[VB.Net] Coder Get IP Adressbar


Hôm nay Hùng Coder xin hướng dẫn cho mọi người biết thủ thuật mới về Coder Vb.Net với việc Get IP Adressbar, thủ thuật này hoàn toàn đơn giản hơn ver 1. Đó là dùng hoàn toàn bằng code để phục vụ cho mục đích get địa chỉ ip của trang web ra chứ k dùng thêm trang bổ trợ như ver 1 :D

Full Đoạn Coder Bên Dưới :
Imports System.Net
Public Class Form1

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim hostname As IPHostEntry = Dns.GetHostByName(TextBox1.Text)
    Dim ip As IPAddress() = hostname.AddressList
    TextBox2.Text = ip(0).ToString()  
  End Sub
End Class

Các bạn nhớ Imports System.Net để phục vụ việc get địa chỉ ip nhé :D.

DEMO :


DOWNLOAD FILE EXE

Chúc các bạn thành công :)