Template Blogger Đơn Giản Ver 2

Sau đây là phiên bản cập nhật của mẫu Đơn giản ver 2 mà tôi đã xuất bản ở đây. Một trong những lý do để cập nhật Mẫu Blogger Phản hồi Đơn giản ver 2 mới là do lỗi hệ thống nhận xét Blogger nên tôi đã quyết định thay thế vĩnh viễn bằng hệ thống nhận xét Disqus. Nhưng đối với phiên bản cao cấp cũng có sẵn với hệ thống bình luận Blogger và Facebook.


Đối với một số thay đổi thiết kế từ mẫu trước đó mà tôi đã cập nhật từ phiên bản cơ bản của mẫu Simplify 2. Mẫu này cũng có sẵn với phiên bản miễn phí, nhưng phiên bản miễn phí không hoàn chỉnh như phiên bản cao cấp. Vì vậy, đừng ngạc nhiên nếu nó trông khác với cái trong liên kết demo.

Mẫu Blogger Đơn Giản Ver 2 :
Features Availability
Responsive True Cek
Mobile Friendly True Cek
Google PageSpeed Insights True Cek
Google Testing Tool Validator (Index) True Cek
Google Testing Tool Validator (Item) True Cek
SEO Friendly True
Personal Blog True
2 Column True
Main Navigation True
Auto Readmore True
Disqus, Blogger and Facebook Comments True
Unlimited Page Numbered True
Breadcrumbs True
Back to Top Button True
Footer Menu True
Featured Posts True
News Ticker True
Newsletter Widget True
Related Posts True
Shortcodes True
Sitemap Widget True
Contact Form Widget True
Documentation True

DEMO TEMPLATE

DISQUS CMT TEMPLATE BLOGGER CMT TEMPLATE DOWNLOAD TEMPLATE