[VB.Net] Code Loading Progressbar

Chào mọi người hôm nay Hùng Coder xin ra mắt cho mọi người 1 đoạn code đơn giản về sự cập nhật của ứng dụng :D, cập nhật này rất đơn giản không phải phức tạp như những chương trình có cập nhật phiền phức và có thông báo từ sever của nó, thủ thuật này đơn giản là chỉ làm màu cho vui khi vào ứng dụng thôi :)


Các bạn có thể thấy không cần thiết nhưng nó cũng sẽ có 1 số lợi ích riêng cho chúng ta đấy :D

Full Code

Public Class Form1

  Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
    ' Label2.Text = Label2.Text - 1
    ToolStripProgressBar1.Increment(1)
    ToolStripStatusLabel2.Text = "Đang xữ lý " & ToolStripProgressBar1.Value & "%"
    If ToolStripProgressBar1.Value = ToolStripProgressBar1.Maximum Then
      ToolStripStatusLabel2.Text = "Hoàn Thành Xứ Lý"
      ' Timer1.Stop()
    End If
    ' If Label2.Text = 0 Then
    'Timer1.Stop()
    ' ToolStripStatusLabel2.Text = "Đã Hoàn Thành Đồng Bộ"
    ' Me.Hide()
    ' End If
  End Sub
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Button1.Text = "Đang Tiến Trình Cập Nhật"
    Timer1.Start()
  End Sub

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    ' MsgBox("Đã Có Phiên Bản Cập Nhật Mới V3.4-CPC", vbOKCancel + vbInformation, "Cập Nhật")
    If (MsgBox("Đã Có Bản Cập Nhật Mới V3-4 CPC OFFICE", vbOKCancel + vbQuestion, "Cập Nhật") = vbOK) Then
      ' Dim Myweb As String
      ' Myweb = "https://levantoan.com"
      Timer1.Start()
      Button1.Text = "Đang Tiến Trình Cập Nhật"
      '  Call Shell("explorer.exe " & Myweb, vbNormalFocus)
    End If
  End Sub
End Class

Đơn giản chỉ là ứng dụng tự động load chứ k có cập nhật gì cả, tất cả chỉ là 1 ứng dụng thôi và không có cập nhật gì cả :))

VIDEO DEMO


Chúc các bạn thành công