Simple Responsive Blogger Template

Simple Responsive Blogger Template - Nhân dịp này tôi sẽ chia sẻ Mẫu Blogger đơn giản được tạo bởi Josh Peterson và sửa đổi như hiển thị bên dưới.Tôi chia sẻ mẫu này trên blog Idntheme mà tôi đã chia sẻ trên blog Twisted Shape. Không có tính năng đặc biệt nào được thêm vào, vẫn thuần túy như bản gốc, chỉ được sửa đổi trên phần hiển thị và chỉ có một vài tiện ích bổ sung, vì vậy đối với những thiếu sót khác, bạn có thể tự tối ưu hóa. Đối với những người muốn dùng thử, vui lòng nhấp vào liên kết tải xuống trong thanh bên của blog này.

Widget

Thêm mã dưới đây trong widget mới.

1. Lịch
<div id="calendar">
  <div id="calendar_header"><i class="icon-chevron-left"></i>     <h1></h1><i class="icon-chevron-right"></i>     </div>
  <div id="calendar_weekdays"></div>
  <div id="calendar_content"></div>
 </div>

2. Đánh dấu trang xã hội
<div class='socwig-container socwig-64 socwig-wiggle-on-hover'>
  <a class='socwigbtn socwig-twitter' href='#' rel='nofollow' style='' target='_blank' title='Follow On Twitter' />
  <a class='socwigbtn socwig-facebook' href='#' rel='nofollow' style='' target='_blank' title='Like On Facebook' />
  <a class='socwigbtn socwig-googleplus' href='#' rel='nofollow' style='' target='_blank' title='View Google+ Profile' />
  <a class='socwigbtn socwig-linkedin' href='#' rel='nofollow' style='' target='_blank' title='Connect On Linked In' />
  <a class='socwigbtn socwig-wordpress' href='#' rel='nofollow' style='' target='_blank' title='View WordPress.org Profile' />
  <a class='socwigbtn socwig-github' href='#' rel='nofollow' style='' target='_blank' title='Visit Github Profile' />
  <a class='socwigbtn socwig-aboutme' href='#' rel='nofollow' style='' target='_blank' title='View About.Me Page' />
  <a class='socwigbtn socwig-rss' href='#' rel='nofollow' style='' target='_blank' title='Subscribe to RSS Feed' />
</a></a></a></a></a></a></a></a></div>