[Visual Basic] Tạo hiệu ứng chữ chạy và thay đổi màu nền

Bài viết này, mình xin hướng dẫn cho các bạn mới làm quen với lập trình bằng ngôn ngữ VB.NET, bằng cách tạo hiệu ứng cho text chạy qua lại và thay đổi màu nền LABEL giống quảng cáo, làm nỗi bật tiêu đề mình cần nói đến.


Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần sử dụng 1 timer để thay đổi text theo vị trí và màu chữ.

FULL CODE

Imports vb = Microsoft.VisualBasic.Strings
Public Class Form1
  Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
    Dim X, Y As String
    X = vb.Left(Label1.Text, 1)
    Y = vb.Right(Label1.Text, Len(Label1.Text) - 1)
    Label1.Text = Y + X
    Dim rand As New Random()
    Dim A As Integer = rand.[Next](0, 255)
    Dim R As Integer = rand.[Next](0, 255)
    Dim G As Integer = rand.[Next](0, 255)
    Dim B As Integer = rand.[Next](0, 255)
    Label1.ForeColor = Color.FromArgb(A, R, G, B)
  End Sub

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    Timer1.Start()
  End Sub
End Class

DEMO IMAGE

Chúc các bạn thành công.
Nguồn : LaptrinhVB.Net
DMCA.com Protection Status
Bản Quyền Thuộc Về Hùng Coder Blog