[VB.Net] Lập Trình Ứng Dụng Chat Online.

Hi các bạn, hôm nay Hùng Coder xin hướng dẫn các bạn viết viết cho bản thân 1 ứng dụng chat cức chất :D, với ngôn ngữ VB.Net này nó không hơn gì C# nhưng các bạn có thể tùy biến và tạo cho bản thân 1 ứng dụng cực hay và thú vị với tài coder của các bạn :D


Với ứng dụng này nó có 1 Sever hoạt động 24/24 thì ứng dụng chat mới sữ dụng được nhé các bạn :D

Full code SEVER :

Imports System.Net.Sockets
Imports System.Text
Module Module1
  Dim clientsList As New Hashtable
  Sub Main()
    Dim serverSocket As New TcpListener(8888)
    Dim clientSocket As TcpClient
    Dim infiniteCounter As Integer
    Dim counter As Integer

    serverSocket.Start()
    msg("Chat Server Started ....")
    counter = 0
    infiniteCounter = 0
    For infiniteCounter = 1 To 2
      infiniteCounter = 1
      counter += 1
      clientSocket = serverSocket.AcceptTcpClient()

      Dim bytesFrom(10024) As Byte
      Dim dataFromClient As String

      Dim networkStream As NetworkStream = _
      clientSocket.GetStream()
      networkStream.Read(bytesFrom, 0, CInt(clientSocket.ReceiveBufferSize))
      dataFromClient = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(bytesFrom)
      dataFromClient = _
      dataFromClient.Substring(0, dataFromClient.IndexOf("$"))

      clientsList(dataFromClient) = clientSocket

      broadcast(dataFromClient + " Joined ", dataFromClient, False)

      msg(dataFromClient + " Joined chat room ")
      Dim client As New handleClinet
      client.startClient(clientSocket, dataFromClient, clientsList)
    Next

    clientSocket.Close()
    serverSocket.Stop()
    msg("exit")
    Console.ReadLine()
  End Sub


  Sub msg(ByVal mesg As String)
    mesg.Trim()
    Console.WriteLine(" >> " + mesg)
  End Sub


  Private Sub broadcast(ByVal msg As String, _
  ByVal uName As String, ByVal flag As Boolean)
    Dim Item As DictionaryEntry
    For Each Item In clientsList
      Dim broadcastSocket As TcpClient
      broadcastSocket = CType(Item.Value, TcpClient)
      Dim broadcastStream As NetworkStream = _
          broadcastSocket.GetStream()
      Dim broadcastBytes As [Byte]()

      If flag = True Then
        broadcastBytes = Encoding.ASCII.GetBytes(uName + " says : " + msg)
      Else
        broadcastBytes = Encoding.ASCII.GetBytes(msg)
      End If

      broadcastStream.Write(broadcastBytes, 0, broadcastBytes.Length)
      broadcastStream.Flush()
    Next
  End Sub


  Public Class handleClinet
    Dim clientSocket As TcpClient
    Dim clNo As String
    Dim clientsList As Hashtable

    Public Sub startClient(ByVal inClientSocket As TcpClient, _
    ByVal clineNo As String, ByVal cList As Hashtable)
      Me.clientSocket = inClientSocket
      Me.clNo = clineNo
      Me.clientsList = cList
      Dim ctThread As Threading.Thread = New Threading.Thread(AddressOf doChat)
      ctThread.Start()
    End Sub


    Private Sub doChat()
      Dim infiniteCounter As Integer
      Dim requestCount As Integer
      Dim bytesFrom(10024) As Byte
      Dim dataFromClient As String
      Dim sendBytes As [Byte]()
      Dim serverResponse As String
      Dim rCount As String
      requestCount = 0
      For infiniteCounter = 1 To 2
        infiniteCounter = 1
        Try
          requestCount = requestCount + 1
          Dim networkStream As NetworkStream = _
              clientSocket.GetStream()
          networkStream.Read(bytesFrom, 0, CInt(clientSocket.ReceiveBufferSize))
          dataFromClient = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(bytesFrom)
          dataFromClient = _
            dataFromClient.Substring(0, dataFromClient.IndexOf("$"))
          msg("From client - " + clNo + " : " + dataFromClient)
          rCount = Convert.ToString(requestCount)

          broadcast(dataFromClient, clNo, True)
        Catch ex As Exception
          MsgBox(ex.ToString)
        End Try
      Next
    End Sub


  End Class
End Module

Các bạn nhìn phía trên có hiểu gì không? mình là 1 coder còn non trong việc nói rỏ cho các bạn hiểu phương thức hoạt động của nó nhưng theo mình nghĩ nó là 1 dạng lưu trữ dữ liệu khi các bạn nhắn tin qua ứng dụng :D và người quản lý có thể thấy nội dung các bạn chat qua ứng dụng hoặc qua sever :D mình sẽ cố gắng tìm hiểu các phương thức chat online khác mà bảo mật được nội dung chat để chúng ta có thể chat riêng tư với nhau mà không có người thứ 3 nhòm ngó :D

FULL CODE CLIENT :

Imports System.Net.Sockets
Imports System.Text
Public Class Form1
  Dim clientSocket As New System.Net.Sockets.TcpClient()
  Dim serverStream As NetworkStream
  Dim readData As String
  Dim infiniteCounter As Integer
  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

  End Sub

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim outStream As Byte() = _
    System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(TextBox2.Text + "$")
    serverStream.Write(outStream, 0, outStream.Length)
    serverStream.Flush()
  End Sub

  Private Sub msg()
    If Me.InvokeRequired Then
      Me.Invoke(New MethodInvoker(AddressOf msg))
    Else
      TextBox1.Text = TextBox1.Text + Environment.NewLine + " >> " + readData
    End If
  End Sub


  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    readData = "Conected to Chat Server ..."
    msg()
    clientSocket.Connect("45.122.221.144", 8888)
    'Label1.Text = "Client Socket Program - Server Connected ..."
    serverStream = clientSocket.GetStream()

    Dim outStream As Byte() = _
    System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(TextBox3.Text + "$")
    serverStream.Write(outStream, 0, outStream.Length)
    serverStream.Flush()

    Dim ctThread As Threading.Thread = New Threading.Thread(AddressOf getMessage)
    ctThread.Start()
    TextBox2.Text = ""
  End Sub

  Private Sub getMessage()
    For infiniteCounter = 1 To 2
      infiniteCounter = 1
      serverStream = clientSocket.GetStream()
      Dim buffSize As Integer
      Dim inStream(10024) As Byte
      buffSize = clientSocket.ReceiveBufferSize
      serverStream.Read(inStream, 0, buffSize)
      Dim returndata As String = _
      System.Text.Encoding.ASCII.GetString(inStream)
      readData = "" + returndata
      msg()
    Next
  End Sub
End Class

Việc của các bạn chỉ cần thay địa chỉ IP và PORT mình bôi đỏ ở phía trên trùng với VPS hoặc SEVER của các bạn để nó nhận IP thế là xong :D

Download

Download Sver Download Client

Chúc các bạn thành công :D