Share Template Blogspot Bảo Trì

Hôm nay mình xin chia sẽ cho mọi người một template đã lâu rồi :), dạng này thì có từ rất lâu rồi nhưng hôm nay mình viết lại bài chia sẽ cho những bạn chưa biết về template này :)


Đó là hình ảnh của template :D, nó rất đơn giản phải không các bạn, và ở phía dưới nó có hiển thị những bài viết của 1 blog nào mà bạn đang còn duy trì và hiển thị tiêu đề ở phía dưới và trượt qua lại cho các bạn nắm bắt tiện ích :)


FULL CODE
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
 <head>
 <meta content='IE=EmulateIE7' http-equiv='X-UA-Compatible'/> 
 <b:if cond='data:blog.isMobile'> 
  <meta content='width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0' name='viewport'/> 
 <b:else/> 
  <meta content='width=1100' name='viewport'/> 
 </b:if> 
 <b:include data='blog' name='all-head-content'/>
 <title><data:blog.pageTitle/></title>
 <b:skin><![CDATA[
  /* 
  
@import url(http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:200,300);
/* ============================================ Reset ============================================ */
html, body, div, span, object, iframe,
h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre,
abbr, address, cite, code,
del, dfn, em, img, ins, kbd, q, samp,
small, strong, sub, sup, var,
b, i,
dl, dt, dd, ol, ul, li,
fieldset, form, label, legend,
table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td,
article, aside, figure, footer, header, 
hgroup, menu, nav, section, menu,
time, mark, audio, video {
 margin:0;
 padding:0;
 border:0;
 outline:0;
 font-size:100%;
 vertical-align:baseline;
 background:transparent;
 }         

article, aside, figure, footer, header, 
hgroup, nav, section {
 display:block;
 }

nav ul {
 list-style:none;
 }

blockquote, q {
 quotes:none;
 }

blockquote:before, blockquote:after,
q:before, q:after { 
 content:'';
 content:none;
 }

a {
 margin:0;
 padding:0;
 font-size:100%;
 vertical-align:baseline;
 background:transparent;
 }

ins {
 background-color:#ff9;
 color:#000;
 text-decoration:none;
 }

mark {
 background-color:#ff9;
 color:#000;
 font-style:italic;
 font-weight:bold;
 }

del { 
 text-decoration: line-through;
 }

abbr[title], dfn[title] {
 border-bottom:1px dotted #000;
 cursor:help;
 }

/* tables still need cellspacing="0" in the markup */
table {
 border-collapse:collapse;
 border-spacing:0;
 }

hr {
 display:block;
 height:1px;
 border:0;
 border-top:1px solid #ccc;
 margin:1em 0;
 padding:0;
 }

input, select {
 vertical-align:middle;
 }

/* ============================================ General Type styles ============================================ */

body {
 width: 980px;
 margin: 80px auto;
 font-family: 'Raleway', sans-serif;
 font-weight: 200;
 text-align: center;
 color: #909090;
}
p {
    font-size: 25px;
    margin-bottom: 20px;
    line-height: 1.3;
}
p a {
 color: #1abc9c;
    border-bottom: 1px solid #1abc9c;
    text-decoration: none;
    font-style: normal;
    -webkit-font-smoothing: antialiased;
    font-size: 52px;
    font-weight: 300;
}
  
#carousel{width:980px;height:125px;border-bottom:1px solid #ccc;position:relative;display:block;background:#9DE2D5;margin-bottom:8px}
#carousel h5{color:#555;margin:2px}
#carousel .container{position:absolute;left:24px;width:960px;height:125px;overflow:hidden}
#carousel .thumb{float:left;margin-right:5px;}
#carousel #previous_button{position:absolute;width:24px;height:125px;background:url("") center;z-index:100;cursor:pointer;}
#carousel #next_button{position:absolute;right:0;width:24px;height:125px;background:url("") center;z-index:100;cursor:pointer;}
#carousel #next_button:hover,#carousel .thumb:hover,#carousel #previous_button:hover{filter:alpha(opacity=70);opacity:.7}
#carousel ul{width:100000px;position:relative;margin-top:10px}
#carousel ul li{background:#ebebeb;display:inline;float:left;text-align:left;font:bold 11px Arial;border:0px solid #ccc;width:212px;height:90px;margin:0 2px 20px 6px;padding:6px}
#carousel ul li a.slider_title{color:#222;display:block;margin-top:0;padding-top:0}
#carousel ul li a.slider_title:hover{color:#1b5d97}
#carousel a img{display:block;background:#fff;margin-top:0}


.bomkhung{background:#f9f9f9;padding:10px 20px 10px;border:2px dashed #3598DB;text-align:center;margin-top:10px;}

 ]]></b:skin>


 </head>

<!-- chuyen huong link -->
  <script>
  var redirect = &#39;int&#39;;
  var exclude_domains = [&#39;drive.google.com&#39;, &#39;blog.bomkhung.info&#39;,&#39;mediafire.com&#39;,&#39;bp.blogspot.com&#39;,];
  //<![CDATA[

  /*@cc_on @if(@_win32||@_win64)if(document.getElementById){document.write("<script id="\&quot;ieScriptLoad\&quot;" defer="defer" src="\&quot;//:\&quot;" ><\/script>");document.getElementById("ieScriptLoad").onreadystatechange=function(){if(this.readyState==="complete"){DOMHasLoaded()}}}@end@*/
  if(document.addEventListener){document.addEventListener("DOMContentLoaded",DOMHasLoaded,false)}if(/KHTML|WebKit|iCab/i.test(navigator.userAgent)){DOMLoadTimer=setInterval(function(){if(/loaded|complete/i.test(document.readyState)){DOMHasLoaded();clearInterval(DOMLoadTimer)}},10)}window.onload=DOMHasLoaded;return{DOMReady:function(){for(var i=0,il=arguments.length,funcRef;i<il;i++){funcRef=arguments[i];if(!funcRef.DOMReady&&!addedStrings[funcRef]){if(typeof funcRef==="string"){addedStrings[funcRef]=true;funcRef=new Function(funcRef)}funcRef.DOMReady=true;functionsToCall.push(funcRef)}}if(DOMLoaded){execFunctions()}},setErrorHandling:function(funcRef){errorHandling=funcRef}}}();DOMAssistant.DOMReady=DOMAssistant.DOMLoad.DOMReady;
  if (redirect != 'int' && redirect != 'banner') {
    var redirect = 'int';
  }
  var url;
  function checkLinks() {
    if (typeof(domains) == "object") {
      DOMAssistant.$("body a").each(function () {   
        if (in_object(domains, DOMAssistant.$(this).href)) {     
          if (DOMAssistant.$(this).href.toLowerCase().indexOf("go.hungcoder.com") != 7) {
            if (redirect == 'int') {
              url = "http://go.huungcoder.com?url="+DOMAssistant.$(this).href;
            } else {
              url = "http://go.hungcoder.com?url="+DOMAssistant.$(this).href;
            }
            DOMAssistant.$(this).setAttributes({href : url});
          }       
        }
      });
    } else if (typeof(exclude_domains) == "object") {
      DOMAssistant.$("body a").each(function () {  
        if (!in_object(exclude_domains, DOMAssistant.$(this).href) && DOMAssistant.$(this).href.substr(0,10) != "javascript") {           
          if (DOMAssistant.$(this).href.toLowerCase().indexOf("go.hungcoder.com") != 7) {               
            if (redirect == 'int') {
              url = "http://go.hungcoder.com?url="+DOMAssistant.$(this).href;
            } else {
              url = "http://go.hungcoder.com?url="+DOMAssistant.$(this).href;
            }
            DOMAssistant.$(this).setAttributes({href : url});         
          }
        }
      });
    }
  }
  function in_object(obj, val) {
   for(var i = 0, l = obj.length; i < l; i++) {  
      var re = new RegExp(obj[i],"i");    
      if(val.search(re) >0) {
        return true;
   }
   }
   return false;
  }
  DOMAssistant.DOMReady(checkLinks);
  //]]>
  </script>
<!-- end -->
<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<!-- <script src='http://yourjavascript.com/265232511102/carousellite.js' type='text/javascript'/> -->

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
imgr = new Array();
imgr[0] = "http://2.bp.blogspot.com/-uitX7ROPtTU/Tyv-G4NA_uI/AAAAAAAAFBY/NcWLPVnYEnU/s1600/no+image.jpg";
showRandomImg = true;

aBold = true;

summaryPost = 140;
summaryTitle = 25;
numposts1 = 20;

function removeHtmlTag(strx,chop){
var s = strx.split("<");
for(var i=0;i<s.length;i++){
if(s[i].indexOf(">")!=-1){
s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length);
}
}

s = s.join("");
s = s.substring(0,chop-1);
return s;
}
function showrecentposts(json) {
j = (showRandomImg) ? Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()) : 0;
img = new Array();
document.write('<ul>');
for (var i = 0; i < numposts1; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
var posttitle = entry.title.$t;
var pcm;
var posturl;
if (i == json.feed.entry.length) break;
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
posturl = entry.link[k].href;
break;
}
}

for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'replies' && entry.link[k].type == 'text/html') {
pcm = entry.link[k].title.split(" ")[0];
break;
}
}

if ("content" in entry) {
var postcontent = entry.content.$t;}
else
if ("summary" in entry) {
var postcontent = entry.summary.$t;}
else var postcontent = "";
postdate = entry.published.$t;
if(j>imgr.length-1) j=0;
img[i] = imgr[j];
s = postcontent ; a = s.indexOf("<img"); b = s.indexOf("src=\"",a); c = s.indexOf("\"",b+5); d = s.substr(b+5,c-b-5);
if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")) img[i] = d;
//cmtext = (text != 'no') ? '<i><font color="'+acolor+'">('+pcm+' '+text+')</font></i>' : '';
var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
var month2 = ["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"];
var day = postdate.split("-")[2].substring(0,2);
var m = postdate.split("-")[1];
var y = postdate.split("-")[0];
for(var u2=0;u2<month.length;u2++){
if(parseInt(m)==month[u2]) {
m = month2[u2] ; break;
}
}

var daystr = day+ ' ' + m + ' ' + y ;
var trtd = '<li class="car"><div class="thumb"><a href="'+posturl+'"><img width="100" height="90" class="alignnone" src="'+img[i]+'"/></a></div><h5>'+daystr+'</h5><a class="slider_title" href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></li>';

document.write(trtd);
j++;
}
document.write('</ul>');
}

/* javascript load */
(function($){$.fn.jCarouselLite=function(o){o=$.extend({btnPrev:null,btnNext:null,btnGo:null,mouseWheel:false,auto:null,speed:200,easing:null,vertical:false,circular:true,visible:3,start:0,scroll:1,beforeStart:null,afterEnd:null},o||{});return this.each(function(){var running=false,animCss=o.vertical?"top":"left",sizeCss=o.vertical?"height":"width";var div=$(this),ul=$("ul:first",div),tLi=$(".car",ul),tl=tLi.size(),v=o.visible;if(o.circular){ul.prepend(tLi.slice(tl-v-1+1).clone()).append(tLi.slice(0,v).clone());o.start+=v;}
var li=$(".car",ul),itemLength=li.size(),curr=o.start;div.css("visibility","visible");li.css({overflow:"hidden",float:o.vertical?"none":"left"});ul.css({padding:"0",position:"relative","list-style-type":"none","z-index":"1"});div.css({overflow:"hidden","z-index":"2"});var liSize=o.vertical?height(li):width(li);var ulSize=liSize*itemLength;var divSize=liSize*v;li.css({width:li.width()});ul.css(sizeCss,ulSize+"px").css(animCss,-(curr*liSize));div.css(sizeCss,divSize+"px");if(o.btnPrev)
$(o.btnPrev).click(function(){return go(curr-o.scroll);});if(o.btnNext)
$(o.btnNext).click(function(){return go(curr+o.scroll);});if(o.btnGo)
$.each(o.btnGo,function(i,val){$(val).click(function(){return go(o.circular?o.visible+i:i);});});if(o.mouseWheel&&div.mousewheel)
div.mousewheel(function(e,d){return d>0?go(curr-o.scroll):go(curr+o.scroll);});if(o.auto)
setInterval(function(){go(curr+o.scroll);},o.auto+o.speed);function vis(){return li.slice(curr).slice(0,v);};function go(to){if(!running){if(o.beforeStart)
o.beforeStart.call(this,vis());if(o.circular){if(to<=o.start-v-1){ul.css(animCss,-((itemLength-(v*2))*liSize)+"px");curr=to==o.start-v-1?itemLength-(v*2)-1:itemLength-(v*2)-o.scroll;}else if(to>=itemLength-v+1){ul.css(animCss,-((v)*liSize)+"px");curr=to==itemLength-v+1?v+1:v+o.scroll;}else curr=to;}else{if(to<0||to>itemLength-v)return;else curr=to;}
running=true;ul.animate(animCss=="left"?{left:-(curr*liSize)}:{top:-(curr*liSize)},o.speed,o.easing,function(){if(o.afterEnd)
o.afterEnd.call(this,vis());running=false;});if(!o.circular){$(o.btnPrev+","+ o.btnNext).removeClass("disabled");$((curr-o.scroll<0&&o.btnPrev)||(curr+o.scroll>itemLength-v&&o.btnNext)||[]).addClass("disabled");}}
return false;};});};function css(el,prop){return parseInt($.css(el[0],prop))||0;};function width(el){return el[0].offsetWidth+ css(el,'marginLeft')+ css(el,'marginRight');};function height(el){return el[0].offsetHeight+ css(el,'marginTop')+ css(el,'marginBottom');};})(jQuery);
//]]>
</script>
 <body>

<p>We are sorry for this blog while we close, perhaps to the fore we don&#39;t use blog <b><span style='color:#ff0000'>Bờm Khùng</span></b> again and Changed into a new Blog, wait his coming :), we will announce them later in social media if we have issued our new blog with the theme or template that is super than ever. Thank you for your attention :)</p>
  <p><a href='http://bomkhung.blogspot.com/'>HÙNG CODER BLOGGER</a></p>

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<div id='carousel'>
<div id='previous_button'/>
<div class='container'>
<script>
 document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;https://www.hungcoder.com/feeds/posts/default/?max-results=&quot;+numposts1+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script>  
<div class='clear'/>
</div>
<div id='next_button'/>
</div>
<script type='text/javascript'>
(function($) {   $(document).ready(function(){
$(&quot;#carousel .container&quot;).jCarouselLite({
  auto:4000,
  scroll: 1,
  speed: 800,  
  visible: 4,
  start: 0,
  circular: true,
  btnPrev: &quot;#previous_button&quot;,
  btnNext: &quot;#next_button&quot;
  });
  })})(jQuery)  
</script>
</b:if> 
  
<!-- add _blank for link out by http://quangtruyen.info -->
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function changetargetlink(x){
var a = document.getElementsByTagName('a');
var args = changetargetlink.arguments;
for(var i in a){
a[i].target = "_blank";
a[i].rel = "_blank";
for(var j=0;j<args.length;j++){
if(a[i].href.match(args[j])){
a[i].target = "";
a[i].rel = "";
}}}}
 changetargetlink('http://baotri.hungcoder.com/');
//]]>
</script>
<style type='text/css'>body, a, a:hover {cursor: url(http://hellox.persiangig.com/DefacePage/negro.cur), progress;}</style>

 <b:section class='main' id='main' showaddelement='yes'/>

<!-- Don't Ctrl + U -->
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
shortcut={all_shortcuts:{},add:function(a,b,c){var d={type:"keydown",propagate:!1,disable_in_input:!1,target:document,keycode:!1};if(c)for(var e in d)"undefined"==typeof c[e]&&(c[e]=d[e]);else c=d;d=c.target,"string"==typeof c.target&&(d=document.getElementById(c.target)),a=a.toLowerCase(),e=function(d){d=d||window.event;if(c.disable_in_input){var e;d.target?e=d.target:d.srcElement&&(e=d.srcElement),3==e.nodeType&&(e=e.parentNode);if("INPUT"==e.tagName||"TEXTAREA"==e.tagName)return}d.keyCode?code=d.keyCode:d.which&&(code=d.which),e=String.fromCharCode(code).toLowerCase(),188==code&&(e=","),190==code&&(e=".");var f=a.split("+"),g=0,h={"`":"~",1:"!",2:"@",3:"#",4:"$",5:"%",6:"^",7:"&",8:"*",9:"(",0:")","-":"_","=":"+",";":":","'":'"',",":"<",".":">","/":"?","\\":"|"},i={esc:27,escape:27,tab:9,space:32,"return":13,enter:13,backspace:8,scrolllock:145,scroll_lock:145,scroll:145,capslock:20,caps_lock:20,caps:20,numlock:144,num_lock:144,num:144,pause:19,"break":19,insert:45,home:36,"delete":46,end:35,pageup:33,page_up:33,pu:33,pagedown:34,page_down:34,pd:34,left:37,up:38,right:39,down:40,f1:112,f2:113,f3:114,f4:115,f5:116,f6:117,f7:118,f8:119,f9:120,f10:121,f11:122,f12:123},j=!1,l=!1,m=!1,n=!1,o=!1,p=!1,q=!1,r=!1;d.ctrlKey&&(n=!0),d.shiftKey&&(l=!0),d.altKey&&(p=!0),d.metaKey&&(r=!0);for(var s=0;k=f[s],s<f.length;s++)"ctrl"==k||"control"==k?(g++,m=!0):"shift"==k?(g++,j=!0):"alt"==k?(g++,o=!0):"meta"==k?(g++,q=!0):1<k.length?i[k]==code&&g++:c.keycode?c.keycode==code&&g++:e==k?g++:h[e]&&d.shiftKey&&(e=h[e],e==k&&g++);if(g==f.length&&n==m&&l==j&&p==o&&r==q&&(b(d),!c.propagate))return d.cancelBubble=!0,d.returnValue=!1,d.stopPropagation&&(d.stopPropagation(),d.preventDefault()),!1},this.all_shortcuts[a]={callback:e,target:d,event:c.type},d.addEventListener?d.addEventListener(c.type,e,!1):d.attachEvent?d.attachEvent("on"+c.type,e):d["on"+c.type]=e},remove:function(a){var a=a.toLowerCase(),b=this.all_shortcuts[a];delete this.all_shortcuts[a];if(b){var a=b.event,c=b.target,b=b.callback;c.detachEvent?c.detachEvent("on"+a,b):c.removeEventListener?c.removeEventListener(a,b,!1):c["on"+a]=!1}}},shortcut.add("Ctrl+U",function(){top.location.href="http://bomkhung.blogspot.com/p/privacy-policy.html"});
//]]>
</script>
<!-- /End Don't Ctrl + U -->

<!-- don't clip right -->
<style type='text/css'>
body{
-webkit-touch-callout: none;
-webkit-user-select: none; 
-moz-user-select: none; 
-ms-user-select: none; 
-o-user-select: none;
user-select: none;
}
</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// JavaScript Document
var message="NoRightClicking"; function defeatIE() {if (document.all) {(message);return false;}} function defeatNS(e) {if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}} if (document.layers) {document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=defeatNS;} else{document.onmouseup=defeatNS;document.oncontextmenu=defeatIE;} document.oncontextmenu=new Function("return false")
//]]>
</script>

 
<!-- dont ctrl + U BomKhung.Info--> 
<script type='text/javascript'> 
//<![CDATA[
shortcut={all_shortcuts:{},add:function(a,b,c){var d={type:"keydown",propagate:!1,disable_in_input:!1,target:document,keycode:!1};if(c)for(var e in d)"undefined"==typeof c[e]&&(c[e]=d[e]);else c=d;d=c.target,"string"==typeof c.target&&(d=document.getElementById(c.target)),a=a.toLowerCase(),e=function(d){d=d||window.event;if(c.disable_in_input){var e;d.target?e=d.target:d.srcElement&&(e=d.srcElement),3==e.nodeType&&(e=e.parentNode);if("INPUT"==e.tagName||"TEXTAREA"==e.tagName)return}d.keyCode?code=d.keyCode:d.which&&(code=d.which),e=String.fromCharCode(code).toLowerCase(),188==code&&(e=","),190==code&&(e=".");var f=a.split("+"),g=0,h={"`":"~",1:"!",2:"@",3:"#",4:"$",5:"%",6:"^",7:"&",8:"*",9:"(",0:")","-":"_","=":"+",";":":","'":'"',",":"<",".":">","/":"?","\\":"|"},i={esc:27,escape:27,tab:9,space:32,"return":13,enter:13,backspace:8,scrolllock:145,scroll_lock:145,scroll:145,capslock:20,caps_lock:20,caps:20,numlock:144,num_lock:144,num:144,pause:19,"break":19,insert:45,home:36,"delete":46,end:35,pageup:33,page_up:33,pu:33,pagedown:34,page_down:34,pd:34,left:37,up:38,right:39,down:40,f1:112,f2:113,f3:114,f4:115,f5:116,f6:117,f7:118,f8:119,f9:120,f10:121,f11:122,f12:123},j=!1,l=!1,m=!1,n=!1,o=!1,p=!1,q=!1,r=!1;d.ctrlKey&&(n=!0),d.shiftKey&&(l=!0),d.altKey&&(p=!0),d.metaKey&&(r=!0);for(var s=0;k=f[s],s<f.length;s++)"ctrl"==k||"control"==k?(g++,m=!0):"shift"==k?(g++,j=!0):"alt"==k?(g++,o=!0):"meta"==k?(g++,q=!0):1<k.length?i[k]==code&&g++:c.keycode?c.keycode==code&&g++:e==k?g++:h[e]&&d.shiftKey&&(e=h[e],e==k&&g++);if(g==f.length&&n==m&&l==j&&p==o&&r==q&&(b(d),!c.propagate))return d.cancelBubble=!0,d.returnValue=!1,d.stopPropagation&&(d.stopPropagation(),d.preventDefault()),!1},this.all_shortcuts[a]={callback:e,target:d,event:c.type},d.addEventListener?d.addEventListener(c.type,e,!1):d.attachEvent?d.attachEvent("on"+c.type,e):d["on"+c.type]=e},remove:function(a){var a=a.toLowerCase(),b=this.all_shortcuts[a];delete this.all_shortcuts[a];if(b){var a=b.event,c=b.target,b=b.callback;c.detachEvent?c.detachEvent("on"+a,b):c.removeEventListener?c.removeEventListener(a,b,!1):c["on"+a]=!1}}},shortcut.add("Ctrl+U",function(){top.location.href="http://www.bomkhung.info/p/ban-quyen-bom-khung-blogger.html"}),shortcut.add("F12",function(){top.location.href="http://www.bomkhung.info/p/ban-quyen-bom-khung-blogger.html"}),shortcut.add("Ctrl+Shift+I",function(){top.location.href="http://www.bomkhung.info/p/ban-quyen-bom-khung-blogger.html"}),shortcut.add("Ctrl+S",function(){top.location.href="http://www.bomkhung.info/p/ban-quyen-bom-khung-blogger.html"}),shortcut.add("Ctrl+Shift+C",function(){top.location.href="http://www.bomkhung.info/p/ban-quyen-bom-khung-blogger.html"}); //]]> </script> 
<!-- end --> 


<iframe allowfullscreen='true' frameborder='0' height='1' scrolling='no' src='https://mp3.zing.vn/embed/song/ZW8WA7WB?start=true' width='1'/>

 </body>
</html>

Các bạn nhìn lên Full đoạn code bên trên các bạn chỉ cần thay thế những đoạn mà mình bôi đỏ là có 1 template bảo trì của riềng mình rồi đáy:D,
Chúc các bạn thành công .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét