Invert Pro Responsive Blogger Template

Invert Pro Responsive Blogger Template là một mẫu cao cấp mà tôi sẽ chia sẻ lần này.


Mẫu Invert Pro này hỗ trợ đáp ứng, thân thiện với SEO và nhiều tính năng khác như các yếu tố hỗ trợ trong việc tối ưu hóa blog của bạn. Các tính năng sau của mẫu này:

Features Availability
Responsive True Cek
Google Testing Tool Validator : Index True Cek
Google Testing Tool Validator : Item True Cek
Mobile Friendly True Cek
SEO Friendly True
Personal Blog True
Dynamic Heading True
2 Column Style True
Light Base Theme Color True
Minimalist True
Auto Read More with Thumbnail True
Responsive Ad Slot True
Breadcrumbs True
Related Posts with Thumb / List True
Social Share Button True
Responsive Top Navigation True
Unlimited Numbered Page Navigation True
Smooth Scroll back To Top True
Custom 404 Page True
Custom Contact Form Design True
Newsletter Widget True
Simple Sitemap Widget True
2 Comments System : Blogger and Disqus True
Well Documentation True

DEMO DOWNLOAD TEMPLATE

Chúc các bạn thành công :)