[Visual Basic] Full Source Class Twitter VB.NET

Use Visual Basic 2010

Đây là bộ source class giúp coder tích hợp twitter với chương trình visual basic tốt nhất hiện nay, xưa có một file xnet.dll cũng giúp ít cho code tương tác với twitter nhanh :D mình cũng có lợi dụng bộ mã nguồn đó để viết chương trình tương thích với twitter rồi đó :D


Anh em bạn bè nên sữ dụng bộ mã nguồn này để giúp tích hợp cho twitter nhanh nhất nha :D để có thể quản lý dữ liệu của người dùng trên twitter or tweet trên twitter một cách nhanh nhất. Đó là nhờ sự tư duy của coder hiện tại để khỏi mất công lên website tìm kiếm này nọ :D

Imports System.Security.Cryptography
Imports System.Text
Imports System.Net
Imports System.IO
Imports System.IO.Compression
Imports System.Windows.Forms

Public Class TwitterLib

  Private Api_Response_Header As WebHeaderCollection
  Private Base_Format As String
  Private Method() As String = {"GET", "POST"}
  Public chooseMethod As Integer = "0" 'User select 0(GET) or 1(POST)
  Private oauth_signKey As String
  Private oauth_baseString As String
  Public oauth_consumer_key As String
  Public oauth_consumer_secret As String
  Private oauth_nonce As String = Convert.ToBase64String(New ASCIIEncoding().GetBytes(DateTime.Now.Ticks.ToString())) & "AbCdEfKg" '32 bit string
  Public oauth_resource_url As String
  Private oauth_signature As String
  Public oauth_signature_method As String = "HMAC-SHA1"
  Private oauth_timestamp As String = (DateTime.UtcNow - New DateTime(1970, 1, 1, 0, 0, 0)).TotalSeconds
  Public oauth_token As String
  Public oauth_token_secret As String
  Public oauth_version As String = "1.0"
  Public oauth_host As String = "api.twitter.com"
  Public count = "15"
  Private workType() As String = {"Retrieval", "PostStatus"}
  Public chooseWorkType As Integer = 0 'User select 0(Retrieval) or 1(PostStatus)
  Public updateStatus As String = " "
  Public limitation As String
  Public rate_limit As String
  Public utc_reset As String
  Private _chars(,) As String = {{"%", "%25"}, {"$", "%24"}, {"&", "%26"}, {"+", "%2B"}, {",", "%2C"}, {"/", "%2F"}, {":", "%3A"}, {";", "%3B"}, {"=", "%3D"}, {"?", "%3F"}, {"@", "%40"}, {" ", "%20"}, {"\", "%22"}, {"<", "%3C"}, {">", "%3E"}, {"#", "%23"}, {"{", "%7B"}, {"}", "%7D"}, {"|", "%7C"}, {"\", "%5C"}, {"^", "%5E"}, {"~", "%7E"}, {"[", "%5B"}, {"]", "%5D"}, {"'", "%60"}}  Private Function Create_baseString(ByVal oauth_consumer_key As String, ByVal oauth_nonce As String, ByVal oauth_signature_method As String, ByVal oauth_timestamp As String, ByVal oauth_token As String, ByVal oauth_version As String) As String
    Dim baseString As String
    Try
      Select Case workType(chooseWorkType)
        Case "Retrieval"
          Base_Format = "count={6}&oauth_consumer_key={0}&oauth_nonce={1}&oauth_signature_method={2}" + "&oauth_timestamp={3}&oauth_token={4}&oauth_version={5}"
          baseString = String.Format(Base_Format,
          oauth_consumer_key,
          oauth_nonce,
          oauth_signature_method,
          oauth_timestamp,
          oauth_token,
          oauth_version,
          count
          )
          Return String.Concat(Method(chooseMethod) & "&", Uri.EscapeDataString(oauth_resource_url), "&", Uri.EscapeDataString(baseString))
        Case "PostStatus"
          Base_Format = "oauth_consumer_key={0}&oauth_nonce={1}&oauth_signature_method={2}" + "&oauth_timestamp={3}&oauth_token={4}&oauth_version={5}&status={6}"
          baseString = String.Format(Base_Format,
          oauth_consumer_key,
          oauth_nonce,
          oauth_signature_method,
          oauth_timestamp,
          oauth_token,
          oauth_version,
          Uri.EscapeDataString(updateStatus)
          )
          Return String.Concat(Method(chooseMethod) & "&", Uri.EscapeDataString(oauth_resource_url), "&", Uri.EscapeDataString(baseString))
        Case Else
          MessageBox.Show("Some parameter wrong or not complete please check your syntax !! (Er.Code : x01)")
          Return "zero"
      End Select

    Catch ex As Exception
      Return "error occured when creating basestring"
    End Try
  End Function

  Private Function Create_signKey(ByVal oauth_consumer_secret As String, ByVal oauth_token_secret As String) As String
    Try
      Return Uri.EscapeDataString(oauth_consumer_secret) & "&" & Uri.EscapeDataString(oauth_token_secret)
    Catch ex As Exception
      Return "error occured when creating signkey"
    End Try
  End Function

  Private Function Create_Signature(ByVal oauth_signKey As String, ByVal oauth_baseString As String) As String
    Try
      Dim encryption
      encryption = New HMACSHA1(ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(oauth_signKey))
      Using (encryption)
        Return Uri.EscapeDataString(Convert.ToBase64String(encryption.ComputeHash(ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(oauth_baseString))))
      End Using
    Catch ex As Exception
      Return "error occured when creating signature"
    End Try
  End Function

  Private Sub generateParameter(ByRef oauth_baseString As String, ByRef oauth_signKey As String, ByRef oauth_signature As String)
    Try
      oauth_baseString = Create_baseString(oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_signature_method, oauth_timestamp, oauth_token, oauth_version)
      oauth_signKey = Create_signKey(oauth_consumer_secret, oauth_token_secret)
      oauth_signature = Create_Signature(oauth_signKey, oauth_baseString)
    Catch ex As Exception
    End Try
  End Sub

  Public Function EncodeText(ByVal url As String) As String
    For i As Integer = 0 To _chars.GetUpperBound(0) - 1
      url = url.Replace(_chars(i, 0), _chars(i, 1))
    Next i
    Return (url)
  End Function

  'Public Function Connect_Api_Twitter(ByVal oauth_resource_url As String, ByVal oauth_consumer_key As String, ByVal oauth_nonce As String, ByVal oauth_signature As String, ByVal oauth_signature_method As String, ByVal oauth_timestamp As String, ByVal oauth_token As String, ByVal oauth_version As String, ByRef Api_Response_Header As Object) As String
  Public Function Connect_Api_Twitter() As String
    Dim json As String
    Dim reader As StreamReader
    Dim myHttpWebResponse As HttpWebResponse
    Dim myHttpWebRequest As HttpWebRequest
    Dim myWebHeaderCollection As WebHeaderCollection
    Dim responseStream As Stream

    updateStatus = updateStatus.Replace("!", "")

    Try
      'Generate All Parameter
      generateParameter(oauth_baseString, oauth_signKey, oauth_signature)

      Select Case workType(chooseWorkType)
        Case "Retrieval"
          myHttpWebRequest = CType(WebRequest.Create(oauth_resource_url & "?count=" & count), HttpWebRequest)
        Case "PostStatus"
          myHttpWebRequest = CType(WebRequest.Create(oauth_resource_url & "?status=" & EncodeText(updateStatus)), HttpWebRequest)
        Case Else
          myHttpWebRequest = CType(WebRequest.Create(oauth_resource_url & "?count=" & count), HttpWebRequest)
      End Select

      myWebHeaderCollection = myHttpWebRequest.Headers
      myHttpWebRequest.Method = Method(chooseMethod)
      myHttpWebRequest.Host = oauth_host
      'myHttpWebRequest.UserAgent = "Personal Application Learner"
      myWebHeaderCollection.Add("Authorization: OAuth oauth_consumer_key=""" & oauth_consumer_key & """, oauth_nonce=""" & oauth_nonce & """, oauth_signature=""" & oauth_signature & """, oauth_signature_method=""" & oauth_signature_method & """, oauth_timestamp=""" & oauth_timestamp & """, oauth_token=""" & oauth_token & """, oauth_version=""" & oauth_version & """")
      myWebHeaderCollection.Add("Accept-Encoding:gzip")
      myHttpWebResponse = CType(myHttpWebRequest.GetResponse(), HttpWebResponse)

      responseStream = myHttpWebResponse.GetResponseStream()
      If (myHttpWebResponse.ContentEncoding.ToLower().Contains("gzip")) Then
        responseStream = New GZipStream(responseStream, CompressionMode.Decompress)
      ElseIf (myHttpWebResponse.ContentEncoding.ToLower().Contains("deflate")) Then
        responseStream = New DeflateStream(responseStream, CompressionMode.Decompress)
      End If
      reader = New StreamReader(responseStream, Encoding.Default)
      json = reader.ReadToEnd()
      Api_Response_Header = myHttpWebResponse.Headers

      'Return Json and Header
      If workType(chooseWorkType) = "PostStatus" Then
        'if using for post twitter then no response header from server
      Else
        limitation = Api_Response_Header.GetValues(14)(0)
        rate_limit = Api_Response_Header.GetValues(15)(0)
        utc_reset = Api_Response_Header.GetValues(16)(0)
      End If

      Return json
    Catch ex As Exception
      MessageBox.Show("Error Occured, please check your connection or parameter")
      json = "Error Occured please check the connection or parameter !!"
      Return "error"
    End Try

  End Function
End Class

Đây là tất cả thư viện Class Twitter Visual Basic của Mynotework

DMCA.com Protection Status
Bản Quyền Thuộc Về Hùng Coder Blog