[Visual Basic] Code Get List Proxy Web


Hi mọi người, hôm nay Hùng Coder xin chia sẽ một thủ thuật mới cho mọi người, thủ thuật này thì đơn giản không phúc tạp như mọi người nghĩ đâu. Đơn giản nó chỉ là một chương trình do Hùng viết ra để lấy toàn bộ địa chỉ Proxy trên trang web và lưu lại cho mọi người :D và nó có 1 lợi ích đó là có thể check luôn PROXY đó load NHANH hay CHẬM cho mọi người :D


Qua hình ảnh trên bản cảm thấy thế nào :D rất đơn giản phải không :D
Đây là toàn bộ mã nguồn của nó, mình chia sẽ cho mọi người có thể kiểm tra thoải mái :D

Imports System.Net
Imports System.Text.RegularExpressions
Imports System.Threading
Imports System.Windows.Forms
Public Class Form1
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Try
      Dim webc As New WebClient
      webc.Headers.Add("user-agent", "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0")
      Dim src As String = webc.DownloadString(TextBox1.Text)
      Dim reg As Regex = New Regex("[0-9]*?\.[0-9]*?\.[0-9]*?\.[0-9]+")
      Dim IPs As MatchCollection = reg.Matches(src)
      Dim IPList As New List(Of String)
      For Each Match In IPs
        IPList.Add(Match.ToString)
      Next
      IPList = IPList.Distinct.ToList
      For Each item As String In IPList
        Dim col(1) As String
        col(0) = item
        col(1) = ""
        Dim lvi As ListViewItem = New ListViewItem(col)
        ListView1.Items.Add(lvi)

      Next
    Catch ex As Exception
      MessageBox.Show("Bạn Chưa Nhập Địa Chỉ Trang Web Cần Get IP", "Thông Báo")
    End Try
  End Sub

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    ListView1.Columns.Add("IP", 100)
    ListView1.Columns.Add("Status", 100)
    ListView1.View = View.Details
    ListView1.GridLines = True
    ListView1.FullRowSelect = True
  End Sub

  Sub CheckProxy(ByVal ProxyIP As String)
    Try
      Dim k As New WebProxy(ProxyIP)
      k.BypassProxyOnLocal = True
      Dim request As HttpWebRequest = CType(WebRequest.Create("http://www.ipchicken.com/"), HttpWebRequest)
      request.Proxy = k
      request.Timeout = 5000
      Dim response As HttpWebResponse = request.GetResponse()
      Dim sr As System.IO.StreamReader = New System.IO.StreamReader(response.GetResponseStream())
      Output("GOOD" & ":" & CurList.IndexOf(ProxyIP))
    Catch ex As Exception
      Output("BAD" & ":" & CurList.IndexOf(ProxyIP))
    End Try
  End Sub

  Sub Output(ByVal status As String)
    If ListView1.InvokeRequired Then
      ListView1.Invoke(New Action(Of String)(AddressOf Output), status)
    Else
      Dim int As Integer = status.Split(":").GetValue(1)
      status = status.Split(":").GetValue(0)
      ListView1.Items(int).SubItems(1).Text = status
    End If
  End Sub
  Dim CurList As New List(Of String)
  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)


  End Sub
  Private Sub ListView1_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs)
    If e.Button = MouseButtons.Right Then
      If ListView1.SelectedItems.Count > -1 Then
        ContextMenuStrip1.Show(MousePosition)
      End If
    End If
  End Sub
  Private Sub CHECKEDALLIPToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CHECKEDALLIPToolStripMenuItem.Click
    CurList.Clear()
    For Each item As ListViewItem In ListView1.Items
      CurList.Add(item.SubItems(0).Text)
      ThreadPool.QueueUserWorkItem(New WaitCallback(AddressOf CheckProxy), item.SubItems(0).Text)
    Next
  End Sub

  Private Sub CLEARBADIPToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CLEARBADIPToolStripMenuItem.Click
    Dim goodlist As New List(Of ListViewItem)
    For Each item As ListViewItem In ListView1.Items
      If item.SubItems(1).Text = "GOOD" Then
        goodlist.Add(item)
      End If
    Next
    ListView1.Items.Clear()

    For Each item In goodlist
      ListView1.Items.Add(item)
    Next
  End Sub
  ' Dim save As New IO.StreamWriter(ListView1)
  Private saveip As String = Application.StartupPath & "\ip.txt"
  Private Sub SAVELISTIPGOODToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles SAVELISTIPGOODToolStripMenuItem.Click
    Dim myWriter As New IO.StreamWriter(saveip)
    For Each myItem As ListViewItem In ListView1.Items
      myWriter.WriteLine(myItem.Text & "#" & myItem.SubItems(1).Text)
    Next
    myWriter.Close()
  End Sub
End Class

VIDEO DEMOTrong đoạn code các bạn chỉ cần thêm vào 1 textbox, 1 button, 1 listview, 1 StatusStrip1 thế là xong :D

DOWNLOAD

Bạn nào cần test thử tools này thì để lại email mình send pass cho nhé. :D minh không chia sẽ vì có 1 số phần tử lợi dụng làm chuyện xấu.