Material Design Dialog Box with jQuery


Ở bài viết trước tôi đã giới thiệu cho các bạn 1 hộp thông báo ẩn hiện responsive đơn giản với js và css. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cho nó màu mè thêm 1 chút bằng việc thiết kế theo phong cách Material.

Trong thủ thuật này tôi sử dụng font awesome 5

Tích hợp các thư viện cần thiết nếu blog bạn chưa có, chèn trước thẻ đóng </head>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<link href='https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.13/css/all.css' rel='stylesheet' type='text/css'/>

Viết CSS
.material-noti-content,
.material-noti-overlay {
  visibility: hidden;
  opacity: 0
}

.material-noti-wrap {
  position: fixed;
  left: 0;
  top: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  z-index: -10
}

.material-noti-content {
  background: #fff;
  padding: 25px;
  left: 50%;
  top: 40%;
  position: relative;
  -webkit-transform: translateX(-50%) translateY(-50%) !important;
  transform: translateX(-50%) translateY(-50%) !important;
  transition: all .3s ease-in-out;
  max-width: 60%;
  z-index: 1000;
  border-radius: 4px;
  box-shadow: 0 9px 46px 8px rgba(0, 0, 0, .14), 0 11px 15px -7px rgba(0, 0, 0, .12), 0 24px 38px 3px rgba(0, 0, 0, .2)
}

.material-noti-btn {
  z-index: 1000;
  text-decoration: none;
  font-size: 18px;
  color: #111
}

.material-noti-overlay {
  position: fixed;
  top: 0;
  background: rgba(0, 0, 0, .59);
  left: 0;
  right: 0;
  bottom: 0;
  margin: 0;
  z-index: 999;
  transition: all .4s ease-in-out
}

.material-noti-title {
  margin-bottom: 15px;
  font-weight: 700;
  font-size: 20px
}

.material-noti-content.shows,
.material-noti-overlay.shows {
  visibility: visible;
  opacity: 1
}

.material-noti-content.shows {
  top: 50%
}

.material-noti-wrap.shows {
  z-index: 1000
}

.material-noti-text {
  font-size: 16px;
  line-height: 1.5
}

.close-noti {
  font-size: 20px;
  color: #111;
  position: absolute;
  top: 10px;
  right: 10px;
  margin: 10px 8px;
  padding:7px 10px
}

.done-wrap {
  margin-top: 20px;
  text-align: right
}

.done {
  font-size: 14px;
  color: #fff;
  background: #3949ab;
  padding: 9px 13px;
  font-weight: 700;
  border-radius: 3px;
  text-transform: uppercase;
  text-decoration: none
}

.done:hover,.close-noti:hover {
  box-shadow: 0 2px 15px 0 rgba(0, 0, 0, .16), 0 2px 10px 0 rgba(0, 0, 0, .12);
  cursor: pointer;
  transition: all .4s ease-in-out
}

Đặt code HTML sau thẻ mở <body>
<div class='material-noti-wrap'>
  <div class='material-noti-content'>
    <div class='material-noti-title'>Notification</div>
    <div class='material-noti-text'>
      <!-- Viết thông báo vào đây -->
     </div>
    <div class='done-wrap'>
      <a class='close-noti' href='javascript:void(0)'><i class='fas fa-times'></i></a></div>
    <div class='done-wrap'>
      <a class='done' href='javascript:void(0)'>Done</a></div>
  </div>
</div>
<div class='material-noti-overlay'></div>Đặt code js trước thẻ đóng </body>
<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
$(document).ready(function() {
  $(".close-noti,.done").click(function() {
    $(".material-noti-wrap,.material-noti-content,.material-noti-overlay").removeClass("shows")
  })
}), $(document).ready(function() {
  $(".material-noti-btn").click(function() {
    $(".material-noti-wrap,.material-noti-content,.material-noti-overlay").toggleClass("shows")
  })
});
//]]></script>

Tạo button mở thông báo, đặt ở bất kì vị trí nào bạn mong muốn
<a class='material-noti-btn' href='javascript:void(0)' title='Notification'><i class='far fa-bell'></i></a>
DEMO ở thanh MENU

Chúc các bạn thành công :)

Nguồn : Hung1001.blog


Related Posts