Hướng dẫn tạo trang chờ chuyển hướng với liên kết ngoài cho Blog

Xin chào các bạn, đã đến với blog của mình hôm nay ở bài viết này mình xin chia sẻ cách trang chuyển hướng khi vào liên kết bên ngoài.


TÁC DỤNG:

  1. Khi bạn click vô link thì sẽ chuyển qua trang hạn chờ, sẽ có 1 nút button từ chối nếu bấm vào sẽ tắt tab nếu không sẽ tự chuyển qua trang bạn muốn đến sau 10 giây

CÁCH LÀM

Bước 1: Truy cập Blog ==> Trang ==> Trang mới ==> đặt tên cho trang
Bước 2: Chuyển sang HTML ==> Dán đoạn code bên dưới vô khung HTML

<b:if cond="data:view.isSingleItem" style="position: relative; top: -40px;">
<style>
#button1{background-color:#4CAF50;border:none;border-radius:4px;color:white;padding:7px 14px;text-align:center;text-decoration:none;display:inline-block;font-size:14px;cursor:pointer}#button2{background-color:#008CBA;border:none;border-radius:4px;color:white;padding:7px 14px;text-align:center;text-decoration:none;display:inline-block;font-size:14px;cursor:pointer}.footer-credits{display:none}
.container1, .timeline_menu, #sidebar_wrapper, #bt4unavmenu, #HTML5 {display:none;}
#timecount{background-color: #333; border: none; border-radius: 3px; color: white; padding: 2px 5px; text-align: center; text-decoration: none; display: inline-block; font-size: 14px; cursor: pointer;}
</style>
<script>
function getQueryVariable(variable){var query = window.location.search.substring(1);var vars = query.split("&");for (var i=0;i<vars.length;i++){var pair = vars[i].split("=");if(pair[0] == variable){return pair[1]}}return(false)}var time = 10;var page = getQueryVariable("t");function countDown(){time--;gett("timecount").innerHTML = time;if(time == -1){window.location = page}}function gett(id){if(document.getElementById) return document.getElementById(id);if(document.all) return document.all.id;if(document.layers) return document.layers.id;if(window.opera) return window.opera.id}function init(){if(gett('timecount')){setInterval(countDown,1000);gett("timecount").innerHTML = time}else{setTimeout(init,50)}}document.onload = init();$(document).ready(function(){$('.link-out-btn').click(function(){window.location = page});$('#linkout').text(page)});</script>
<script>
function closeWindow(){window.open('','_parent','');window.close()}</script>
Bạn vừa nhấp vào một liên kết không thuộc <b><a href="https://www.nguyenngocquidz.tk/">www.nguyenngocquidz.tk</a></b>
Trang bạn muốn đến sẽ tự động chuyển sau <span id="timecount"></span> giây
Liên kết bạn muốn đến: <span id="linkout" style='background: #0064b2; font: 15px Roboto,sans-serif; color: #fff; display: inline-block; padding: 0px 10px; margin: 0 0px 10px 0; border-radius: 3px;'></span>
<div style="text-align: center;">
<button id="button2" onclick="javascript:closeWindow();">Từ chối</button></div>
</b:if>

CHỈNH SỬA TÙY Ý:


  1. Ctrl + F ==> Tìm var time = 10; (số 10 là số đếm ngược, có thể tùy chỉnh theo ý các bạn)
  2. Tìm ==> background: #0064b2; {#0064b2 là màu của phần link bạn muốn đến, có thể đổi theo ý bạn. Kham thảo mã màu tại đây}

Bước 3: Bấm Xuất Bản.


CÁCH DÙNG

Khi bấm xuất dưới tên trang bấm nút xem và copy link của bài viết bạn muốn trang nào chờ chuyển hướng thì làm như sau.


Các bạn thêm ?t= sau phần .html của link bài và sau đó dán link muốn chờ chuyển trang.

KẾT QUẢ:
DEMO
https://www.hungcoder.com/p/chuyen-huong.html?t=https://www.hungcoder.com/sitemap (ngay phần www.hungcoder.com là trang bạn muốn vô)

Nguồn : NguyenNgocQuidz

Related Posts