Tạo hộp đăng ký nổi trên Blogger

Đối với các mẹo của Blogger lần này, Arlina Design sẽ chia sẻ Cách cài đặt Hộp đăng ký nổi trên Blogger . Như chúng ta biết hộp đăng ký hoặc đăng ký tiện ích qua email là một phần quan trọng trong blog, bởi vì nó sẽ tăng số lượng khách truy cập khác từ phía bên kia, khách hàng đăng bài sẽ biết trước các cập nhật nhận được qua email.


Trước đây tôi cũng đã chia sẻ các mẹo về Cách tạo thông báo đẩy trên Blog bằng OneSignal có ít nhiều chức năng và lợi ích tương tự. Được rồi, đây là các bước.

Cách cài đặt các hộp đăng ký nổi trên Blogger
Trước tiên hãy mở trang Blogger > Nhấp vào menu Chủ đề và nhấp vào nút Chỉnh sửa HTML > Thêm mã này trước mã </body>

<div class='subscribebar'>
  <div class='container text-center'>
   Get the latest article updates from this site via email for free!
   <form action='https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify' method='post' onsubmit='window.open(&apos;https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=bomkhungblogger&apos;, &apos;popupwindow&apos;, &apos;scrollbars=yes,width=550,height=520&apos;);return true' target='popupwindow'>
     <div class='arlina-form-fields'>
      <p>
        <input name='email' onblur='if (this.value == &quot;&quot;) {this.value = &quot;Email address...&quot;;}' onfocus='if (this.value == &quot;Email address...&quot;) {this.value = &quot;&quot;;}' placeholder='Email address...' required='' type='email'/>
      </p>
      <p><input type='submit' value='Submit'/></p>
      <input name='uri' type='hidden' value='bomkhungblogger'/>
      <input name='loc' type='hidden' value='en_US'/>
     </div>
   </form>
  </div>
 <button class='closeme' title='Close this message'>&#10005;</button>
</div>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// Floating Subscribe Box
$(document).scroll(function(){$(this).scrollTop()>380?$(".subscribebar").slideDown('fast'):$(".subscribebar").slideUp('fast')});$(document).ready(function(c){$(".closeme").on("click",function(c){$(".subscribebar").fadeOut("slow",function(c){$(".subscribebar").remove()})})});
//]]>
</script>

Chỉnh sửa các phần được đánh dấu và điều chỉnh nó vào blog của bạn

Sau đó chọn một trong các mã CSS bên dưới nếu cần và thêm mã trước mã </head>

1. Hộp đăng ký hiệu ứng Light
<style type='text/css'>
/* Floating Subscribe Box Light */
.subscribebar{box-shadow:0 -2px 7px 0 rgba(0,0,0,.05);position:fixed;bottom:0;left:0;right:0;background:rgba(255,255,255,.98);padding:14px 0;z-index:99;text-align:center;display:none}
.subscribebar form{display:inline-block;margin:0 0 0 10px}
.subscribebar .arlina-form-fields p{display:inline-block;margin-bottom:0}
.subscribebar input[type=&quot;email&quot;]{outline:none;color:#999;font-size:0.85rem;padding:3px 5px 3px 10px;border-top-left-radius:3px;border-bottom-left-radius:3px;border:1px solid rgba(0,0,0,0.1);border-right:0;margin-right:-10px;height:34px;letter-spacing:0.3px;transition:all .3s}
.subscribebar input[type=&quot;email&quot;]:hover{background:rgba(0,0,0,0.01);color:#333}
.subscribebar input[type=&quot;submit&quot;]{cursor:pointer;background-color:#2ecc71;border:1px solid #2ecc71;color:rgba(255,255,255,1);fill:rgba(255,255,255,1);outline:none;font-size:0.85rem;border-radius:0;padding:4px 10px;border-top-right-radius:3px;border-bottom-right-radius:3px;font-weight:500;height:34px;letter-spacing:0.5px;transition:all .3s}
.subscribebar input[type=&quot;submit&quot;]:hover,.subscribebar input[type=&quot;submit&quot;]:active{background-color:#27ae60;border:1px solid #27ae60;color:rgba(255,255,255,1);fill:rgba(255,255,255,1)}
.closeme{background:#fff;position:absolute;top:18px;right:20px;height:30px;width:30px;bottom:0;padding:0;margin:0;font-size:18px;border:0;text-decoration:none;cursor:pointer;font-weight:bold;color:#ccc;border:2px solid;border-radius:99em;outline:none;transition:all .3s}
.subscribebar .closeme:hover{color:#aaa}
@media (max-width:767px){
.closeme{margin:auto;font-size:12px;top:-12px;bottom:initial;height:26px;width:26px;right:20px;border:0;background:#34495e;color:#fff;box-shadow:0 2px 5px rgba(0,0,0,0.3)}
.subscribebar .closeme:hover{background:#2c3e50;color:#fff}
.subscribebar{padding:24px 10px}
.subscribebar form{display:block;margin:15px auto 0 auto}}
</style>

DEMO

1. Hộp hiểu ứng Đêm đăng ký
<style type='text/css'>
/* Floating Subscribe Box Night */
.subscribebar{box-shadow:0 -2px 7px 0 rgba(0,0,0,.05);position:fixed;bottom:0;left:0;right:0;background:rgba(57,67,77,.98);color:#fff;padding:14px 0;z-index:99;text-align:center;display:none}
.subscribebar form{display:inline-block;margin:0 0 0 10px}
.subscribebar .arlina-form-fields p{display:inline-block;margin-bottom:0}
.subscribebar input[type=&quot;email&quot;]{outline:none;background:rgba(255,255,255,.2);color:#fff;font-size:0.85rem;padding:3px 5px 3px 10px;border-top-left-radius:3px;border-bottom-left-radius:3px;border:0;border-right:0;margin-right:-10px;height:34px;letter-spacing:0.3px;transition:all .3s}
.subscribebar input[type=&quot;email&quot;]:hover{background:rgba(255,255,255,.3);color:#fff}
.subscribebar input[type=&quot;submit&quot;]{cursor:pointer;background-color:#2ecc71;border:1px solid #2ecc71;color:rgba(255,255,255,1);fill:rgba(255,255,255,1);outline:none;font-size:0.85rem;border-radius:0;padding:4px 10px;border-top-right-radius:3px;border-bottom-right-radius:3px;font-weight:500;height:34px;letter-spacing:0.5px;transition:all .3s}
.subscribebar input[type=&quot;submit&quot;]:hover,.subscribebar input[type=&quot;submit&quot;]:active{background-color:#27ae60;border:1px solid #27ae60;color:rgba(255,255,255,1);fill:rgba(255,255,255,1)}
.subscribebar input[type=&quot;email&quot;]::placeholder{color:#fff;opacity:1}
.subscribebar input[type=&quot;email&quot;]:-ms-input-placeholder{color:#fff}
.subscribebar input[type=&quot;email&quot;]::-ms-input-placeholder{color:#fff}
.subscribebar .closeme{background:transparent;position:absolute;top:18px;right:20px;height:30px;width:30px;bottom:0;padding:0;margin:0;font-size:18px;border:0;text-decoration:none;cursor:pointer;font-weight:bold;color:rgba(255,255,255,.15);border:2px solid;border-radius:99em;outline:none;transition:all .3s}
.subscribebar .closeme:hover{color:rgba(255,255,255,.3)}
@media (max-width:767px){
.subscribebar .closeme{margin:auto;font-size:12px;top:-12px;bottom:initial;height:26px;width:26px;right:20px;border:0;background:#fff;color:#222}
.subscribebar .closeme:hover{background:#e74c3c;color:#fff}
.subscribebar{padding:24px 10px}
.subscribebar form{display:block;margin:15px auto 0 auto}}
</style>

DEMO

1.Hộp hiểu ứng Gradient hộp đăng ký
<style type='text/css'>
/* Floating Subscribe Box Gradient */
.subscribebar{box-shadow:0 -2px 7px 0 rgba(0,0,0,.05);position:fixed;bottom:0;left:0;right:0;background:#FF5722;background-image:linear-gradient(50deg,#ff4169,#8b41f6);color:#fff;padding:14px 0;z-index:99;text-align:center;display:none}
.subscribebar form{display:inline-block;margin:0 0 0 10px}
.subscribebar .arlina-form-fields p{display:inline-block;margin-bottom:0}
.subscribebar input[type=&quot;email&quot;]{outline:none;background:rgba(255,255,255,.2);color:#fff;font-size:0.85rem;padding:3px 5px 3px 10px;border-top-left-radius:3px;border-bottom-left-radius:3px;border:0;border-right:0;margin-right:-10px;height:34px;letter-spacing:0.3px;transition:all .3s}
.subscribebar input[type=&quot;email&quot;]:hover{background:rgba(255,255,255,.3);color:#fff}
.subscribebar input[type=&quot;submit&quot;]{cursor:pointer;background-color:#f9a93c;border:1px solid #f9a93c;color:rgba(255,255,255,1);fill:rgba(255,255,255,1);outline:none;font-size:0.85rem;border-radius:0;padding:4px 10px;border-top-right-radius:3px;border-bottom-right-radius:3px;font-weight:500;height:34px;letter-spacing:0.5px;transition:all .3s}
.subscribebar input[type=&quot;submit&quot;]:hover,.subscribebar input[type=&quot;submit&quot;]:active{background-color:#e49b36;border:1px solid #e49b36;color:rgba(255,255,255,1);fill:rgba(255,255,255,1)}
.subscribebar input[type=&quot;email&quot;]::placeholder{color:#fff;opacity:1}
.subscribebar input[type=&quot;email&quot;]:-ms-input-placeholder{color:#fff}
.subscribebar input[type=&quot;email&quot;]::-ms-input-placeholder{color:#fff}
.subscribebar .closeme{background:transparent;position:absolute;top:18px;right:20px;height:30px;width:30px;bottom:0;padding:0;margin:0;font-size:18px;border:0;text-decoration:none;cursor:pointer;font-weight:bold;color:rgba(255,255,255,.25);border:2px solid;border-radius:99em;outline:none;transition:all .3s}
.subscribebar .closeme:hover{color:rgba(255,255,255,.4)}
@media (max-width:767px){
.subscribebar .closeme{margin:auto;font-size:12px;top:-12px;bottom:initial;height:26px;width:26px;right:20px;border:0;background:#fff;color:#222}
.subscribebar .closeme:hover{background:#e74c3c;color:#fff}
.subscribebar{padding:24px 10px}
.subscribebar form{display:block;margin:15px auto 0 auto}}
</style>

DEMO

Nếu vậy, nhấp vào nút Lưu chủ đề và xem kết quả trên blog của bạn.
Chúc các bạn thành công với thủ thuật đơn giản này :D
Nguồn : Arlinadzgn