target='popupwindow'>
<input name='name' onblur='if (this.value == "") {this.value = "Your Name";}' onfocus='if (this.value == "Your Name") {this.value = "";}' type='text' value='Your Name'/>
<input name='email' onblur='if (this.value == "") {this.value = "Your Email";}' onfocus='if (this.value == "Your Email") {this.value = "";}' type='text' value='Your Email'/>
<input name='uri' type='hidden' value='YOUR-USER-NAME'/>
<input name='loc' type='hidden' value='en_US'/>
<input class='submitbutton' type='submit' value='Subscribe Now'/>
</form>
</div></div>
</div>
</div>

*Lưu ý: Thay dòng màu đỏ thành ID RSS của bạn!

Chúc các bạn thành công nhé! ♥
Nguồn : 7Blog

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN QUA EMAIL

2 nhận xét: