Code Sidebar trượt dọc theo màn hình cho Blogspot

Khi thiết kế 1 trang Blogspot nếu phần Sidebar (Cột bên) ngắn hơn phần Main-Wrapper phần nội dung thì làm cho giao diện Blogspot mất cân đối khi chuột xuống.


Hơn nữa nếu bạn đặt quảng cáo Google Adsense tại Sidebar thì nên trượt theo trang theo để người dùng dễ nhấp chuột.

Đoạn code sau đây sẽ giúp phần Sidebar sẽ trượt theo phần Main-Wapper giúp người dùng luôn xem được nội dung của cả 2 cột.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

B1: Truy cập vào Blogger.com → Giao diện
B2: Chèn đoạn code Sidebar trượt cho Blogspot
Bạn có thể chèn trên </body>. Nếu không hoạt động hãy chèn dưới thẻ </body>
<b:if cond="data:blog.isMobileRequest == &quot;false&quot;">
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
// Theia Sticky Sidebar | v1.3.0 - https://github.com/WeCodePixels/theia-sticky-sidebar
!function(i){i.fn.theiaStickySidebar=function(t){function o(t,o){var a=e(t,o);a||(console.log("TST: Body width smaller than options.minWidth. Init is delayed."),i(document).scroll(function(t,o){return function(a){var n=e(t,o);n&&i(this).unbind(a)}}(t,o)),i(window).resize(function(t,o){return function(a){var n=e(t,o);n&&i(this).unbind(a)}}(t,o)))}function e(t,o){return t.initialized===!0?!0:i("body").width()<t.minWidth?!1:(a(t,o),!0)}function a(t,o){t.initialized=!0,i("head").append(i('<style>.theiaStickySidebar:after {content: ""; display: table; clear: both;}</style>')),o.each(function(){function o(){a.fixedScrollTop=0,a.sidebar.css({"min-height":"1px"}),a.stickySidebar.css({position:"static",width:""})}function e(t){var o=t.height();return t.children().each(function(){o=Math.max(o,i(this).height())}),o}var a={};a.sidebar=i(this),a.options=t||{},a.container=i(a.options.containerSelector),0==a.container.size()&&(a.container=a.sidebar.parent()),a.sidebar.parents().css("-webkit-transform","none"),a.sidebar.css({position:"relative",overflow:"visible","-webkit-box-sizing":"border-box","-moz-box-sizing":"border-box","box-sizing":"border-box"}),a.stickySidebar=a.sidebar.find(".theiaStickySidebar"),0==a.stickySidebar.length&&(a.sidebar.find("script").remove(),a.stickySidebar=i("<div>
").addClass("theiaStickySidebar").append(a.sidebar.children()),a.sidebar.append(a.stickySidebar)),a.marginTop=parseInt(a.sidebar.css("margin-top")),a.marginBottom=parseInt(a.sidebar.css("margin-bottom")),a.paddingTop=parseInt(a.sidebar.css("padding-top")),a.paddingBottom=parseInt(a.sidebar.css("padding-bottom"));var n=a.stickySidebar.offset().top,d=a.stickySidebar.outerHeight();a.stickySidebar.css("padding-top",1),a.stickySidebar.css("padding-bottom",1),n-=a.stickySidebar.offset().top,d=a.stickySidebar.outerHeight()-d-n,0==n?(a.stickySidebar.css("padding-top",0),a.stickySidebarPaddingTop=0):a.stickySidebarPaddingTop=1,0==d?(a.stickySidebar.css("padding-bottom",0),a.stickySidebarPaddingBottom=0):a.stickySidebarPaddingBottom=1,a.previousScrollTop=null,a.fixedScrollTop=0,o(),a.onScroll=function(a){if(a.stickySidebar.is(":visible")){if(i("body").width()<a.options.minWidth)return void o();if(a.sidebar.outerWidth(!0)+50>a.container.width())return void o();var n=i(document).scrollTop(),d="static";if(n>=a.container.offset().top+(a.paddingTop+a.marginTop-a.options.additionalMarginTop)){var r,s=a.paddingTop+a.marginTop+t.additionalMarginTop,c=a.paddingBottom+a.marginBottom+t.additionalMarginBottom,p=a.container.offset().top,b=a.container.offset().top+e(a.container),g=0+t.additionalMarginTop,l=a.stickySidebar.outerHeight()+s+c<i(window).height();r=l?g+a.stickySidebar.outerHeight():i(window).height()-a.marginBottom-a.paddingBottom-t.additionalMarginBottom;var h=p-n+a.paddingTop+a.marginTop,f=b-n-a.paddingBottom-a.marginBottom,S=a.stickySidebar.offset().top-n,u=a.previousScrollTop-n;"fixed"==a.stickySidebar.css("position")&&"modern"==a.options.sidebarBehavior&&(S+=u),"legacy"==a.options.sidebarBehavior&&(S=r-a.stickySidebar.outerHeight(),S=Math.max(S,r-a.stickySidebar.outerHeight())),S=u>0?Math.min(S,g):Math.max(S,r-a.stickySidebar.outerHeight()),S=Math.max(S,h),S=Math.min(S,f-a.stickySidebar.outerHeight());var m=a.container.height()==a.stickySidebar.outerHeight();d=(m||S!=g)&&(m||S!=r-a.stickySidebar.outerHeight())?n+S-a.sidebar.offset().top-a.paddingTop<=t.additionalMarginTop?"static":"absolute":"fixed"}if("fixed"==d)a.stickySidebar.css({position:"fixed",width:a.sidebar.width(),top:S,left:a.sidebar.offset().left+parseInt(a.sidebar.css("padding-left"))});else if("absolute"==d){var y={};"absolute"!=a.stickySidebar.css("position")&&(y.position="absolute",y.top=n+S-a.sidebar.offset().top-a.stickySidebarPaddingTop-a.stickySidebarPaddingBottom),y.width=a.sidebar.width(),y.left="",a.stickySidebar.css(y)}else"static"==d&&o();"static"!=d&&1==a.options.updateSidebarHeight&&a.sidebar.css({"min-height":a.stickySidebar.outerHeight()+a.stickySidebar.offset().top-a.sidebar.offset().top+a.paddingBottom}),a.previousScrollTop=n}},a.onScroll(a),i(document).scroll(function(i){return function(){i.onScroll(i)}}(a)),i(window).resize(function(i){return function(){i.stickySidebar.css({position:"static"}),i.onScroll(i)}}(a))})}var n={containerSelector:"",additionalMarginTop:0,additionalMarginBottom:0,updateSidebarHeight:!0,minWidth:0,sidebarBehavior:"modern"};t=i.extend(n,t),t.additionalMarginTop=parseInt(t.additionalMarginTop)||0,t.additionalMarginBottom=parseInt(t.additionalMarginBottom)||0,o(t,this)}}(jQuery);
//]]>
</script>
<b:if cond="data:content == &quot;&quot;">
      <script type="text/javascript">
       //<![CDATA[
       $(document).ready(function() {
        if ($(window).width() > 1120) { 
         $("#main-wrapper, #sidebar-wrapper").theiaStickySidebar({
          additionalMarginTop: 5,
          additionalMarginBottom: 25
         });
        }
       });
       //]]>
      </script>
      <b:else>
      <b:if cond="data:content == &quot;true&quot;">
       <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        $(document).ready(function() {
         if ($(window).width() > 1120) { 
          $("#main-wrapper, #sidebar-wrapper").theiaStickySidebar({
           additionalMarginTop: 5,
           additionalMarginBottom: 25
          });
         }
        });
        //]]>
       </script>
      </b:if>
     </b:else></b:if>
</b:if>

B3: Lưu lại và kiểm tra.
B4: Tùy chỉnh lại thông số nếu code không hoạt động

Mặc định phần Main và Sidebar sử dụng ID lần lượt là #main-wrapper, #sidebar-wrapper. Nếu Blog của bạn sử dụng khác hãy thay lại phần mà mình đánh dấu đỏ. Có dấu phẩy (,) cách giữa.

Chúc các bạn thành công với thủ thuật này.

2 nhận xét: