[Vb.Net] Ứng Dụng Hỗ Trợ Gỡ Cài Đặt Mọi Ứng Dụng Trên Windows

Hôm nay Hùng Coder Blog xin chia sẽ cho mọi người một ứng dụng mới của Hùng. Đó là Ứng Dụng "Unistall Gỡ Cài Đặt Mọi Ứng Dụng Trên Windows"


Nhìn sơ qua hình ảnh các bạn cũng đã nhìn nhận ra nó như thế nào rồi chứ :D, không khác những ứng dụng Unistall gở bỏ ứng dụng khỏi windows nào khác mà nó chỉ đơn giản hơn và không có nhiều tiện ích như những ứng dụng đó thôi :D. Mã nó chỉ phục vụ cho gỡ bỏ ứng dụng thôi hehe, vì thời gian gấp rút quá và mình cũng chưa làm được VIDEO hướng dẫn cho các bạn.

Mà chỉ chia sẽ được đoạn code của nó thôi :D hoặc các bạn có thể download full project của ứng dụng này bên dưới nhé :D

Full Code Ở Form Nhập Mật Khẩu

Public Class KeyUnistall
  Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
    ToolStripStatusLabel1.Text = "Bây Giờ Là : " & TimeOfDay
  End Sub
  Private Sub KeyUnistall_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    MessageBox.Show("Bạn Vui Lòng Nhập Mật Khẩu Để Sữ Dụng Ứng Dụng", "Thông Báo")
  End Sub

  Private Sub Button1_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    If TextBox1.Text = My.Settings.HC Then
      MessageBox.Show("Chúc Mừng Bạn Đã Điền Đúng Key", "Thông Báo")
      frmUninstall.Show()
      Me.Close()
    Else
      MessageBox.Show("Xin Lỗi Bạn Đã Điền Sai Key", "Thông Báo")
    End If
  End Sub
End Class

Ở Form nhập mật khẩu này, các bạn cần vào mục setting và tạo một ô tên để gọi mật khẩu ra cho bạn nhé :)


Để vào được khung trên các bạn chọn tên ứng dụng của các bạn và nhấp chuột phải chọn PROPERTIES. nếu các bạn chưa biết thì có thể nhìn ảnh bên dưới.Full Code Ở Form Hiển Thị Những Ứng Dụng Cần Gõ Cài Đặt

Imports Microsoft.Win32 'Assists in Registry Reading & Writing

Public Class frmUninstall

  Private strUninstallStrings() As String 'Array to hold Uninstall commands for each program

  Private NewUninstallStrArr 'Filtered array containing ONLY valid uninstall commands

  Private Sub frmUninstall_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load

    'Location in Registry where all uninstall "settings" are stored
    Dim ParentKey As RegistryKey = _
      Registry.LocalMachine.OpenSubKey("SOFTWARE\MICROSOFT\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products")

    Dim count As Integer = 0 'Loop Counter

    Dim ChildKey As RegistryKey 'Sub key of Parent key, to read necessary Uninstall properties

    'Loop through each GUID listed
    For Each child As String In ParentKey.GetSubKeyNames()

      ChildKey = ParentKey.OpenSubKey(child).OpenSubKey("InstallProperties") 'Read InstallProperties value(s)

      If Not ChildKey Is Nothing Then 'If not empty, display inside ListView

        Dim LItem As New ListViewItem() 'Create new ListView item

        LItem.Text = ChildKey.GetValue("DisplayName").ToString 'First Column ( Main Item ) Text - Display Name
        LItem.SubItems.Add(ChildKey.GetValue("Publisher").ToString) 'Publisher
        LItem.SubItems.Add(ChildKey.GetValue("InstallDate").ToString) 'Install Date
        LItem.SubItems.Add(ChildKey.GetValue("EstimatedSize").ToString) 'Estimated Size
        LItem.SubItems.Add(ChildKey.GetValue("DisplayVersion").ToString) 'Display Version

        ReDim Preserve strUninstallStrings(count) 'Redim Array

        If ChildKey.GetValue("UninstallString") IsNot Nothing Then 'Determine Uninstall Command(s)

          strUninstallStrings(count) = ChildKey.GetValue("UninstallString") 'Store each command for each program

          lvApps.Items.Add(LItem) 'Add ListItem

        Else 'If No Uninstall Command Present, Identify it

          strUninstallStrings(count) = "No Uninstall String"

        End If

      End If

      count += 1 'Increment Counter for each item

    Next

    'Use LINQ to filter strUninstallStrings array, to only get valid programs with valid uninstall strings
    NewUninstallStrArr = (From str In strUninstallStrings
       Where Not {"No Uninstall String"}.Contains(str)).ToArray() 'New array to be used

  End Sub

  Private Sub lvApps_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles lvApps.SelectedIndexChanged

    UnistallToolStripMenuItem.Visible = True 'Upon itemn selection make these controls visible

    lblPublisher.Visible = True
    lblSize.Visible = True
    lblVersion.Visible = True

    'Display each Installed program's properties
    lblPublisher.Text = lvApps.FocusedItem.SubItems(1).Text
    lblSize.Text = "| Size: " & lvApps.FocusedItem.SubItems(3).Text
    lblVersion.Text = "| Product Version: " & lvApps.FocusedItem.SubItems(4).Text
  End Sub

  Private Sub btnUninstall_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)

    'Use Shell to execute uninstall command
    Dim procID As Integer
    procID = Shell(NewUninstallStrArr(lvApps.FocusedItem.Index), AppWinStyle.NormalFocus)

  End Sub

  Private Sub Panel3_Paint(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles Panel3.Paint
    NotifyIcon1.BalloonTipText = "Hùng Coder Uninstall & Free Version 1.0.0.0"
    NotifyIcon1.Text = "Hùng Coder Uninstall [Version Free]"
    NotifyIcon1.ShowBalloonTip(5000)
    CreateContextMenu()
  End Sub
  Public Sub CreateContextMenu()

    'Define New Context Menu and Menu Item 
    Dim contextMenu As New ContextMenu
    Dim menuItem As New MenuItem("Exit")
    contextMenu.MenuItems.Add(menuItem)

    ' Associate context menu with Notify Icon 
    NotifyIcon1.ContextMenu = contextMenu

    'Add functionality for menu Item click 
    AddHandler menuItem.Click, AddressOf menuItem_Click

  End Sub
  Private Sub menuItem_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
    Me.Close()
  End Sub
  Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
    WebBrowser1.Refresh()
    WebBrowser2.Refresh()
    WebBrowser3.Refresh()
  End Sub

  Private Sub UnistallToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles UnistallToolStripMenuItem.Click
    'Use Shell to execute uninstall command
    Dim procID As Integer
    procID = Shell(NewUninstallStrArr(lvApps.FocusedItem.Index), AppWinStyle.NormalFocus)
  End Sub

  Private Sub Form1_Resize(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Resize
    If Me.WindowState = FormWindowState.Minimized Then
      NotifyIcon1.Visible = True
      NotifyIcon1.Icon = SystemIcons.Application
      NotifyIcon1.BalloonTipIcon = ToolTipIcon.Info
      NotifyIcon1.BalloonTipTitle = "Thông Báo"
      NotifyIcon1.BalloonTipText = "Hiện Tại Ứng Dụng Unistall Đang Lưu Trữ Tại Đây!"
      NotifyIcon1.ShowBalloonTip(50000)
      'Me.Hide() 
      ShowInTaskbar = False
    End If
  End Sub
  Private Sub NotifyIcon1_DoubleClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles NotifyIcon1.DoubleClick
    'Me.Show() 
    ShowInTaskbar = True
    Me.WindowState = FormWindowState.Normal
    NotifyIcon1.Visible = False
  End Sub
End Class

DOWNLOAD PROJECT
Chúc mọi người áp dụng thành công :)Mật Khẩu Mặc Định Để Tải Template Hoặc Apps Nếu Có :
hungcoder.com Hoặc Smile92@

Related Posts

11 Comments

 1. Mới tết tây thôi nhưng cũng chúc anh năm mới vui vẻ nhé :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Cảm ơn e nhé :) e cũng vậy nhé ^^

   Delete
 2. Replies
  1. Cảm ơn e nhé, e cũng vậy nhé :)

   Delete
 3. năm mới Hà chúc Blog mình mạnh khỏe,hp và thành công nhé <3

  ReplyDelete
 4. e hỏi vui tý tạo 1 apps,tool là dùng gì làm a nhỉ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ngôn ngữ đơn giản a đang dùng để viết là visual basic e ạ. Chứ trình c# là 1 trình khác rôi :D

   Delete
 5. link down có vấn đề anh ơi

  ReplyDelete
  Replies
  1. k sao đâu e, cái link down đó là a lấy tự sever github đấy :) e nhấn vào link thì nó vẫn download bt đó e :)

   Delete