[VB.NET] Facebook Chat Message


Hôm nay rảnh rổi nên mình cũng vừa tung ra ứng dụng mới của mình, bảo là mới nhưng cũng chỉ là hàng ăn lại của các coder khác :P. Code của ứng dụng này hoàn toàn đơn giản chứ không phức tạp như mọi người nghĩ , và mình cũng chưa thêm gì nhiều nên cũng chỉ là bản DEMO cho mọi người test thử thôi :D


Nhìn sơ bộ qua ứng dụng này các bạn coder cũng đã biết thêm gì rồi chứ gì nữa :), nó không phức tạp như mọi người nghĩ đâu, nó chỉ thêm 1 "Webbrowser" thôi. Nhưng các bạn nhìn vào lại cứ tưởng thêm gì nhiều đúng phải không :))

Full Code

Public Class Form1

  ' Me.WindowState = FormWindowState.Maximized
  Dim sTemp As String = String.Empty
  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    MessageBox.Show("Cảm Ơn Các Bạn Sữ Dụng Chương Trình Chat Message Facebook" & vbCrLf & "Chương Trình Được Thực Hiện Bởi Hùng Coder Blog's")
     Process.Start("http://www.hungcoder.com")
    Me.WindowState = FormWindowState.Maximized
  End Sub

  Private Sub WebBrowser1_ProgressChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.WebBrowserProgressChangedEventArgs) Handles WebBrowser1.ProgressChanged
    Try
      ToolStripProgressBar1.Maximum = e.MaximumProgress
      ToolStripProgressBar1.Value = e.CurrentProgress
      ToolStripStatusLabel2.Text = "Loading..."

      If ToolStripProgressBar1.Value = ToolStripProgressBar1.Maximum Then

        ToolStripStatusLabel2.Text = "Done"
        ToolStripProgressBar1.Value = ToolStripProgressBar1.Maximum
        ' btnMain.Enabled = True
      End If
    Catch ex As Exception
      ToolStripStatusLabel2.Text = "Error Loading"
    End Try
  End Sub
End Class

Các bạn cũng lưu ý dùm mình đoạn URL WEBBROWSWER bạn thêm đoạn link này vào nhé
https://vi-vn.messenger.com/

Như vậy là OK rồi đó :)


Pass Giải Nén
hungcoder.com


Chúc các bạn thành công :)


Related Posts